Upphävd författning

Förordning (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2000-04-27
Ändring införd
SFS 2000:269 i lydelse enligt SFS 2002:184
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Förordning (1994:1717) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om kontroll av livsmedel som importeras från ett land som inte är medlem i Europeiska unionen (tredje land).

Villkor för importen

2 §  Statens livsmedelsverk får meddela föreskrifter om tillstånd eller andra villkor för import, transitering och återinförsel av livsmedel.

Kontroll vid import av livsmedel

3 §  Livsmedel av animaliskt ursprung får införas endast över en ort där det finns en gränskontrollstation.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att andra livsmedel än sådana som är av animaliskt ursprung får införas endast över en ort där det finns en gränskontrollstation.

4 §  Livsmedelsverket ombesörjer kontrollen av livsmedel av animaliskt ursprung och andra livsmedel som, enligt verkets föreskrifter, får införas endast över en ort där det finns en gränskontrollstation.

[S2]Andra livsmedel än som avses i första stycket kontrolleras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i den ort där livsmedlet deklareras för övergång till fri omsättning.

[S3]Den som importerar livsmedel skall biträda kontrollmyndigheten. Myndigheten skall utan dröjsmål underrätta Tullverket om resultatet av kontrollen.

[S4]Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om hur kontrollen skall genomföras.

5 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om

  1. de villkor som skall vara uppfyllda för att varor skall få övergå till fri omsättning inom Europeiska unionen,
  2. vad man skall göra med livsmedel som vid importkontrollen visar sig vara otjänligt som människoföda eller som av andra skäl inte får importeras.

6 §  Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt kommissionens beslut 2001/812/EG av den 21 november 2001 om villkor för godkännande av gränskontrollstationer som ansvarar för veterinärkontroll av produkter som förs in till gemenskapen från tredje länder ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat.

[S2]Livsmedelsverket upprättar efter samråd med Tullverket en förteckning över orter där det finns en av kommissionen godkänd gränskontrollstation. Förordning (2002:184).

7 §  Tullverket och sådant företag som enligt 22 § tredje stycket tullförordningen (2000:1306) utövar tullkontroll över gods skall övervaka att livsmedel som får införas endast över en ort där det finns gränskontrollstation inte importeras över någon annan ort. Förordning (2000:1321).

8 §  Transport av livsmedel till frizon, frilager eller tullager skall ske under tullkontroll.

Kostnader för kontroll vid import

9 §  Livsmedelsverkets kostnader för kontroll tas ut enligt en taxa som fastställts av verket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Om avgifter för att täcka den kommunala nämndens kostnader för kontroll finns föreskrifter i förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m.

[S2]Kostnader för kontroll i samband med import, transitering och återinförsel eller till följd av att import inte medges skall enligt de villkor som Livsmedelsverket föreskriver betalas av importören, dennes ombud eller av någon annan som ansvarar för livsmedlen.

10 §  Om Livsmedelsverket har föreskrivit stickprovsundersökning av ett visst varuslag, skall kostnaden för undersökningen täckas genom en avgift som tas ut vid import av varor av det slaget enligt en taxa som Livsmedels- verket fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Importören skall betala avgiften till Tullverket. Vad som föreskrivs i 5 kap. 23 § tullagen (2000:1281) om tull skall gälla i fråga om avgiften. För en sändning som avvisas tas någon avgift inte ut. Förordning (2000:1321).

11 §  För livsmedel som tas ut som prov lämnas inte någon ersättning. Kostnaden för uppföljning av prov som har lett till anmärkning skall betalas av importören, dennes ombud eller någon annan som ansvarar för livsmedlen.

Straff

12 §  Om ansvar för import av livsmedel i strid mot denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter och försök till sådan import finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

[S2]Om en vara har förklarats förverkad, skall Tullverket anmäla detta till Livsmedelsverket som bestämmer vilka åtgärder som skall vidtas med varan. Förordning (2000:1321).

Överklagande m.m.

13 §  Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

14 §  Beslut enligt denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

15 §  Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1717) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats före den 1 januari 2001.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1321) om ändring i förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land

Omfattning
ändr. 7, 10, 12 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:184) om ändring i förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-06-01

Ändring, SFS 2006:812

Omfattning
upph.