Lag (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-05-27
Ändring införd
SFS 1999:332 i lydelse enligt SFS 2017:46
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller ersättning av staten till personer som steriliserats

 1. enligt lagen (1934:171) om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet,
 2. enligt lagen (1941:282) om sterilisering, eller
 3. före år 1976 med myndighets medverkan utan stöd av lag.

Prop. 1998/99:71: I paragrafen anges vad lagen reglerar, dvs. rätten till ersättning av staten för vissa personer som steriliserats innan den nu gällande steriliseringslagen (1975:580) trädde i kraft den 1 januari 1976. Ersättning kan betalas ut dels till personer som steriliserats med tillämpning av 1934 och 1941 års steriliseringslagar, dels till personer som steriliserats utan stöd av lag om steriliseringen skedde med myndighets medverkan före år ...

2 §  Den som steriliserats enligt 1 § har rätt till ersättning om han eller hon

 1. varken undertecknat ansökan om sterilisering eller skriftligen samtyckt till sterilisering,
 2. vid tidpunkten för ansökan om sterilisering eller då sterilisering utfördes var omyndig eller underårig,
 3. vid tidpunkten för ansökan om sterilisering eller då sterilisering utfördes var intagen på anstalt, vårdhem eller liknande institution,
 4. steriliserats på grund av att han eller hon var diagnostiserad som sinnessjuk, sinnesslö eller epileptiker,
 5. enligt uttryckligt myndighetskrav steriliserats för att få dispens att ingå äktenskap, för att få genomgå abort eller för att få mödrahjälp eller annat statligt eller kommunalt bidrag, eller
 6. får antas ha samtyckt till steriliseringen på grund av att en myndighet har utövat otillbörlig påverkan eller varit försumlig.

Prop. 1998/99:71: I paragrafen regleras villkoren för att ersättning skall beviljas. Punkten 1 omfattar samtliga som steriliserats enligt 1934 års lag samt de som steriliserats med stöd av 2 § i 1941 års lag. Punkterna 2–5 omfattar steriliseringar i anslutning till vissa typsituationer och punkten 6 omfattar sterilisering efter otillbörlig påverkan eller försumlighet av myndighet. Regeringen har närmare diskuterat skälen för och innehållet i de olika villkoren i avsnitt ...

3 §  Ersättningen uppgår för var och en till etthundrasjuttiofemtusen (175 000) kr.

[S2]Från detta belopp avräknas ersättning som staten tidigare betalat ut på grund av steriliseringen.

[S3]Rätten till ersättning är personlig och kan inte överlåtas.

[S4]Rätten förfaller om sökanden avlider innan beslutet har meddelats. Avlider sökanden efter att ett beslut om ersättning har meddelats, tillfaller ersättningen dödsboet.

Prop. 1998/99:71: I paragrafen anges att den som uppfyller kraven enligt 1 och 2 §§ är berättigad till ersättning av staten med 175 000 kr. Ersättningen är till sin art skattefri.

I de fall regeringen tidigare av billighetsskäl betalat ut ersättning till steriliserade på grund av att formella fel begåtts i handläggningen skall det utbetalda beloppet avräknas från den ersättning som den steriliserade är berättigad till enligt denna lag.

Ersättningen skall betalas ut snarast efter ...

3 a §  För den som har fått ersättning enligt denna lag ska tillgångar uppgående till ett belopp om etthundrasjuttiofemtusen (175 000) kr anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av

 1. bestämmelserna om bostadsbidrag i 97 kap.610 §§socialförsäkringsbalken,
 2. bestämmelserna om bostadstillägg i 102 kap.1013 §§ samma balk,
 3. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 §socialtjänstlagen (2001:453),
 4. 17 kap.2 och 8 §§hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), och
 5. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (2017:46).

4 §  En ansökan om ersättning skall göras skriftligen av den som ansökan avser.

Prop. 1998/99:71: Paragrafen anger att en ansökan om ersättning skall göras av den steriliserade själv. Ersättningsärendena är av känslig personlig karaktär och det måste därför framgå att den enskilde verkligen önskar att frågan om ersättning prövas.

För dem som tidigare ansökt om ersättning och antingen beviljats eller nekats ersättning bör gälla att deras ansökningar, efter inhämtande av...

5 §  En ansökan om ersättning skall prövas av en särskild nämnd.

[S2]Ordföranden i nämnden skall vara eller ha varit ordinarie domare.

[S3]Regeringen utser nämnden och förordnar om dess sammansättning och arbetsformer.

Prop. 1998/99:71: I paragrafen anges att en särskild nämnd skall handlägga och besluta i ersättningsfrågorna efter det att ansökan skett till nämnden. I fråga om hur nämnden bör vara sammansatt och hur administrativa frågor i övrigt bör handläggas hänvisas till den allmänna motiveringen, avsnitt 6.4 och 6.10.

6 §  En ansökan om ersättning skall ha kommit in till nämnden före utgången av december månad 2002. Ansökningar som kommer in därefter skall avvisas. Lag (2001:1196).

Prop. 1998/99:71: I paragrafen anges när ansökan om ersättning skall ha kommit in till nämnden för att prövas enligt denna lag.

7 §  Nämnden ska hålla muntlig förhandling om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt.

[S2]Muntlig förhandling ska vara offentlig.

[S3]Om det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon uppgift för vilken det hos nämnden gäller sekretess som avses i 25 kap. 17 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), får ordföranden vid förhandlingen besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Lag (2009:481).

Prop. 1998/99:71: Enligt paragrafens första stycke skall muntlig förhandling hållas hos nämnden om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt att förhandling hålls. I vilka fall det är uppenbart obehövligt får i allmänhet avgöras mot bakgrund av Europadomstolens praxis (se t.ex. målet Allan Jacobsson II mot Sverige, dom 1998-02-19, RJD 1998-I s. 154). Situationer där lämnandet av muntliga uppgifter måste anses uppenbart obehövligt kan t.ex. vara när det klart framgår att sökanden inte tillhör den personkrets ...

8 §  En sökande eller annan som har inställt sig till en muntlig förhandling får av nämnden beviljas ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle, om nämnden finner det skäligt att ersättning betalas ut. Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen.

Prop. 1998/99:71: Paragrafen innehåller regler om ersättning av allmänna medel för kostnader som kan uppkomma i ärendet.

De kostnader som kan komma att ersättas är sökandens kostnader för resa och uppehälle. För att ersättning skall utgå krävs att nämnden finner det skäligt. Motsvarande regel finns bl.a. i 15 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Om sökanden begär att muntlig förhandling skall hållas och nämnden ...

9 §  Ett beslut enligt denna lag kan inte överklagas.

Prop. 1998/99:71: Enligt paragrafen får nämndens beslut inte överklagas. Skälen för detta redovisas närmare i avsnitt 6.7. I sammanhanget kan erinras om att nämndens verksamhet kommer att utgöra en sådan myndighetsutövning som står under tillsyn av Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1998/99:208, Prop. 1998/99:71, Bet. 1998/99:SoU13
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:857) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:25, Prop. 1998/99:139, Bet. 1999/2000:SoU3
Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
1999-12-01

Lag (2001:484) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:764) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:10, Prop. 2000/01:140, Bet. 2001/02:SfU3
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2001:1196) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2001.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:94, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:SoU1
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2009:481) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:1276) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2017:46) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2017-04-01