Upphävd författning

Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1993-09-23
Ändring införd
SFS 1993:1068 i lydelse enligt SFS 2016:340
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Förordning (1989:420) om elektrisk materiel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Övrigt
Rättelseblad 2004:472 har iakttagits.

Förordningens ändamål

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas till huvudsaklig del för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Förordningens tillämpningsområde

2 §  Förordningen innehåller säkerhetsbestämmelser för elektrisk materiel.

[S2]Med elektrisk materiel avses

 1. en anordning som är avsedd att anslutas till en elektrisk starkströmsanläggning,
 2. en anordning som har en egen elektrisk kraftkälla,
 3. komponenter i en sådan anordning som avses i 1 eller 2,
 4. komponenter i en elektrisk starkströmsanläggning, och
 5. elektrisk utrustning som är avsedd att användas i eller vid en elektrisk starkströmsanläggning.

2 a §  I fråga om elektrisk materiel som är avsedd för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451). Förordning (2004:472).

Allmänna skyldigheter beträffande elektrisk materiel

3 §  Den som tillverkar, representerar den som tillverkar, importerar, distribuerar eller installerar elektrisk materiel ska se till att materielen uppfyller gällande säkerhetskrav. Förordning (2016:340).

3 a §  Den som innehar elektrisk materiel ska se till att den underhålls på ett godtagbart sätt och används på ett sätt som inte riskerar säkerheten. Förordning (2016:340).

3 b §  Den som använder elektrisk materiel ska försäkra sig om att den är säker för användning. Förordning (2016:340).

Säkerhetskrav

4 §  Elektrisk materiel skall vara konstruerad och tillverkad i enlighet med inom EES gällande god säkerhetsteknisk praxis så att den inte riskerar säkerheten för människor, husdjur eller egendom, när den är korrekt installerad och underhållen och används för avsett ändamål. De viktigaste säkerhetskraven anges i 5--7 §§.

5 §  Elektrisk materiel skall genom märkning på materielen eller, om detta inte är möjligt, på en medföljande bruksanvisning vara försedd med sådan information som behövs från säkerhetssynpunkt för att säkerställa att den används på ett säkert sätt och för avsett ändamål.

[S2]Tillverkarens eller fabrikatets namn eller varumärke samt typbeteckning skall finnas klart och tydligt angivna på materielen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen.

[S3]Elektrisk materiel och tillhörande komponenter skall ha sådant utförande att de kan sättas samman och anslutas på ett korrekt och säkert sätt.

6 §  Tekniska åtgärder skall vidtas till skydd mot risker orsakade av elektrisk materiel på ett sådant sätt

 1. att människor och husdjur är tillfredsställande skyddade mot fara för fysisk skada eller annan skada som kan orsakas av direkt eller indirekt beröring med spänningsförande delar,
 2. att det inte kan uppstå temperaturer, ljusbågar eller strålning som kan orsaka faror,
 3. att människor, husdjur och egendom är tillfredsställande skyddade mot risker som inte är av elektrisk natur, vilka enligt erfarenhet kan orsakas av elektrisk materiel,
 4. att isoleringen hos elektrisk materiel är anpassad till de förhållanden som kan förutses.

7 §  Tekniska åtgärder skall vidare vidtas till skydd mot risker orsakade av yttre påverkan på elektrisk materiel på ett sådant sätt

 1. att den elektriska materielen uppfyller de förväntade mekaniska kraven så att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara,
 2. att den elektriska materielen, i den omgivning där det kan förutses att materielen kommer att användas, kan stå emot icke mekanisk påverkan så att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara,
 3. att den elektriska materielen inte utsätter människor, husdjur och egendom för fara vid de överbelastningsförhållanden eller felfall som kan förutses.

Antagande om uppfyllande av säkerhetskraven

8 §  Elektrisk materiel som är utförd enligt harmoniserad standard skall, om inte annat visas, anses uppfylla säkerhetskraven i denna förordning.

[S2]Om harmoniserad standard saknas, skall motsvarande gälla om materielen är utförd enligt någon annan teknisk specifikation som har angetts i föreskrift från Elsäkerhetsverket.

Marknadstillträde m. m.

9 §  Elektrisk materiel får släppas ut på marknaden eller tas i bruk, om materielen uppfyller gällande säkerhetskrav enligt denna förordning eller med stöd av den meddelade föreskrifter samt föreskrivet förfarande för bedömning och verifiering av överensstämmelse har iakttagits.

[S2]I fråga om medicintekniska produkter gäller särskilda bestämmelser enligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.

Bemyndiganden

10 §  Föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigande i denna förordning skall vara anpassade till inom EES gällande direktiv om elektrisk utrustning.

11 §  Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om

 1. säkerhetskraven för elektrisk materiel, förutsättningarna för att säkerhetskraven ska anses vara uppfyllda och hur överensstämmelse i övrigt ska bedömas och verifieras,
 2. den information som ska följa med elektrisk materiel och som avser uppgifter för identifiering av materielen och uppgifter om tillverkaren och importören,
 3. skadeförebyggande arbete i fråga om elektrisk materiel,
 4. åtgärder när det finns anledning att anta att elektrisk materiel inte överensstämmer med de krav som föreskrivs i denna förordning eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, och
 5. sådana undantag från kraven i denna förordning som är förenliga med EES-avtalet. Förordning (2016:340).

 • ELSÄK-FS 2016:2: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer beslutade den 23 mars 2016. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 11-13 §§ förordningen (1993:1068)1 om elektrisk materiel följande föreskrifter2.
 • ELSÄK-FS 2016:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning beslutade den 23 mars 2016. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 11-13 §§ förordningen (1993:1068)1 om elektrisk materiel följande föreskrifter2.

11 a §  Elsäkerhetsverket får i det enskilda fallet ge en sådan dispens från kraven i denna förordning som är förenlig med EES-avtalet. Förordning (2016:340).

12 §  Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om ersättning för sådant uttaget prov som anges i 12 kap. 5 § andra stycket ellagen (1997:857) och om skyldighet att ersätta verkets kostnader för provning som avses i nämnda bestämmelse. Förordning (1997:862).

 • ELSÄK-FS 2017:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning beslutade den 20 januari 2017. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 12 § förordningen (1993:1068)1 om elektrisk materiel följande föreskrifter2.

13 §  Elsäkerhetsverket får i fråga om elektrisk materiel meddela föreskrifter för verkställighet av föreskrifter som har meddelats i ellagen (1997:857) eller i denna förordning. Förordning (1997:862).

 • ELSÄK-FS 2016:2: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer beslutade den 23 mars 2016. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 11-13 §§ förordningen (1993:1068)1 om elektrisk materiel följande föreskrifter2.
 • ELSÄK-FS 2016:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning beslutade den 23 mars 2016. Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 11-13 §§ förordningen (1993:1068)1 om elektrisk materiel följande föreskrifter2.

Tillsyn m. m.

14 §  Elsäkerhetsverket är i fråga om elsäkerheten hos elektrisk materiel tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 1 § ellagen (1997:857). Förordning (1997:862).

14 a §  Elsäkerhetsverket är marknadskontrollmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 när det gäller elektrisk materiel som omfattas av

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, och
 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning.

[S2]Elsäkerhetsverket ska vid marknadskontrollen utföra de uppgifter som följer av artiklarna 18.2, 20–22, 23.2, 24.2 och 24.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008. Förordning (2016:340).

14 b §  Elsäkerhetsverket ska underrätta Europeiska kommissionen och andra medlemsstater om

 1. elektrisk materiel som inte uppfyller gällande krav, om Elsäkerhetsverket anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller i Sverige, och i underrättelsen informera om den bristande överensstämmelsen, utvärderingsresultat, fattade beslut och eventuella synpunkter från den som beslut har riktats mot,
 2. de åtgärder som Elsäkerhetsverket har vidtagit med anledning av information som en annan medlemsstat har lämnat på ett motsvararande sätt som i 1, och
 3. elektrisk materiel som, trots att den uppfyller gällande krav, bedöms utgöra en risk, och i underrättelsen lämna alla tillgängliga uppgifter. Förordning (2016:340).

14 c §  Elsäkerhetsverket ska

 1. när det är befogat, för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om elektrisk materiel och skyndsamt informera Europeiska kommissionen, andra medlemsstater och regeringen om invändningen och skälen för den, och
 2. delta i samråd mellan kommissionen och andra medlemsstater
  1. när Europeiska kommissionen har utvärderat sådana beslut och invändningar som avses i 1 eller som följer av invändningar från en annan medlemsstat, eller
  2. med anledning av elektrisk materiel som, trots att den uppfyller gällande krav, bedöms utgöra en risk. Förordning (2016:340).

15 §  Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot föreskrifter som har meddelats enligt denna förordning eller med stöd av bemyndigande i förordningen finns i 13 kap. 1 § första stycket 3 ellagen (1997:857). Förordning (1997:862).

Överklagande

16 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Endast följande beslut får dock överklagas.

 1. Elsäkerhetsverkets beslut enligt 12 kap. 5 § första och andra stycket ellagen (1987:857),
 2. Elsäkerhetsverkets beslut om ersättning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 kap. 5 § tredje stycket ellagen, och
 3. Elsäkerhetsverkets beslut i ärenden om dispens i det enskilda fallet enligt 11 a §. Förordning (2016:340).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:420) om elektrisk materiel. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Föreskrift som har meddelats med stöd av den upphävda förordningen gäller till dess Elsäkerhetsverket föreskriver annat.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1995:237) om ändring i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1997:862) om ändring i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

  Omfattning
  ändr. 12, 13, 14, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1148) om ändring i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Förordning (1998:1148).
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:829) om ändring i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2004:472) om ändring i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2016:340) om ändring i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

Omfattning
ändr. 3, 11, 16 §§; nya 3 a, 3 b, 11 a, 14 a, 14 b, 14 c §§
Ikraftträder
2016-05-01

Ändring, SFS 2017:218

Omfattning
upph.