Upphävd författning

Förordning (1999:380) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
SFS 1999:380 i lydelse enligt SFS 2006:1135
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Verksamhetens mål

1 §  Livsmedelsekonomiska institutet skall utföra kvalificerade ekonomiska analyser inom jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet. Analyserna skall vara grundade på vetenskapliga metoder, ha en samhällsekonomisk huvudinriktning och omfatta såväl nationella som internationella frågor.

[S2]Analyserna bör uppmärksamma frågor såsom landsbygdens utveckling, strukturutvecklingen, miljön, djurskyddet, konsumentintresset, den globala livsmedelssituationen, handeln med livsmedel samt utvidgningen av EU. Förordning (2004:1376).

1 a §  Livsmedelsekonomiska institutet får ta ut en avgift för att utföra ekonomiska analyser inom jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet. Institutet bestämmer avgiftens storlek. Dessa inkomster disponeras av institutet. Förordning (2004:1376).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Livsmedelsekonomiska institutet med undantag av 4, 5, 10-14 och 33-34 §§. Förordning (2006:1135).

Myndighetens ledning

3 §  Livsmedelsekonomiska institutets generaldirektör är chef för institutet.

Rådets organisation och uppgifter

4 §  Vid Livsmedelsekonomiska institutet finns ett råd med uppgift att ge generaldirektören det stöd som behövs för att bedriva verksamheten effektivt och i enlighet med dess mål. Rådet består av generaldirektören och ytterligare högst åtta personer som utses av regeringen för viss tid. Generaldirektören är rådets ordförande.

[S2]Generaldirektören skall hålla rådet informerat om verksamheten. Förordning (2006:1135).

Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Livsmedelsekonomiska institutet.

Anställningar

6 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för bestämd tid.

[S2]Andra anställningar beslutas av institutet.

Ändringar

Förordning (1999:380) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:106) om ändring i förordningen (1999:380) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2000-04-15

Förordning (2004:1376) om ändring i förordningen (1999:380) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

Förarbeten
Rskr. 2004/05:128, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:MJU2
Omfattning
ändr. 1, 1 a §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1242) om ändring i förordningen (1999:380) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

Omfattning
ändr. 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1135) om ändring i förordningen (1999:380) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2006-10-15

Ändring, SFS 2007:1047

Omfattning
upph.