Upphävd författning

Lag (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-11-11
Ändring införd
SFS 1999:877
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Transportstyrelsen skall utfärda förarbevis för moped klass I för den som har fyllt 15 år samt har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov. Lag (2008:1373).

2 §  Transportstyrelsen skall utfärda förarbevis för terrängskoter för den som har fyllt 16 år samt har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov. Lag (2008:1373).

3 §  Utbildning enligt denna lag får bedrivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen.

[S2]Transportstyrelsen får ge tillstånd till fysiska eller juridiska personer, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbildning. Lag (2008:1373).

4 §  Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd om förutsättningarna för tillstånd enligt 3 § inte längre finns. Lag (2008:1373).

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna kunskapsprov, att utfärda bevis om avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven.

[S2]Transportstyrelsen skall utöva tillsyn över utbildning och kunskapsprov. Lag (2008:1373).

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

  1. utfärdande av bevis enligt denna lag,
  2. den registrering som behövs för tillämpningen av lagen.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

7 §  Den som uppsåtligen kör moped klass I eller terrängskoter utan att vara behörig till det döms till penningböter.

  • RH 2003:68:Åtal för förande av en äldre, oregistrerad moped utan förarbevis har ogillats när mopedens maximihastighet har ökat, inte genom något ingrepp i motorn utan på grund av dennas förslitning.

8 §  Körs moped klass I av barn som inte har fyllt 15 år eller terrängskoter av barn som inte har fyllt 16 år, döms den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har begåtts av barnet i ett anställningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om vårdnadshavaren eller arbetsgivaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på honom eller henne för att förhindra förseelsen. Till samma straff döms även den som i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter barn som inte har fyllt 15 år att köra moped klass I eller barn som inte har fyllt 16 år att köra terrängskoter.

9 §  Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut i fråga om godkännande vid kunskapsprov får dock inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Bestämmelserna om moped klass I skall dock tillämpas först från och med den 1 april 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:17, Prop. 1998/99:123, Bet. 1999/2000:TU2
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2008:1373) om ändring i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2009:121

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Bestämmelserna i 1, 2, 7 och 8 §§ den upphävda lagen gäller dock till den 1 oktober 2009. Förarbevis enligt 1 och 2 §§ den 2 upphävda lagen får även därefter utfärdas för personer som före den 1 okto-SFS 2009:121 ber 2009 genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid kunskapsprov.
  3. Tillstånd att bedriva utbildning som avses i 2 § den nya lagen ger även rätt att före den 1 oktober 2009 bedriva utbildning som avses i 1 och 2 §§ den upphävda lagen. Rätt att anordna kunskapsprov, att utfärda bevis om avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven enligt 5 § den nya lagen ger även rätt att före den 1 oktober 2009 anordna kunskapsprov som avses i 1 och 2 §§ den upphävda lagen.
  4. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2009 samt i fråga om sådana förseelser som avses i 7 och 8 §§ den upphävda lagen och som har begåtts före 1 oktober 2009.
  5. Tillstånd att bedriva utbildning som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller i enlighet med sitt innehåll som tillstånd meddelade med stöd av denna lag. Sådant tillstånd som ger rätt att utbilda förare av moped klass I medför också rätt att utbilda förare av moped klass II.
Omfattning
upph.