Upphävd författning

Förordning (1999:341) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1999-05-27
Ändring införd
SFS 1999:341
Ikraft
1999-07-01
Upphäver
Förordning (1994:537) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens veterinärmedicinska anstalt har till uppgift att vara veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.

2 §  Veterinärmedicinska anstalten skall särskilt

  1. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt,
  2. vara veterinärmedicinskt centrallaboratorium,
  3. utföra diagnostik av djursjukdomar inklusive den diagnostik som föreskrivs i EG:s regelverk,
  4. vara nationellt referenslaboratorium för zoonoser och zoonotiska agenser,
  5. medverka i förebyggande och bekämpande av djursjukdomar,
  6. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde, samt
  7. följa och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika och andra antimikrobiella medel bland mikroorganismer hos djur.

3 §  Veterinärmedicinska anstalten skall i första hand utföra de undersökningar och utredningar som Statens jordbruksverk begär. Dessa skall planeras och genomföras efter samråd med Jordbruksverket. Veterinärmedicinska anstalten skall om möjligt också med förtur utföra de undersökningar som andra statliga myndigheter begär.

4 §  Veterinärmedicinska anstalten får ta ut en avgift för utförda undersökningar och utredningar samt tillhandahållna vacciner, diagnostika och laboratorieprodukter, om inte annat är föreskrivet. Veterinärmedicinska anstalten bestämmer avgiftens storlek.

5 §  Professor vid Veterinärmedicinska anstalten skall undervisa vid Sveriges lantbruksuniversitet eller andra högskoleenheter inom området för sin kompetens i den omfattning anstalten bestämmer. Även andra tjänstemän vid anstalten skall inom sitt ämnesområde undervisa vid högskoleenheter i den omfattning och på de villkor som anstalten bestämmer.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Veterinärmedicin-ska anstalten med undantag av 32 §.

Myndighetens ledning

7 §  Veterinärmedicinska anstaltens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

8 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Statsepizootolog

9 §  Vid Veterinärmedicinska anstalten skall det finnas en statsepizootolog.

[S2]Statsepizootologen skall ansvara för frågor som rör epizootiska och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur.

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Veterinärmedicinska anstalten.

Anställningar

11 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]En anställning som statsepizootolog eller professor beslutas av regeringen efter förslag av Veterinärmedicinska anstalten.

[S3]Andra anställningar beslutas av Veterinärmedicinska anstalten.

12 §  I ett ärende om anställning som statsepizootolog, laboratoriechef, statsveterinär eller laborator skall Veterinärmedicinska anstalten hämta in yttrande från tre sakkunniga. Om anställningen är som professor tillämpas i stället 15 §.

[S2]I fråga om anställning som statsepizootolog skall Veterinärmedicinska anstalten även samråda med Jordbruksverket.

13 §  Behörig för anställning som statsepizootolog, laboratoriechef, laborator eller statsveterinär är den som har den vetenskapliga skicklighet samt de kunskaper och erfarenheter och den förmåga i övrigt som behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna.

[S2]För behörighet för anställning som statsepizootolog eller laborator vid epizootologisk enhet fordras dessutom legitimation som veterinär, beprövad erfarenhet i ett ämne som tillhör epizootologins verksamhetsområde samt praktisk erfarenhet av fältepizootologiskt arbete.

14 §  Som bedömningsgrund vid beslut om sådana anställningar som avses i 12 § gäller graden av sådan vetenskaplig och annan skicklighet som är av betydelse för arbetsuppgifterna.

[S2]Särskild vikt skall fästas vid dels vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning och försöksverksamhet samt genom planering och ledning av forskning och försöksverksamhet, dels skicklighet som visats genom självständigt arbete inom anställningens ämnesområde.

[S3]Om anställningens art kräver det, skall särskild vikt även fästas vid andra egenskaper än som anges i första stycket, såsom pedagogisk, klinisk eller praktisk skicklighet, administrativ och arbetsledande förmåga eller andra erfarenheter av betydelse för anställningen.

15 §  En anställning som professor skall kungöras ledig till ansökan.

[S2]I ett ärende om anställning som professor skall Veterinärmedicinska anstalten hämta in förslag från en med hänsyn till sitt ansvarsområde kompetent fakultetsnämnd vid Lantbruksuniversitetet. Det är dock Veterinärmedicinska anstalten som prövar om sökanden är lämplig för anställningen.

[S3]De sökande till en anställning som professor skall ges tillfälle att yttra sig över Veterinärmedicinska anstaltens förslag innan det överlämnas till regeringen.

Ändringar

Förordning (1999:341) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ikraftträder
1999-07-01

Ändring, SFS 2007:1044

Omfattning
upph.