Inaktuell version

Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-05-11
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2006:211
Upphäver
Lag (1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
Förordning (1980:803) om regionalpolitiskt transportbidrag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  För att kompensera för kostnadsnackdelar samt stimulera till höjd förädlingsgrad i transportbidragsområdets näringsliv får bidrag för transport av gods lämnas enligt denna förordning.

[S2]Transportbidrag får lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer med verksamhet i Sverige.

2 §  Transportbidrag får inte lämnas till

  1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller fiskeriverksamhet,
  2. verksamhet inom stålindustrin som omfattas av bilaga B till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt,
  3. verksamhet inom syntetfiberindustrin som omfattas av bilaga D till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt.

[S2]Godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission krävs för sådant transportbidrag till företag inom varvsindustrin och motorfordonsindustrin som omfattas av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler för respektive sektor. Förordning (2002:736).

3 §  Stödområde för transportbidraget är Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Området indelas i följande transportbidragszoner.

[S2]Zon 2:

[S3]Västernorrlands län, med undantag av Edsele, Junsele, Ramsele och Ådalslidens församlingar i Sollefteå kommun samt f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun.

[S4]Zon 3:

[S5]Jämtlands län utom Strömsunds kommun.

[S6]Zon 4:

[S7]Av Västerbottens län: Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och Vännäs kommuner,

[S8]av Norrbottens län: Bodens, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner.

[S9]Zon 5:

[S10]Av Jämtlands län: Strömsunds kommun,

[S11]av Västernorrlands län: Edsele, Junsele, Ramsele och Ådalslidens församlingar i Sollefteå kommun samt f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun,

[S12]av Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner,

[S13]av Norrbottens län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner. Förordning (2006:211).

4 §  Transportbidraget får lämnas som bidrag till transportkostnaden för godstransporter på järnväg, yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

[S2]För sjötransporter mellan hamnar i Sverige och Finland får transportbidrag inte lämnas.

[S3]Om det finns synnerliga skäl får Verket för näringslivsutveckling medge att bidrag lämnas även för transportkostnader som inte är hänförliga till transport i yrkesmässig trafik. Förordning (2000:1145).

5 §  Med transportavstånd avses i denna förordning den sammanlagda transportsträckan enligt den kortaste vägen inom Sverige vid landtransporter och sjötransporter.

[S2]Transportbidrag får för sjötransporter lämnas för sträckan mellan hamn inom stödområde och hamn inom landet oavsett om fartyget passerat gräns för svenskt territorialvatten. Om fartyget har utländsk destination får transportbidrag lämnas för sträckan mellan hamn inom stödområde och närmast belägna inhemska hamn när fartyget anses slutligen lämna svenskt territorialvatten. Vid intransporter får transportbidrag lämnas för sträckan från närmast belägna inhemska hamn när fartyget anses komma in på svenskt territorialvatten och till hamn inom stödområde.

[S3]Transportbidrag får för sjötransporter, som utgör del av transportsträcka som i övrigt är bidragsberättigad, lämnas för transport på insjöar i enlighet med vad som gäller för landtransporter. Förordning (2001:227).

6 §  Med transportkostnad avses i denna förordning en sådan skälig kostnad som anges i en fraktsedel eller motsvarande handling och som är beroende av transportavståndet inom landet, godsvikt och godsslag samt av frakttillägg och andra avgifter som kan hänföras till själva transporten. Mervärdesskatt och belopp som betalas tillbaka av transportföretaget som återbäring får inte räknas in i transportkostnaden.

7 §  Transportbidrag får lämnas för transporter från orter inom stödområdet (uttransportbidrag), om godset utgörs av sådana hel- eller halvfabrikat som inom stödområdet har undergått en betydande bearbetning.

7 a §  Transportbidrag får lämnas för transporter av oförädlade trävaror.

[S2]För transporter av oförädlade trävaror från orter inom zon 2 och 4 och från produktionsställen som är att hänföra till vissa större sågverk belägna i kustkommuner, s.k. bulksågverk, får transportbidrag lämnas för högst 30 000 m3 per år. Förordning (2001:227).

8 §  Transportbidrag får också lämnas för transporter till orter inom stödområdet (intransportbidrag), om godset utgörs av sådana råvaror och halvfabrikat som skall undergå en betydande bearbetning hos mottagaren.

9 §  Transportbidraget vid intransportbidrag lämnas till mottagaren. Om inte Verket för näringslivsutveckling bestämmer annat lämnas bidraget i övriga fall till den av avsändaren eller mottagaren som har betalt transportkostnaden. Förordning (2000:1145).

10 §  Transportbidrag får inte lämnas för en sändning vars taxerade vikt understiger 20 kilogram för zon 3 och 5 och 100 kilogram för zon 2 och 4.

[S2]Bidrag får inte heller lämnas om de sammanlagda godkända bidragsgrundande kostnaderna för ett kalenderår understiger 25 000 kronor.

11 §  Transportbidraget beräknas på grundval av avsändningsortens eller, i fråga om intransportbidrag, mottagningsortens belägenhet, transportavståndet, transportkostnaden och den bidragssats i procent som anges i följande tabell.

Transportavstånd kilometerBidragssats i procent transportbidragszon
2345
401-70015253030
701-15253045
Förordning (2006:211).

12 §  Om transportavståndet inte uppgår till 401 kilometer, men transporten delvis har utförts inom finskt eller norskt område, får den finska eller norska sträckan tillgodoräknas. Transportbidrag får dock lämnas endast för den del av transporten som har utförts inom svenskt område.

13 §  För transporter från orter inom stödområdet till hamnar, som är belägna längs Norrlandslänens kust, vid Mälaren eller vid Vänern, får Verket för näringslivsutveckling bevilja transportbidrag oavsett landtransportsträckans längd, om godset skall transporteras vidare med lastfartyg en betydande sträcka. Förordning (2000:1145).

14 §  Ansökan om transportbidrag skall göras skriftligen hos Verket för näringslivsutveckling för varje kalenderhalvår och innehålla de uppgifter som Verket för näringslivsutveckling bestämmer.

[S2]Den som undertecknar ansökan skall försäkra riktigheten av de uppgifter som lämnas.

[S3]Den som i ansökan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken. Förordning (2000:1145).

15 §  Ansökan om transportbidrag skall ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast tre månader efter utgången av det kalenderhalvår som ansökan gäller.

[S2]Om sökanden visar att ansökan inte har kunnat lämnas in inom föreskriven tid på grund av synnerliga skäl, får ansökan tas upp även om den har kommit in senare. Förordning (2000:1145).

16 §  Den som söker transportbidrag är skyldig att på begäran av Verket för näringslivsutveckling lämna de uppgifter som behövs för prövningen av frågan om bidrag. Förordning (2000:1145).

[S2]Lämnas inte begärda uppgifter får ansökan avslås.

17 §  Frågor om transportbidrag enligt denna förordning prövas av Verket för näringslivsutveckling för varje kalenderhalvår. Verket skall till regeringen anmäla sådant bidrag för vilket det krävs godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission. Förordning (2000:1145).

18 §  På skriftlig framställning av den som avser att transportera en viss vara från eller till orter inom stödområdet får Verket för näringslivsutvecklingen ge förhandsbesked om frakten berättigar till bidrag.

[S2]Ett förhandsbesked är, till den del det innebär att bidrag kan ges, bindande för staten i förhållande till sökanden två år från dagen för beskedet. Har förutsättningarna för transportbidraget ändrats genom en författningsändring, som har trätt i kraft sedan beskedet getts, gäller förhandsbeskedet dock inte längre. Förordning (2000:1145).

19 §  Transportbidrag får inte lämnas om sökanden är försatt i konkurs vid prövningstillfället.

[S2]Har sökanden inte betalat förfallna ränte-, avbetalnings- eller återkravsbelopp som avser lämnat regionalpolitiskt stöd eller inte betalat förfallna skatteskulder kan dessa avräknas från bidraget innan utbetalning görs.

[S3]Transportbidrag får inte heller lämnas om sökanden för den aktuella perioden har fått nedsättning av sociala avgifter enligt lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter.

20 §  Ett beslut, varigenom Verket för näringslivsutveckling helt eller delvis har avslagit en ansökan om transportbidrag, och beslut om förhandsbesked som har gått sökanden emot, får överklagas hos regeringen.

[S2]Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2000:1145).

21 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpning av denna förordning meddelas av Verket för näringslivsutveckling.

[S2]Verket för näringslivsutveckling tillhandahåller de blanketter som behövs i ärenden om transportbidrag. Förordning (2000:1145).

22 §  Verket för näringslivsutveckling får föreskriva de avvikelser som behövs i fråga om förfarandet i bidragsärenden enligt denna förordning. Förordning (2000:1145).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000. Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportbidrag.
  3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar som avser tid före den 1 januari 2000.
Ikraftträder
2000-06-01

Förordning (2000:1145) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Omfattning
ändr. 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:227) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Bestämmelserna i 7 a § tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2000, utom vad gäller transporter av oförädlade trävaror från orter inom zon 2 och 4.
  2. Ansökan om bidrag för perioden 1 januari 2000-30 juni 2001 skall ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast den 30 september 2001.
Omfattning
ändr. 5 §; ny 7 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:736) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-11-01

Förordning (2005:589) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraftträder
2005-07-10

Förordning (2006:211) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2006. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 10 juli 2005.
Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraftträder
2006-04-18

Förordning (2007:953) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 7 a, 10, 11, 17, 19, 20 §§; ny 11 a §
CELEX-nr
32002R1407
Ikraftträder
2007-12-14

Förordning (2009:154) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Omfattning
ändr. 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 §§
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2010:792) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Omfattning
ändr 2 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2015:432) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Omfattning
upph. 2, 9, 13, 18 §§; ändr. 1, 5, 7, 8, 19, 20, 21 §§
Ikraftträder
2015-10-01

Förordning (2018:989) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-07-01