Upphävd författning

Förordning (1999:279) med instruktion för Rikstrafiken

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-05-20
Ändring införd
SFS 1999:279 i lydelse enligt SFS 2004:1129
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2002:724 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Rikstrafiken skall verka för utveckling och samordning av den interregionala kollektiva persontrafiken samt för att de transportpolitiska målen uppnås.

[S2]Rikstrafiken skall följa kollektivtrafikens utveckling och särskilt kartlägga brister i den interregionala kollektiva persontrafiken.

2 §  Rikstrafiken skall svara för statens upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.

[S2]Rikstrafiken får svara för statens upphandling av transportpolitiskt motiverad internationell kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.

[S3]Vid de upphandlingar som Rikstrafiken svarar för skall Rikstrafiken väga in behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner. Förordning (2002:724).

3 §  Rikstrafiken skall också

  1. genom överläggningar med övriga berörda parter främja frivilliga samverkanslösningar,
  2. verka för att information, tidtabeller och biljettsystem för kollektiv persontrafik samordnas,
  3. verka för att handikappanpassningen av kollektiva färdmedel samordnas mellan samtliga trafikslag,
  4. verka för att jämställdhetsaspekter beaktas inom kollektivtrafikområdet,
  5. ansvara för administrationen av transportstödet till Gotland samt fastställa taxor och turplaner för sådan linjesjöfart på Gotland för vilken transportstöd lämnas. Förordning (1999:280).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 3-6, 12 och 34 §§.

[S2]Vad som sägs i 7-9 §§verksförordningen om myndighetschefens ansvar och uppgifter skall i stället gälla styrelsen.

Myndighetens ledning

5 §  Rikstrafiken leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna skall vara ordförande och en skall vara vice ordförande.

[S3]Generaldirektören har ansvar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Den rådgivande delegationen för handikappfrågor

6 §  För handikappfrågor finns en rådgivande delegation.

[S2]Den rådgivande delegationen för handikappfrågor har till uppgift att bistå Rikstrafiken i frågor om handikappanpassning som är av större vikt. Förordning (2000:618).

7 §  Den rådgivande delegationen för handikappfrågor består av en företrädare för Rikstrafiken, som skall vara ordförande, samt av företrädare för Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen och Boverket. Dessutom får företrädare för Svenska kommunförbundet, Svenska lokaltrafikföreningen, Hjälpmedelsinstitutet, Handikappförbundens samarbetsorgan, De handikappades riksförbund, Synskadades riksförbund och Sveriges dövas riksförbund ingå i delegationen. Förordning (2004:1129).

8 §  I den rådgivande delegationen för handikappfrågor får även företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i särskilda fall. Förordning (2000:618).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas i Rikstrafiken.

Ändringar

Förordning (1999:279) med instruktion för Rikstrafiken

Förarbeten
Rskr. 1997/98:266, Prop. 1997/98:56
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:280) om ändring i förordningen (1999:279) med instruktion för Rikstrafiken

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:618) om ändring i förordningen (1999:279) med instruktion för Rikstrafiken

Omfattning
nuvarande 6 § betecknas 9 §, rubr. närmast före 6 § sätts närmast före den nya 9 §; nya 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före nya 6 §; omtryck
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2002:724) om ändring i förordningen (1999:279) med instruktion för Rikstrafiken

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-11-01

Förordning (2004:1129) om ändring i förordningen (1999:279) med instruktion för Rikstrafiken

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2007:1026

Omfattning
upph.