Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar

Departement
Finansdepartementet S8
Utfärdad
1999-05-20
Ändring införd
SFS 1999:265 i lydelse enligt SFS 2001:1241
Ikraft
1999-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För den som inte har haft inkomst av aktiv näringsverksamhet eller annan inkomst av tjänst än folkpension och pensionstillskott enligt 2 eller 2 b § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller allmän tilläggspension som föranlett avräkning av sådant pensionstillskott skall vid 2000-2003 års taxeringar 2 respektive 3 § gälla i stället för vad som sägs om deklarationsskyldighet i 2 kap. 2 § 1 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Lag (2001:1241).

2 §  Skyldighet att lämna självdeklaration till ledning för 2000 års taxering gäller endast om den uppburna pensionen överstiger följande belopp:

  1. för gift skattskyldig: 134,82 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och
  2. för annan skattskyldig: 152,32 procent av prisbasbeloppet.

[S2]Beloppet i första stycket b) gäller också för gift skattskyldig som under någon del av året har fått folkpension som ogift.

[S3]Vid bedömningen av deklarationsskyldigheten enligt denna paragraf räknas barnpension och vårdbidrag inte som folkpension.

3 §  Skyldighet att lämna självdeklaration till ledning för 2001 - 2003 års taxeringar gäller endast om den uppburna pensionen överstiger följande belopp:

  1. för gift skattskyldig: 139,69 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och
  2. för annan skattskyldig: 157,49 procent av prisbasbeloppet.

[S2]Beloppet i första stycket b) gäller också för gift skattskyldig som under någon del av året har fått folkpension som ogift.

[S3]Vid bedömningen av deklarationsskyldigheten enligt denna paragraf räknas barnpension och vårdbidrag inte som folkpension. Lag (2001:841).

4 §  Det särskilda grundavdraget enligt 48 § 4 mom. kommunalskattelagen (1928:370) skall vid 2000 respektive 2001 års taxeringar i stället för vad som sägs i punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 48 § nämnda lag uppgå till de belopp som anges i 2 respektive 3 §.

[S2]Reduceringen av det särskilda grundavdraget enligt punkt 1 fjärde och femte styckena av anvisningarna till 48 § kommunalskattelagen skall vid 2001 års taxering göras med 66,5 procent.

5 §  Vid 2002 respektive 2003 års taxering skall det särskilda grundavdraget enligt 63 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) i stället för vad som sägs i 63 kap. 8 § den lagen uppgå till de belopp som anges i 3 §.

[S2]Reduceringen av det särskilda grundavdraget enligt 63 kap. 9 § inkomstskattelagen skall vid 2002 och 2003 års taxeringar göras med 66,5 procent. Lag (2000:791).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:209, Prop. 1998/99:106, Bet. 1998/99:SoU14
Ikraftträder
1999-06-01

Lag (2000:791) om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000 och 2001 års taxeringar

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§; ny 5 §
Ikraftträder
2000-12-01

Lag (2000:1010) om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:841) om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:34, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1241) om ändring i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa fall vid 2000-2003 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01