Upphävd författning

Förordning (1995:865) med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
SFS 1995:865 i lydelse enligt SFS 1998:1136
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rådet för arbetslivsforskning har till uppgift att planera, initiera och stödja forskning och utveckling som är av betydelse på arbetslivets område. Rådet skall även stödja forskning som avser arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Förordning (1996:1429).

2 §  Rådet skall särskilt

 1. utarbeta övergripande program för forskning och utveckling,

[S2]samt utifrån dessa program stödja forsknings- och utvecklingsprojekt,

 1. svara för att den av rådet finansierade verksamheten återkommande följs upp och utvärderas,
 2. stödja långsiktig kunskapsuppbyggnad med mångvetenskaplig inriktning,
 3. främja forskning om kvinnors villkor i arbetslivet,
 4. informera om sin verksamhet och resultaten av den forskning och det utvecklingsarbete som rådet stödjer, och
 5. främja internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte.

3 §  Stöd från rådet som kan väntas medföra ekonomiskt utbyte för mottagaren får förenas med villkor om att mottagaren skall återbetala stödet tillsammans med ränta eller att mottagaren förbinder sig att lämna ersättning till rådet i form av royalty eller annan liknande avgift. Villkoren för ersättningen skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall. Förordning (1995:1328).

Styrelsen

4 §  Rådet leds av en styrelse som består av en ordförande, generaldirektören och högst fem andra ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Organisation

5 §  Vid rådet finns det ett kansli som leds av en generaldirektör. Förordning (1995:1328).

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet:

[S2]2 § om rätt att företräda staten vid domstol,

[S3]10 § om myndighetschefens informationsskyldighet,

[S4]14 § om styrelsens beslutförhet,

[S5]15 § om revisionsberättelse,

[S6]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S7]18 § om interna föreskrifter,

[S8]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S9]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S10]29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,

[S11]31 § om myndighetens beslut,

[S12]32 och 33 §§ om anställningar m.m.

[S13]Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11 och 13 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1995:1328).

7 § har upphävts genom förordning (1995:1328).

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på rådet.

Ärendenas handläggning

9 §  Ärendena avgörs av styrelsen.

[S2]Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen. Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden.

10 §  Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

11 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

12 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § andra stycket inte behöver föredras.

13 § har upphävts genom förordning (1995:1328).
14 § har upphävts genom förordning (1995:1328).

Överklagande

15 §  Rådets beslut i ärenden om bidrag från rådet får inte överklagas.

[S2]Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1998:1136).

Ändringar

Förordning (1995:865) med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1328) om ändring i förordningen (1995:865) med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning

  Omfattning
  upph. 7, 13, 14 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 3, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1429) om ändring i förordningen (1995:865) med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:102, Prop. 1996/97:5, Bet. 1996/97:AU1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1136) om ändring i förordningen (1995:865) med instruktion för Rådet för arbetslivsforskning

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2000:1132

Omfattning
upph.