Upphävd författning

Förordning (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Version: 2004:153

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2004:153
Upphäver
Förordning (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt
Förordning (1996:114) med instruktion för Flygtekniska försöksanstalten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Totalförsvarets forskningsinstitut har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten skall bedrivas med beaktande av krav på relevans, integritet, vetenskaplig kvalitet och effektivitet.

[S2]Av förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet framgår att Forskningsinstitutet skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet. Uppgiften skall fullgöras genom analyser av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare.

[S3]Forskningsinstitutet skall följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och bygga upp kunskaper och kompetens för att tillgodose framtida behov.

2 §  Totalförsvarets forskningsinstitut skall verka för att försvarsforskningen nyttiggörs även utanför totalförsvaret.

[S2]Myndigheten skall särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.

[S3]Forskningsinstitutet skall, inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport, stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet.

3 §  Totalförsvarets forskningsinstitut skall bistå regeringen vid Sveriges deltagande i samarbetet inom Europeiska unionen. I 16 § verksförordningen (1995:1322) finns föreskrifter om medverkan i sådan verksamhet.

4 §  Totalförsvarets forskningsinstitut skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

5 §  Myndigheten skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

6 §  Totalförsvarets forskningsinstitut får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek fastställs av myndigheten.

7 §  Totalförsvarets forskningsinstitut skall, samtidigt som det lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in en förteckning över och kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som institutet ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen. Förordning (2001:250).

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Totalförsvarets forskningsinstitut med undantag av 3, 6, 12 och 30 §§. Vad som sägs i 7 § andra stycket 3 och 9 §verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen.

Myndighetens ledning

9 §  Totalförsvarets forskningsinstitut leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Forskningsinstitutets generaldirektör är chef för myndigheten och ansvarar för och leder myndigheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Vid myndigheten finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare.

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Anställning m.m.

11 §  Behörig för anställning som forskningschef och som laborator är den som har den vetenskapliga skicklighet, de kunskaper och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att lösa arbetsuppgifterna väl.

[S2]Innan Totalförsvarets forskningsinstitut beslutar om anställning som forskningschef och laborator skall utlåtande över sökandenas vetenskapliga skicklighet inhämtas av en eller flera sakkunniga som myndigheten utser.

12 §  I fråga om anställning vid Forskningsinstitutet av den som är yrkesofficer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (2004:153).

Ändringar

Förordning (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:250) om ändring i förordningen (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2004:153) om ändring i förordningen (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2006:1234) om ändring i förordningen (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Omfattning
ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:861

Omfattning
upph.