Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
SFS 2000:1383 i lydelse enligt SFS 2022:385
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

1 §  Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

[S2]Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

[S3]Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866).

Prop. 2012/13:178: Paragrafens första stycke har delvis en ny lydelse. Riktlinjer för bostadsförsörjningen är en samlingsbeteckning för kommunens dokumentation av dess planering för bostadsförsörjningen.

Paragrafens andra stycke är delvis nytt. Kommunen ska alltid samråda med andra kommuner vid planeringen av bostadsförsörjningen. Ändringen innebär inget krav på förändring av redan etablerade former för mellankommunala samrådsförfaranden. Vidare ska kommunen även ge länsstyrelsen, ...

Prop. 2000/01:26: I första stycket slås fast att kommunerna är skyldiga att planera bostadsförsörjningen. Vidare anges att syftet med bostadsförsörjningsplaneringen skall vara att dels skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder, dels främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Uttrycket goda bostäder tar inte sikte enbart på själva bostadens kvalitet utan också på boendemiljön i stort. Med uttrycket åtgärder för bostadsförsörjningen avses inte ...

2 §  Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

  1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
  2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
  3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

[S2]Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av

  1. den demografiska utvecklingen,
  2. marknadsförutsättningarna, och
  3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

[S3]Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med. Kommunen får använda ytterligare underlag som behövs för analysen. Lag (2022:385).

Prop. 2012/13:178: Paragrafen är ny. Första stycket anger vilka uppgifter som minst måste ingå i kommunens framtagna riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessa uppgifter utgör ett minimikrav på innehållet i antagna riktlinjer. Inget hindrar att kommuner väljer att ta in ytterligare uppgifter i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Första punkten. Av riktlinjerna ska framgå kommunens uppsatta mål för hur dess bostadsbyggande och bostadsbestånd ska utvecklas. Bostadsbeståndets ...

Prop. 2021/22:95: Paragrafen innehåller bestämmelser om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.1 och 5.2. Paragrafen har utformats med beaktande av Lagrådets förslag.

I andra stycket införs en punktlista. Kravet att uppgifterna särskilt ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen ...

Prop. 2000/01:26: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4.2.3.

3 §  Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. Lag (2013:866).

Prop. 2012/13:178: Paragrafen motsvarar tidigare 2 §. Paragrafen har en delvis ny lydelse. Länsstyrelserna ska förutom att bistå kommuner i deras arbete med bostadsförsörjningsplanering även uppmärksamma kommuner på behovet av regional samordning av kommuners riktlinjer för bostadsförsörjning samt verka för att sådan samordning sker. Kretsen berörda kommuner får bestämmas med utgångspunkt i det aktuella planeringsarbetet.

Prop. 2000/01:26: I paragrafens första stycke föreskrivs en skyldighet för en kommun att vid behov anordna bostadsförmedling. Innebörden av begreppet bostadsförmedling har behandlats i allmänmotiveringen. Den där gjorda avgränsningen innebär att ett allmännyttigt bostadsföretags förmedling av sina egna lägenheter inte är att betrakta som bostadsförmedling i lagens mening. Av allmänmotiveringen framgår också att det krävs att kommunen har beslutat att tillhandahålla kommuninvånarna bostadsförmedling efter ...

4 §  Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § första stycket 5 plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2022:385).

Prop. 2012/13:178: Paragrafen är ny och anger sambandet mellan riktlinjerna för bostadsförsörjningen och plan- och bygglagen (2010:900). Kommunernas antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen ska användas som vägledning vid den kommunala planläggningen enligt 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900).

Prop. 2021/22:95: I paragrafen görs en rättelse av hänvisningen till plan- och bygglagen.

Prop. 2000/01:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om köavgifter. Skälen för att införa en rätt för kommunala bostadsförmedlingar att ta ut en köavgift har behandlats i avsnitt 4.2.5.

Av första stycket första meningen framgår att köavgift under viss förutsättning får tas ut vid kommunal bostadsförmedling. Vad som avses med kommunal bostadsförmedling har angetts under 3 §. Övriga bostadsförmedlingar får inte ...

5 §  En kommun ska lämna regeringen de uppgifter om kommunens bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär. Lag (2013:866).

Prop. 2012/13:178: I paragrafen görs en språklig ändring.

Prop. 2000/01:26: Paragrafen ger regeringen befogenhet att från en kommun begära uppgifter i bostadsförsörjningsfrågor som regeringen bedömer att det finns ett särskilt behov av att få belysta.

Som har framgått tidigare är avsikten att någon årlig och formaliserad redovisning till statliga myndigheter av kommunernas bostadsförsörjningsplanering inte skall införas. Det kan emellertid finnas behov för regeringen att i en viss situation begära uppgifter från kommunerna. Regeringens befogenhet att ...

6 §  Om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen saknar någon sådan uppgift som avses i 2 § första stycket 3, får regeringen förelägga kommunen att anta nya riktlinjer. Lag (2013:866).

Prop. 2012/13:178: Paragrafen är ny. Genom ändringarna i 1–3 §§ ska kommunerna i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen uppmärksamma både lokala och regionala behov av bostadsförsörjning. Om de kommunala riktlinjerna för bostadsförsörjningen saknar uppgift om hur kommunen tagit hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för

bostadsförsörjningen ...

7 §  Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun anordna bostadsförmedling. Om två eller flera kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, ska dessa kommuner anordna sådan bostadsförmedling.

[S2]Regeringen får förelägga en kommun att anordna kommunal bostadsförmedling enligt första stycket. Lag (2013:866).

Prop. 2012/13:178: Paragrafen motsvarar tidigare 3 §. I paragrafen görs språkliga ändringar.

8 §  En kommunal bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får, utöver sådan förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt 12 kap. 65 a § jordabalken, ta ut en avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den hyressökande. Kravet på förmedling efter kötid ska inte hindra att ett begränsat antal lägenheter som är tillgängliga för kön fördelas enligt ett förturssystem.

[S2]Köavgiften får tas ut för högst ett år i taget. Kommunen får bestämma avgiften och grunderna för hur den ska tas ut. Lag (2013:866).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Förarbeten
Rskr. 2000/01:91, Prop. 2000/01:26, Bet. 2000/01:BoU2
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:104) om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Förarbeten
Rskr. 2001/02:160, Prop. 2001/02:58, Bet. 2001/02:BoU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2013:866) om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för riktlinjer för bostadsförsörjning som antagits före den 1 januari 2014.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:39, Prop. 2012/13:178, Bet. 2013/14:CU5
Omfattning
nuvarande 2, 3, 4 §§ betecknas 3, 7, 8 §§; ändr. 1, 5 §§, de nya 3, 7, 8 §§; nya 2, 4, 6 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2022:385) om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för riktlinjer för bostadsförsörjningen som antagits före den 1 oktober 2022.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:259, Prop. 2021/22:95, Bet. 2021/22:CU17
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2022-10-01