Inaktuell version

Förordning (1999:215) om lotsavgifter

Version: 2008:1110

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-03-31
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2008:1110
Upphäver
Förordning (1982:914) om lotsavgifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Tillämpningsområde

1 §  Lotsavgift skall tas ut för lotsning eller annat biträde av lots enligt förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Grunder för lotsavgift

2 §  Sjöfartsverket skall fastställa lotsavgifter och får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för fastställandet av sådana avgifter. Förordning (2003:87).

3 §  Lotsavgiften skall fastställas med ledning av de uppgifter om fartyget, dess resa och last som fartygets redare, ägare eller ett ombud för någon av dessa skall lämna i samband med att lots beställs.

[S2]Om de uppgifter som behövs för att fastställa avgiften inte lämnas, får avgiften fastställas efter skälig grund.

4 §  Den som anlitar lots skall betala kostnaden för lotsens och, i förekommande fall, lotsens medhjälpares

  1. hemresa, när lotsen på grund av ishinder, sjöhävning eller liknande omständighet följer med fartyget en längre väg än som annars skulle ha skett,
  2. inställelse, när lotsen har kallats att inställa sig utanför det sjötrafikområde där denne tjänstgör,
  3. hemresa, när lotsning eller annat biträde har avslutats utanför det sjötrafikområde där lotsen tjänstgör, dock inte om förrättningen utanför detta sjötrafikområde endast avsett lotsning i lotsled,
  4. inställelse och hemresa, när lotsen har kallats att inställa sig men inte har anlitats, och detta inte beror på lotsen samt beställningen inte heller har ändrats eller återkallats i behörig tid.

5 §  Lotsen, lotsens medhjälpare och lotseleven skall få likadan kost ombord som fartygets befäl.

[S2]Lotsen, lotsens medhjälpare och lotseleven skall vid behov beredas sovplats.

Debitering av lotsavgift

6 §  Ett fartygs ägare eller redare är ansvarig för att lotsavgiften betalas.

7 §  Sjöfartsverket skall svara för debitering och uppbörd av lotsavgifter.

8 §  Sjöfartsverket får medge nedsättning i avgifter som bestämts med stöd av denna förordning om det är förenligt med verkets ekonomiska intresse. Om det finns synnerliga skäl får verket medge befrielse från avgift.

[S2]Nedsättning eller befrielse får dock inte medges om detta snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att vissa företag eller viss produktion gynnas på ett sådant sätt att handeln med varor eller tjänster inom Europeiska unionen påverkas.

9 §  Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om ersättning för sådana kostnader som avses i 4 §.

[S2]För beslut om undantag från skyldighet att anlita lots som Transportstyrelsen har meddelat föreskrifter om med stöd av 5 § förordningen (1982:569) om lotsning m.m. ska en avgift tas ut som bestäms av styrelsen. Förordning (2008:1110).

Överklagande

10 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:215) om lotsavgifter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1999, då förordningen (1982:914) om lotsavgifter skall upphöra att gälla. För lotsning som påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Ikraftträder
1999-05-15

Förordning (2003:87) om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2008:1110) om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1598) om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2018:982) om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2018-07-01