Upphävd författning

Förordning (1999:614) med instruktion för Steriliseringsersättningsnämnden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
SFS 1999:614
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Steriliseringsersättningsnämnden prövar ärenden enligt lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]17 och 18 §§ om myndighetens organisation och arbetsformer,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]30 § om ärendeförteckning, och

[S5]31 § om myndighetens beslut.

Organisation

3 §  Nämnden består av en ordförande och tre andra ledamöter.

[S2]För varje ledamot skall det finnas en personlig ersättare. En sådan ersättare skall uppfylla samma krav som den ledamot som skall ersättas.

[S3]Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

4 §  Ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare.

[S2]Av de andra ledamöterna skall en vara folkvald, en vara medicinskt sakkunnig och en ha socialpsykiatrisk kompetens.

5 §  Annan personal vid nämnden anställs av nämnden.

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden bestämmer.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning om inte ordföranden beslutar annat.

8 §  Nämnden är beslutför med samtliga ledamöter närvarande.

9 §  Som nämndens beslut gäller den mening som omfattas av mer än hälften av ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

10 §  När nämnden har beslutat om ersättning enligt lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall skall till beslutet bifogas ett intyg om att ersättningen har beslutats.

Ändringar

Förordning (1999:614) med instruktion för Steriliseringsersättningsnämnden

Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2003:762) om upphävande av förordningen (1999:614) med instruktion för Steriliseringsersättningsnämnden

Omfattning
upph.