Upphävd författning

Förordning (2000:124) om radio- och teleterminalutrusning

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2000-03-30
Ändring införd
SFS 2000:124 i lydelse enligt SFS 2014:1268
Ikraft
2000-04-08
Upphäver
Förordning (1993:614) om teleterminalutrustning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om sådan radio- och teleterminalutrustning som omfattas av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning.

2 §  Lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning gäller inte för sådan utrustning som uteslutande används av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt eller Försvarets materielverk vid verksamhet som verket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt. Förordning (2014:1268).

Bemyndiganden

3 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om tillämpligheten av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning när utrustningen ingår i eller är tillbehör till en annan produkt.

4 §  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om väsentliga egenskapskrav och krav i övrigt när det gäller produktinformation, bedömning av överensstämmelse och märkning, i den mån det inte ankommer på Elsäkerhetsverket att meddela sådana föreskrifter enligt förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet eller förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel.

5 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet att göra anmälan till tillsynsmyndigheten innan radioutrustning som använder frekvensband som inte är harmoniserade inom hela Europeiska unionen släpps ut på marknaden. Förordning (2010:786).

6 §  Post- och telestyrelsen får, om det behövs för att undvika skadlig störning, meddela föreskrifter som begränsar rätten att släppa ut radioutrustning på marknaden, även om den i övrigt uppfyller unionsrättens krav. Förordning (2010:786).

6 a §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om tekniska specifikationer för anslutning till telenät enligt 7 § tredje stycket lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning. Förordning (2003:405).

Tillsynsmyndighet

7 §  Tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning utövas av Post- och telestyrelsen, i den mån det inte ankommer på Elsäkerhetsverket att utöva tillsyn enligt förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel.

[S2]Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om ersättning till den som tillhandahåller myndigheten sådan utrustning som skall kontrolleras och om skyldighet att ersätta myndighetens kostnader för kontrollen.

[S3]Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillsynen. Förordning (2000:1116).

Ändringar

Förordning (2000:124) om radio- och teleterminalutrusning

CELEX-nr
399L0005
Ikraftträder
2000-04-08

Förordning (2000:1116) om ändring i förordningen (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:405) om ändring i förordningen (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning

Omfattning
ny 6 a §
Ikraftträder
2003-07-25

Förordning (2010:786) om ändring i förordningen (2000:124) om radio- och terminalutrustning

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2014:1268) om ändring i förordningen (2000:124) om radio- och teleterminalutrustning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Ändring, SFS 2016:394

Omfattning
upph.