Inaktuell version

Förordning (2000:208) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2000-04-06
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2001:1077
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning regleras producenters skyldighet att ta hand om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, att informera om sitt ansvar, att lämna upplysningar som rör produkterna samt att samråda om skyldigheternas fullgörande.

Definitioner

2 §  Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning

 1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
 2. utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
 3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 2.

[S2]Ett tillbehör till eller en förbrukningsvara som använts i en elektrisk eller elektronisk produkt är en elektrisk eller elektronisk produkt enligt denna förordning, endast om tillbehöret eller förbrukningsvaran har eller har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.

3 §  Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer elektriska eller elektroniska produkter.

Tillämpningsområde

4 §  Denna förordning skall tillämpas på sådana elektriska och elektroniska produkter som anges i bilagan till förordningen.

[S2]Förordningen skall inte tillämpas på elektriska och elektroniska produkter som ingår i bilar som omfattas av förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar.

[S3]Bestämmelserna i förordningen (1997:645) om batterier gäller framför bestämmelserna i denna förordning.

Skyldighet att ta hand om elektriska och elektroniska produkter

5 §  En producent skall utan ersättning ta emot en elektrisk eller elektronisk produkt som

 1. lämnas till producenten i samband med att producenten säljer en elektrisk eller elektronisk produkt, och
 2. i normal användning fyller väsentligen samma funktion som den sålda produkten.

[S2]Denna skyldighet att ta emot produkter avser vid varje försäljningstillfälle lika många produkter som omfattas av försäljningen.

6 §  Om den produkt som producenten säljer är begagnad gäller 5 § endast om den produkt som säljs inte tidigare har sålts av en producent i Sverige.

7 §  Producenten skall fullgöra sin skyldighet enligt 5 § där producenten levererar den sålda produkten.

8 §  Producenten får trots 7 § fullgöra sin skyldighet genom att anvisa en lämplig plats där elektriska och elektroniska produkter tas emot för producentens räkning.

[S2]En mottagningsplats skall anses lämplig om

 1. producenten eller den som producenten anlitat har samrått med den kommun där skyldigheten skall fullgöras enligt 7 §, och
 2. platsen är lämplig från såväl konsument- som miljösynpunkt efter vad som vid samrådet kommit fram om förhållandena i kommunen.

9 §  Producenten skall se till att de produkter som tagits emot av producenten, eller av någon som producenten anlitat, återanvänds, återvinns eller hanteras på ett annat sätt som är godtagbart från miljösynpunkt. Bestämmelser om hantering och bortskaffande finns i 15 kap.miljöbalken och i författningar som meddelats med stöd av de bestämmelserna.

Skyldighet att informera och lämna upplysningar

10 §  En producent skall informera om möjligheterna att enligt denna förordning lämna elektriska och elektroniska produkter till producenten eller till någon som producenten anlitat. Informationen skall utformas och lämnas på ett sätt som är lämpligt för att kunna nå de hushåll och andra som kan antas vilja lämna elektriska eller elektroniska produkter till producenten.

11 §  En producent skall lämna de upplysningar om innehållet i en elektrisk eller elektronisk produkt som från miljö- eller hälsosynpunkt behövs för att underlätta sådan förbehandling som avses i avfallsförordningen (2001:1063). Upplysningarna skall på begäran lämnas till dem som enligt avfallsförordningen yrkesmässigt förbehandlar avfall av elektriska och elektroniska produkter.

[S2]Denna skyldighet avser produkter som producenten tillverkat, fört in till Sverige eller sålt. Skyldigheten avser även produkter som har samma tillverkare och i normal användning fyller väsentligen samma funktion som de produkter producenten fört in till Sverige eller sålt.

[S3]Om det, med hänsyn till producentens möjligheter, är oskäligt att kräva att en viss upplysning lämnas, är producenten inte skyldig att lämna upplysningen. Förordning (2001:1077).

12 §  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka upplysningar som producenten skall lämna enligt 11 §.

Skyldighet att samråda med kommun

13 §  Om en berörd kommun begär det, skall producenten samråda med kommunen om hur de skyldigheter som följer av 5-8 och 10 §§ skall fullgöras. Med berörd kommun avses en kommun där skyldigheten att ta hand om produkter skall fullgöras enligt 7 §.

[S2]Ett samråd skall syfta till att med hänsyn till de lokala förhållandena i kommunen finna ändamålsenliga sätt att samordna producentens ansvar enligt denna förordning med kommunens renhållningsskyldighet.

14 §  Producenten skall anses ha fullgjort sin samrådsskyldighet, om producenten efter en sådan begäran som avses i 13 §

 1. till kommunen lämnat en utförlig redogörelse för hur producenten fullgör eller avser att fullgöra de skyldigheter som följer av 5-8 och 10 §§, och
 2. gett kommunen tillfälle att överlägga med producenten om de förändringar eller den samordning som kommunen anser behövs.

Uppgiftsskyldighet

15 §  En producent skall till Naturvårdsverket lämna de uppgifter om fullgörandet av sina skyldigheter enligt denna förordning som Naturvårdsverket behöver för att kontrollera att förordningen följs.

Straffbestämmelser

16 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter att

 1. ta emot elektriska eller elektroniska produkter enligt vad som följer av 5-8 §§,
 2. lämna upplysningar enligt vad som följer av 11 § och de närmare föreskrifter som meddelats med stöd av 12 §,
 3. samråda enligt vad som följer av 13 och 14 §§,
 4. lämna uppgifter enligt 15 §.

[S2]Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt 26 kap.miljöbalken döms inte till ansvar enligt denna förordning för gärningar som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Bilaga

 1. Varor för användning i hushåll eller därmed jämförbar användning samt handverktyg och trädgårdsredskap
Varor som tillverkats för att normalt användas i hushåll inklusive storhushåll och varor som tillverkats för att användas som handverktyg eller trädgårdsredskap, oavsett om varorna används i annan verksamhet, och som normalt används för
 • matlagning eller annan bearbetning av livsmedel,
 • varmhållning, kylhållning eller annan förvaring av livsmedel,
 • öppning eller försegling av kärl eller förpackningar,
 • diskning, tvättning, torkning, städning eller annan rengöring,
 • uppvärmning av rum, säng, sittmöbel eller motsvarande,
 • fläktning, utsugning av luft eller annan luftkonditionering,
 • strykning, mangling eller annan vård av kläder eller textilier,
 • sömnad, stickning, vävning eller annan bearbetning av textila eller andra jämförliga material,
 • hårklippning, hårtorkning, tandborstning, massage eller annan kroppsvård,
 • pumpning av luft eller vätska,
 • mätning, vägning eller reglering,
 • svarvning, fräsning, hyvling, slipning, sågning, skärning, klippning, borrning, håltagning, stansning, falsning, böjning eller annan liknande bearbetning av trä, metall eller andra material,
 • nitning, spikning, skruvning eller borttagning av nitar, spikar, skruvar eller annan liknande användning,
 • svetsning, lödning eller annan liknande användning,
 • sprutning, sprejning eller annan spridning av flytande eller gasformiga ämnen,
 • gräsklippning eller annan trädgårdsskötsel,
 • skötsel, vård eller annan behandling av varor som avses ovan.
I produktgruppen ingår inte
 • kylskåp och frysar som avses i 25 § avfallsförordningen (2001:1063),
 • utrustning som utgör del av en byggnads fasta installationer för uppvärmning, kylning eller ventilation av byggnaden.
 1. IT-utrustning och kontorsutrustning
Varor eller utrustning som tillverkats för att med elektroniska medel samla in, lagra, bearbeta, presentera eller kommunicera information (IT-utrustning) eller för att normalt användas i kontorsverksamhet (kontorsutrustning). Med kontorsverksamhet avses verksamhet som normalt utförs på kontor oavsett var verksamheten äger rum.
I produktgruppen ingår sådan IT-utrustning och kontorsutrustning som normalt används för
 • ord-, text-, siffer-, bild- eller ljudbehandling eller annan behandling av information,
 • lagring eller överföring av information,
 • framställning eller presentation av text eller bild,
 • kopiering,
 • häftning, hålstansning, vikning, kuvertering, klistring, klippning, skärning, förstöring eller annan bearbetning av papper eller motsvarande,
 • mätning, vägning, räkning, sortering, stämpling eller frankering,
 • skötsel eller annan behandling av kontorsmaterial.
 1. Telekomutrustning
Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas för att via ett telekommunikationsnät överföra ljud, bild eller annan information (oavsett om nätet är trådbundet eller inte trådbundet).
I produktgruppen ingår telekomutrustning som normalt används för att
 • sända eller ta emot ljud, bild eller annan information som överförs via ett telekommunikationsnät (t.ex. telefonapparater, telefaxapparater, telefonsvarare och apparater för nummeridentifikation),
 • inom ett telekommunikationsnät befordra ljud, bild eller annan information (t.ex. telefonväxlar),
 • i anslutning till ett telekommunikationsnät kalla på uppmärksamhet om att ljud, bild eller annan information förmedlas via nätet (t.ex. apparater för att med ljud eller ljus förstärka ringsignaler).
 1. TV-, audio- och videoutrustning
Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas för att ta upp eller återge ljud eller bild och som inte är telekomutrustning eller fotoutrustning enligt denna bilaga. Med ljud eller bild avses även signaler eller annan teknik varigenom ljud eller bild förmedlas.
I produktgruppen ingår TV-, audio- och videoutrustning som normalt används för
 • sändning, mottagning, avkodning eller förstärkning av ljud- eller bildsignaler som förmedlas via radio eller television,
 • upptagning, inspelning, lagring, uppspelning eller återgivning av ljud eller bild,
 • förstärkning av ljud eller bild,
 • mixning eller skapande av ljud eller bild.
 1. Kameror och fotoutrustning
Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas för framställning av fotografisk bild eller som hjälpmedel vid framställning av fotografisk bild.
 1. Klockor
Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas för mätning, redovisning eller återgivning av tid.
 1. Spel och leksaker
Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas för spel eller lek.
 1. Ljuskällor och armaturer för ljuskällor
Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas
 • som ljuskälla,
 • för spridning eller styrning av ljus,
 • som hjälpmedel för spridning eller styrning av ljus.
 1. Medicinteknisk utrustning
Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas för att hos människor eller djur
 • påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
 • påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder,
 • undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process,
 • kontrollera befruktning.
 1. Laboratorieutrustning
Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas för undersökning eller analys i laboratorieverksamhet. Förordning (2001:1077).

Ändringar

Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1077) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:210) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

Omfattning
upph. bil.; ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraftträder
2005-08-13

Förordning (2007:191) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2008:836) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:31) om ändring förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

Omfattning
ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:998) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2011-10-18

Förordning (2015:24) om ändring i förordningen (2001:208) producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2016:800) om ändring i förordningen (2000:208) producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

Omfattning
ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2016-08-02