Upphävd författning

Förordning (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:626 i lydelse enligt SFS 1999:752
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1985:445) med instruktion för statens järnvägar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Statens järnvägars uppgifter

1 §  Statens järnvägar har till huvuduppgift att driva järnvägstrafik i Sverige.

[S2]Statens järnvägar får driva internationell järnvägstrafik under förutsättning att denna

 1. stödjer Statens järnvägars huvuduppgift,
 2. uppfyller på huvuduppgiften ställda ekonomiska krav och
 3. drivs med begränsad risk. Förordning (1999:752).

2 §  Statens järnvägar får i Sverige driva annan verksamhet som har samband med järnvägstrafik och som verket har särskilda förutsättningar för.

[S2]Statens järnvägar får också driva sådan verksamhet på internationella marknader under de förutsättningar som anges i 1 § andra stycket. Förordning (1999:752).

Statens järnvägar företräder staten vid domstol

3 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder statens järnvägar staten vid domstol.

Affärsverkskoncernen

4 §  Statens järnvägar och de företag där staten genom statens järnvägar direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern (SJ-koncernen).

Statens järnvägars ledning

5 §  Statens järnvägar leds av en styrelse. Den består av minst fem och högst åtta ledamöter. I styrelsen ingår dessutom Statens järnvägars generaldirektör och personalföreträdarna vid verket. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1996:290).

Organisation m.m.

6 §  Statens järnvägar bestämmer om verkets organisation.

[S2]Vid statens järnvägar finns en personalansvarsnämnd.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Styrelsen ansvarar för statens järnvägars verksamhet.

[S2]Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till vara i SJ-koncernens företag och i andra företag där verket förvaltar statens aktier eller andelar.

8 §  Styrelsen skall särskilt

 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom SJ-koncernen,
 2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens företag skall ske,
 3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken,
 4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

9 § har upphävts genom förordning (1997:5).

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

10 §  Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

11 §  Det ingår i generaldirektörens uppgifter

 1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa styrelsens beslut,
 2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden,
 3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut.

12 §  Generaldirektören skall också se till att statens järnvägars personal- politik motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a. att jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Redovisning och medelsförvaltning

13 §  Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av verkets medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

[S2]Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

13 a §  Statens järnvägar skall i sin redovisning särskilt redovisa de delar av verksamheten som i rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar1 betecknas som förvaltning av järnvägsinfrastruktur. Förordning (1995:437).

Intern revision

14 §  Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att verksamheten i affärsverkskoncernen bedrivs effektivt, författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt.

[S2]Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

Extern revision

15 §  Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion för den externa revisionen av SJ-koncernen.

[S2]Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får de uppgifter som behövs för revisionen.

[S3]Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får tillfälle att utse revisorer i AB Swedcarrier och SJ Invest AB samt i de rörelsedrivande företag som ingår i SJ-koncernen och vars affärsverksamhet huvudsakligen är inriktad på statens järnvägar.

Statens järnvägars föreskrifter m.m.

16 §  Innan Statens järnvägar beslutar en föreskrift eller ett allmänt råd enligt författningssamlingsförordningen (1976:725), skall verket

 1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden,
 2. utreda föreskriftens eller det allmänna rådets kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning,
 3. lämna statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs samt Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen,
 4. begära regeringens medgivande att besluta föreskriften om den leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem som berörs.

[S2]Föreligger det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift eller ett allmänt råd inte beslutas, får vad som sägs i första stycket 2-4 anstå till efter beslutet.

[S3]Första stycket 2-4 gäller inte föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom verket eller föreskrifter om avgifter för vilka samrådsskyldighet föreligger enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Första stycket 4 gäller heller inte föreskrifter som beslutas av verket för att uppfylla Sveriges internationella förpliktelser och som inte går utöver vad som följer av förpliktelserna.

[S4]Statens järnvägar skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas också när verket utövar tillsyn. Förordning (1998:428).

17 §  Statens järnvägar skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de närmare föreskrifter som behövs om verkets organisation och formerna för verkets verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av styrelsen.

18 §  Statens järnvägar skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om de behövs och om de är lämpligt utformade.

[S2]Att Statens järnvägar skall ha en förteckning över sina föreskrifter m.m. och hur förteckningen skall utformas framgår av författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (1994:1320).

Inhämtande av uppgifter

19 §  Om statens järnvägar skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner eller landstingskommuner, skall det sträva efter att begränsa och förenkla uppgiftslämnandet.

[S2]Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Personalföreträdare

20 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på statens järnvägar.

Personalansvarsnämnden

21 §  Följande frågor skall prövas av personalansvarsnämnden:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan.
 4. avstängning.

[S2]Nämnden består -- förutom av personalföreträdarna -- av verkets chefsjurist, ordförande, en av direktörerna samt tre andra ledamöter. Förordning (1994:1084).

Ärendenas handläggning

22 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

[S3]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1993:676).

23 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

24 §  Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

25 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Statens järnvägars beslut

26 §  I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

 • dagen för beslutet,
 • beslutets innehåll,
 • vem som har fattat beslutet,
 • vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet,
 • vem som har varit föredragande.

Avgifter

26 a §  Statens järnvägar får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter. Förordning (1998:1419).

Anställningar

27 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande i styrelsen. Förordnandet ges för en bestämd tid.

[S3]Styrelsens vice ordförande utses av styrelsen.

28 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Övriga anställningar beslutas av verket. Förordning (1996:290).

29 § har upphävts genom förordning (1996:290).
30 § har upphävts genom förordning (1996:290).
31 § har upphävts genom förordning (1996:290).

32 §  Andra ledamöter i personalansvarsnämnden än personalföreträdarna och chetsjuristen utses av generaldirektören. Ersättarna för andra än personalföreträdarna utses också av generaldirektören.

Överklagande m.m.

33 §  Statens järnvägars beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 1. lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 2. lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller
 3. andra föreskrifter.

[S2]Verkets beslut i andra ärenden får överklagas endast om det

 1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller
 2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (1998:1077).

Övriga föreskrifter

34 §  Statens järnvägar får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ samma förordning gäller för Statens järnvägar i ärenden om reglering av personskada. Förordning (1995:1304).

35 §  Föreskrifter om Statens järnvägars medverkan i totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242).

[S2]För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall Statens järnvägar samråda med Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (1994:175).

Medverkan i EU-arbetet

36 §  Statens järnvägar skall i samråd med Banverket ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen (EU) genom att fortlöpande hålla regeringen informerad om hur verksamheten utvecklas.

[S2]Statens järnvägar skall ställa den personal till förfogande för Sveriges deltagande i EU som regeringen begär. Förordning (1996:290).

Ändringar

Förordning (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1993:269) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 35 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:676) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 5, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-09-01

Förordning (1994:175) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 35 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1084) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1320) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 16, 18 §§, rubr. närmast före 16 §
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1994:1351) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1994-12-01

Förordning (1995:437) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

  Omfattning
  ny 13 a §
  CELEX-nr
  391L0440
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1995:1304) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

  Omfattning
  ändr. 34 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:290) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

  Omfattning
  upph. 29, 30, 31 §§; ändr. 5, 28 §§, rubr. närmast före 27 §; ny 36 §, rubr. närmast före 36 §
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1997:5) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

  Omfattning
  upph. 9 §
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1998:428) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1077) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1419) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

Omfattning
ny 26 a §, rubr. närmast före 26 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:752) om ändring i förordningen (1988:626) med instruktion för Statens järnvägar

Förarbeten
Rskr. 1997/98:266, Prop. 1997/98:56, Bet. 1997/98:TU10
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-11-01

Ändring, SFS 2000:1367

Omfattning
upph.