Upphävd författning

Lag (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-09-06
Ändring införd
SFS 1990:912 i lydelse enligt SFS 2000:990
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Lag (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

1 §  I denna lag ges föreskrifter om stöd till näringslivet m.m. genom nedsättning av socialavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

[S2]Stödet ges i den omfattning som framgår av 6--8 §§ till näringslivet m.m. i Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner i Norrbottens län, Dorotea, Malå, Sorsele, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner samt Björksele församling i Lycksele kommun i Västerbottens län, Bergs, Härjedalens, Ragunda och Strömsunds kommuner, Håsjö och Hällesjö församlingar i Bräcke kommun, Alsens, Föllinge, Hotagens, Laxsjö och Offerdals församlingar i Krokoms kommun samt Kalls församling i Åre kommun i Jämtlands län, Edsele, Junsele, Ramsele och Ådals-Lidens för-samlingar i Sollefteå kommun samt f. d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län (stödområde 1).

[S3]Stödet ges också i den omfattning som framgår av 11--13 §§ till näringslivet m.m. i Älvsbyns kommun, Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun samt f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun i Norrbottens län, Bjurholms, Norsjö och Vindelns kommuner och Lycksele kommun, med undantag av Björksele församling, samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun i Västerbottens län, Näs och Häggenås församlingar i Östersunds kommun och Näskotts församling i Krokoms kommun, Bräcke kommun, med undantag av Håsjö och Hällesjö församlingar, Åre kommun, med undantag av Kalls församling, i Jämtlands län, Sollefteå kommun, med undantag av Edsele, Junsele, Ramsele och Ådals-Lidens församlingar, och Ånge kommun samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun och Anundsjö församling, med undantag av f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt, och Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län, Ljusdals kommun i Gävleborgs län, Transtrands och Lima församlingar i Malungs kommun samt Särna och Idre församlingar i Älvdalens kommun i Dalarnas län, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga och Dalby församlingar i Torsby kommun i Värmlands län. Lag (1996:959).

 • RÅ 1996:5:Föreskrifter i en av regeringen utfärdad förordning om nedsättning av socialavgifter har ansetts uppenbart gå utöver vad som inryms i lagen om nedsättning av socialavgifter. De i förordningen angivna föreskrifterna har därför inte tillämpats (11 kap. 14 § regeringsformen).

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

1 §  I denna lag ges föreskrifter om stöd till näringslivet m.m. genom nedsättning av socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Stödet lämnas i stödområde A, med undantag av Östersunds, Frösö, Sunne, Lockne, Marieby, Brunflo, Kyrkås och Lits församlingar i Östersunds kommun och Aspås, Ås och Rödöns församlingar i Krokoms kommun i den omfattning som framgår av 6-8 §§.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om stödområden. Lag (2000:990).

2 §  Lagen gäller för sådana personer som är skyldiga att betala socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980). Den gäller dock inte kommuner eller andra statliga myndigheter än statens affärsdrivande verk. Lag (2000:989).

Prop. 2000/01:8: Uttrycken ”arbetsgivare” och ”försäkrade” används inte i socialavgiftslagen för att peka ut den som är skyldig att betala socialavgifter. Paragrafen har därför ändrats på så sätt att den anger att lagen om nedsättning av socialavgifter gäller för sådana personer som är skyldiga att betala socialavgifter enligt socialavgiftslagen.

 • RÅ 1996:5:Föreskrifter i en av regeringen utfärdad förordning om nedsättning av socialavgifter har ansetts uppenbart gå utöver vad som inryms i lagen om nedsättning av socialavgifter. De i förordningen angivna föreskrifterna har därför inte tillämpats (11 kap. 14 § regeringsformen).

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

3 §  Lagen tillämpas på socialavgifter som är hänförliga till arbete inom sådan verksamhet som är stödberättigad enligt 6 eller 11 §.

[S2]Verksamhet inom stålindustri som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen är inte stödberättigad enligt denna lag.

[S3]En arbetsgivare eller en försäkrad vars verksamhet huvudsakligen hänför sig till stödberättigad verksamhet, skall beviljas nedsättning av avgifter för hela sin verksamhet om övriga förutsättningar för detta är uppfyllda. Om verksamheten bara i mindre omfattning hänför sig till sådan verksamhet, får nedsättning beviljas endast om

 1. arbetsgivaren eller den försäkrade påverkas på grund av lagens bestämmelser i mer betydande grad av konkurrens, och
 2. den del av verksamheten som berättigar till nedsättning kan avgränsas från den övriga.

[S4]I fall som avses i tredje stycket andra meningen får nedsättning beviljas endast efter särskild prövning av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Nedsättning får beviljas bara för den del av avgifterna som hänför sig till den nedsättningsberättigade verksamheten. Lag (1995:894).

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

3 §  Lagen tillämpas på socialavgifter som är hänförliga till arbete inom sådan verksamhet som är stödberättigad enligt 6 §.

Verksamhet är inte stödberättigad om transportbidrag lämnats för den aktuella perioden. Lag (1999:1379).

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

3 a §  En avgiftsskyldig vars verksamhet huvudsakligen hänför sig till stödberättigad verksamhet, skall beviljas nedsättning av avgifter för hela sin verksamhet om övriga förutsättningar för detta är uppfyllda.

[S2]Om verksamheten bara i mindre omfattning hänför sig till sådan verksamhet, får nedsättning beviljas endast om

 1. den avgiftsskyldige påverkas på grund av lagens bestämmelser i mer betydande grad av konkurrens, och
 2. den del av verksamheten som berättigar till nedsättning kan avgränsas från den övriga.

[S3]I fall som avses i andra stycket får nedsättning beviljas endast efter särskild prövning av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Nedsättning får beviljas bara för den del av avgifterna som hänför sig till den nedsättningsberättigade verksamheten. Lag (2000:990).

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

4 §  Lagen tillämpas även på avgifter som är hänförliga till sådant arbete inom ett företag eller inom en organisation som är berättigat till stöd inom ett stödområde enligt 7 eller 12 §. Nedsättning får dock beviljas endast om arbetet kan avgränsas från arbetsgivarens eller den försäkrades övriga verksamhet.

[S2]Om arbete som sägs i första stycket ingår i stödberättigad verksamhet enligt 6 eller 11 §, tillämpas 3 § i stället för denna paragraf. Lag (1994:548).

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

4 §  Lagen tillämpas även på avgifter som är hänförliga till sådant arbete inom ett företag eller inom en organisation som är berättigat till stöd inom ett stödområde enligt 7 §.

Nedsättningen får dock beviljas endast om arbetet kan avgränsas från den avgiftsskyldiges övriga verksamhet.

Om arbete som sägs i första stycket ingår i stödberättigad verksamhet enligt 6 §, tillämpas 3 § i stället för denna paragraf. Lag (2000:990).

5 §  Nedsättning av socialavgifter enligt 3 eller 4 § gäller endast om verksamheten eller, i fall som avses i 4 §, arbetet inom företaget eller organisationen bedrivs vid den avgiftsskyldiges fasta driftställe i område som anges i 1 § andra och tredje styckena. Lag (2000:989).

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

6 §  Inom stödområdet är följande verksamheter stödberättigade:

 1. andra gruvor och mineralbrott än malmgruvor, om liknande brytning eller utvinning även sker i andra regioner i Sverige,
 2. tillverkning, med undantag av tillverkning inom massa- och pappersindustri samt järnverk, stålverk och ferrolegeringsverk,
 3. produktionsvaruinriktad partihandel,
 4. uppdrags-, uthyrnings- och reparationsverksamhet,
 5. hotell-, pensionats- och campingverksamhet,
 6. restaurang- och kaféverksamhet som bedrivs i kombination med hotell-, pensionats- eller campingverksamhet,
 7. renhållnings-, städnings- och tvätteriverksamhet,
 8. rekreationsverksamhet och kulturell serviceverksamhet, med undantag av biblioteksverksamhet, eller
 9. verksamhet som bedrivs av ideella, kulturella och religiösa organisationer samt intresseorganisationer. Lag (1998:860).

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

6 §  Inom stödområdet är följande verksamheter stödberättigade:

 1. uppdrags-, uthyrnings- och reparationsverksamhet,
 2. hotell-, pensionats- och campingverksamhet,
 3. restaurang- och kaféverksamhet som bedrivs i kombination med hotell-, pensionats- eller campingverksamhet,
 4. renhållnings-, städnings- och tvätteriverksamhet,
 5. rekreationsverksamhet och kulturell serviceverksamhet, med undantag av biblioteksverksamhet, samt
 6. verksamhet som bedrivs av ideella, kulturella och religiösa organisationer samt intresseorganisationer. Lag (199:1379).

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

7 §  Inom stödområdet får nedsättningen även avse sådana avgifter som är hänförliga till arbete inom ett företag och avser företagsledning, ekonomi- och löneadministration, bokföring, automatisk databehandling, registreringsverksamhet, telefonförsäljning samt ordermottagning. Lag (1994:548).

/Träder i kraft I: den dag regeringen bestämmer/

7 §  Inom stödområdet får nedsättningen även avse sådana avgifter som är hänförliga till arbete inom ett företag och avser företagsledning, ekonomi - och löneadministration, bokföring, automatisk databehandling, registreringsverksamhet, telefonförsäljning samt ordermottagning.

Nedsättningen får dock inte avse verksamhet inom kol- och stålindustri, varvsindustri, syntetfiberindustri, motorfordonsindustri som omfattas av Europeiska kommissionens statsstödsregler för respektive sektor, fiskeri- och jordbruksverksamhet som avser produkter i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt transportverksamhet. Lag (1999:1379).

8 §  För en avgiftsskyldig som är berättigad till stöd för verksamhet som avses i 6 § eller för arbete som avses i 7 § skall den procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter sammanlagt skall betalas sättas ned med

 1. i fråga om arbetsgivaravgifter: åtta procentenheter till och med utgiftsåret 2000, eller
 2. i fråga om egenavgifter: åtta procentenheter till och med inkomståret 2000, om den avgiftsskyldiges hemortskommun enligt 2 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) för inkomståret är belägen inom stödområdet.

[S2]Nedsättningen enligt första stycket kan kombineras med nedsättning enligt socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2000:989).

Prop. 2000/01:8: Som nämnts ovan används inte i socialavgiftslagen uttrycken ”arbetsgivare” och ”försäkrade” för att peka ut den som är skyldig att betala socialavgifter. Dessa uttryck har ersatts med” avgiftsskyldig” i 5 § och 8 § första stycket. Av samma skäl har ”arbetsgivare” och ”försäkrad” i 8 § första stycket 1 och 2 ersatts med ”arbetsgivaravgifter” respektive ”egenavgifter”.

I 8 § andra stycket har hänvisningen till SAL ...

8 a § har upphävts genom lag (1994:548).
8 b § har upphävts genom lag (1994:548).
9 § har upphävts genom lag (1995:894).
10 § har upphävts genom lag (1995:894).

Bestämmelser för områden enligt 1 § tredje stycket

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

11 §  Inom stödområdet är följande verksamheter stödberättigade:

 1. uppdrags- och uthyrningsverksamhet,
 2. hotell-, pensionats- och campingverksamhet,
 3. restaurang- och kaféverksamhet som bedrivs i kombination med hotell-, pensionats- eller campingverksamhet,
 4. skidliftsverksamhet som bedrivs fristående eller i kombination med restaurang- eller kaféverksamhet. Lag (1998:860).

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

12 §  Inom stödområdet får nedsättningen även avse sådana avgifter som är hänförliga till arbete

 1. som avser kanslifunktionerna hos ideella, kulturella och religiösa organisationers riks- och centralförbund samt kanslifunktionerna hos intresseorganisationers riks- och centralförbund, eller
 2. inom ett företag och avser företagsledning, ekonomi- och löneadministration, bokföring, automatisk databehandling, registreringsverksamhet, telefonförsäljning samt ordermottagning. Lag (1994:548).

/Upphör att gälla U: den dag regeringen bestämmer/

13 §  För en arbetsgivare eller en försäkrad som är berättigad till stöd för verksamhet som avses i 11 § eller för arbete som avses i 12 § skall den procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter sammanlagt skall tas ut sättas ned med

 1. i fråga om en arbetsgivare: åtta procentenheter till och med utgiftsåret 2000, eller
 2. i fråga om en försäkrad: åtta procentenheter till och med inkomståret 2000, om den försäkrades hemortskommun enligt 2 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) för inkomståret är belägen inom stödområdet.

[S2]Nedsättningen enligt första stycket kan kombineras med nedsättning enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Lag (1999:1267).

Förfarandet m.m.

14 §  Nedsättning av avgifter enligt denna lag skall i första hand avse

 1. i fråga om arbetsgivaravgifter: sjukförsäkringsavgiften och därefter föräldraförsäkringsavgiften, eller
 2. i fråga om egenavgifter: sjukförsäkringsavgiften och därefter i angiven ordning föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

[S2]I fråga om förfarandet för nedsättningen av avgifter gäller skattebetalningslagen (1997:483). Lag (1998:695).

15 §  Ett belopp motsvarande det bortfall av avgiftsinkomster som föranleds av bestämmelserna i denna lag skall påföras staten och uppbäras i samma ordning som avgifterna i övrigt. Lag (1994:548).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången i fråga om arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för arbetsgivare för utgiftsåret 1991 och i fråga om egenavgifter och allmän löneavgift för försäkrade som beräknas med ledning av 1992 års taxering.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län, dock tillämpas den gamla lagen för utgiftsåren till och med 1990 och till och med vid 1991 års taxering.
  3. Beträffande bidrag för sysselsättningsökning och etablering gäller 2 § 2 stycket och 3 § 2 stycket i den gamla lagen även efter ikraftträdandet av denna lag om ansökan om bidraget gjorts före den 1 juli 1991 och avser kalenderåret 1990 eller tidigare.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:76
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:538) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift

Lag (1991:1843) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:60
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:241) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av juni 1992, skall -- om den avgiftsskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av juni 1992 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 8 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1573) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om nedsättning av avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1994:548) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av juni 1994, skall -- om den avgiftsskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av juni 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:366, Prop. 1993/94:140, Bet. 1993/94:AU13
  Omfattning
  upph. 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 3, 7 §§; nuvarande 9, 11 §§ betecknas 14, 15 §§, rubr. närmast före 5, 8 a, 9 §§ sätts närmast före 9, 11, 14 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 §§; nya 9, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 6 §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:894) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder ikraft den 1 januari 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:425, Prop. 1994/95:161, Bet. 1994/95:AU13
  Omfattning
  upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 3, 6 §§, rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:959) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1489) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:106, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:AU2
  Omfattning
  ändr. 8, 13 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:594) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången i fråga om arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998 och i fråga om egenavgifter som beräknas med ledning av 1999 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:695) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i fråga om arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 och i fråga om egenavgifter som beräknas med ledning av 2000 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:860) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:204, Prop. 1997/98:62, Bet. 1997/98:AU11
Omfattning
ändr. 6, 11 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1267) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 8, 13 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1379) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.
 2. Bestämmelserna i deras äldre lydelse upphör att gälla vid utgången av år 1999.
 3. /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ De nya bestämmelserna i 1 § om socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och i 3 a och 4 §§ om den avgiftsskyldige gäller i fråga om avgifter som hänför sig till tid efter utgången av år 2000. Lag (2000:990).
Förarbeten
Rskr. 1999:2000, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:NU2
Omfattning
upph. 11, 12, 13 §§; ändr. 1, 3, 4, 6, 7 §§; ny 3 a §

Lag (2000:989) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före den 1 januari 2001.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 2, 5, 8 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:990) om ändring i lagen (1999:1379) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 1, 3 a, 4 §§ i 1999:1379; ny 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1379

Lag (2001:1261) om upphävande av lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före den 1 januari 2002.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:116, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:NU2
Omfattning
upph.