Upphävd författning

Förordning (1980:803) om regionalpolitiskt transportbidrag

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1980-10-30
Ändring införd
SFS 1980:803 i lydelse enligt SFS 1999:1225
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att främja en samhälllsekonomiskt och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet kan bidrag för transport av gods lämnas enligt denna förordning.

[S2]Transportbidrag kan lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer med verksamhet i Sverige.

[S3]Transportbidrag får dock endast lämnas om och i den omfattning Europeiska gemenskapernas kommission godkänt den ordning som gäller för bidraget. Förordning (1999:1225).

2 §  Med stödområde avses i denna förordning Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län;

[S2]av Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner;

[S3]av Dalarnas län: Malungs, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner;

[S4]av Värmlands län: Arvika, Eda, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner. Förordning (1996:1569).

2 a §  Transportbidrag till verksamhet inom stålindustri som omfattas av Fördraget om upprättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen får lämnas endast i den utsträckning som följer av Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter. Bidrag till annan verksamhet inom stålindustrin kräver godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission, om bidraget avser produkter i form av vissa sömlösa rör eller grövre svetsade rör.

[S2]Godkännande av kommissionen behövs även för sådana bidrag till syntetfiberindustrin, varvsindustrin och motorfordonsindustrin som omfattas av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler för respektive sektor. Förordning (1996:1569).

3 §  Stödområdet indelas i följande transportbidragszoner.

[S2]Zon 1:

[S3]av Värmlands län: Arvika, Eda, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner;

[S4]av Dalarnas län: Malungs, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner;

[S5]av Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner.

[S6]Zon 2:

[S7]Västernorrlands län.

[S8]Zon 3:

[S9]Jämtlands län utom Strömsunds kommun.

[S10]Zon 4:

[S11]av Västerbottens län: Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och Vännäs kommuner;

[S12]av Norrbottens län: Bodens, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner.

[S13]Zon 5:

[S14]av Jämtlands län: Strömsunds kommun;

[S15]av Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner;

[S16]av Norrbottens län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner. Förordning (1996:1569).

4 §  Med transportavstånd avses i denna förordning den sammanlagda transportsträckan enligt den kortaste lämpliga vägen inom landet.

5 §  Med transportkostnad avses i denna förordning en sådan skälig kostnad som anges i en fraktsedel eller motsvarande handling och som är beroende av transportavståndet inom landet, godsvikt och godsslag samt av frakttilläg och andra avgifter som kan hänföras till själva transporten. Mervärdeskatt och belopp som betalas tillbaka av transportföretaget som återbäring får inte räknas in i transportkostnaden.

6 §  Transportbidrag kan lämnas för transporter från orter inom stödområdet (uttransportbidrag), om godset utgörs av sådana hel- eller halvfabrikat som inom stödområdet har undergått en betydande bearbetning.

[S2]Vidare kan uttransportbidrag lämnas för transport av jordbruks- eller livsmedelsprodukter som härrör från eller har framställts inom stödområdet. För sådana jordbruks- eller livsmedelsprodukter som har förts in till stödområdet lämnas uttransportbidrag endast om produkterna där har undergått en betydande bearbetning. Förordning (1996:1569).

7 §  Transportbidrag kan lämnas också för transporter till orter inom stödområdet (intransportbidrag), om godset utgörs av sådana råvaror och halvfabrikat som skall undergå en betydande bearbetning hos mottagaren. Om inte Närings- och teknikutvecklingsverket bestämmer annat, lämnas dock inte intransportbidrag för transporter från orter utanför stödområdet av sådana råvaror och halvfabrikat som produceras inom stödområdet. Förordning (1996:1569).

8 §  Transportbidraget lämnas som bidrag till transportkostnaden för godstransporter på järnväg eller i yrkesmässig trafik på väg.

[S2]Om det finns synnerliga skäl får Närings- och teknikutvecklingsverket medge att bidrag lämnas även för transportkostnader som inte är hänförliga till transport i yrkesmässig trafik. Förordning (1996:1569).

9 §  Transportbidrag lämnas inte för en sändning vars taxerade vikt understiger 100 kilogram.

[S2]Bidrag lämnas inte heller om de sammanlagda godkända bidragsgrundande kostnaderna för ett kalenderår understiger 25 000 kronor. Förordning (1996:1569).

10 §  Transportbidraget vid intransportstöd lämnas till mottagaren. Om inte Närings- och teknikutvecklingsverket bestämmer annat lämnas bidraget i övriga fall till den av avsändaren eller mottagaren som har betalt transportkostnaden. Förordning (1996:1569).

11 §  Transportbidraget beräknas på grundval av avsändningsortens eller, i fråga om intransportbidrag, mottagningsortens belägenhet, transportavståndet, transportkostnaden och den bidragssats i procent som anges i följande tabell.

Transportavstånd i kilometerBidragssats i procent transportstödzon 12345
251--40055555
401--700515253030
701--515253045

[S2] Förordning (1996:1569).

12 §  Om transportavståndet inte uppgår till 251 kilometer, men transporten delvis har utförts inom finskt eller norskt område, får den finska eller norska sträckan tillgodoräknas. Transportbidrag lämnas dock endast för den del av transporten som har utförts inom svenskt område. Förordning (1996:1569).

12 a §  För transporter från orter inom stödområdet till hamnar, som är belägna längs norrlandslänens kust, vid Mälaren eller vid Vänern, får Närings- och teknikutvecklingsverket bevilja transportbidrag oavsett landtransportsträckans längd, om godset skall transporteras vidare med lastfartyg en betydande sträcka. Bidrag lämnas därvid enligt den högsta procentsats som gäller för transportbidragzonen. Förordning (1996:1569).

13 §  Ansökan om transportbidrag skall göras skriftligen hos Närings- och teknikutvecklingsverket för varje kalenderhalvår och innehålla de uppgifter som Närings- och teknikutvecklingsverket bestämmer.

[S2]Den som undertecknar ansökan skall försäkra riktigheten av de uppgifter som lämnas.

[S3]Den som i ansökan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken. Förordning (1996:1569).

14 §  Ansökan om transportbidrag skall ha kommit in till Närings- och teknikutvecklingsverket senast två månader efter utgången av det kalenderhalvår som ansökningen gäller.

[S2]Om sökanden visar att ansökan inte har kunnat lämnas in inom föreskriven tid på grund av synnerliga skäl, får ansökan tas upp även om den har kommit in senare. Förordning (1996:1569).

15 §  Den som söker transportbidrag är skyldig att på begäran av Närings- och teknikutvecklingsverket lämna de uppgifter som behövs för prövningen av frågan om bidrag.

[S2]Lämnas inte begärda uppgifter får ansökningen avslås. Förordning (1996:1569).

16 §  Frågor om transportbidrag enligt denna förordning prövas av Närings- och teknikutvecklingsverket för varje kalenderhalvår. Verket skall till regeringen anmäla sådant bidrag för vilket krävs godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission. Förordning (1996:1569).Förordning (1996:1569).

17 §  På skriftlig framställning av den som avser att transportera en viss vara från eller till orter inom stödområdet får Närings- och teknikutvecklingsverket ge förhandsbesked om frakten berättigar till bidrag.

[S2]Ett förhandsbesked är, till den del det innebär att bidrag kan ges, bindande för staten i förhållande till sökanden två år från dagen för beskedet. Har förutsättningarna för transportbidraget ändrats genom en författningsändring, som har trätt ikraft sedan beskedet getts, gäller det dock inte längre. Förordning (1996:1569).

18 § har upphävts genom förordning (1995:892).

18 a §  Transportbidrag lämnas inte om sökanden är försatt i konkurs vid prövningstillfället.

[S2]Har sökanden inte betalat förfallna ränte-, avbetalnings- eller återkravsbelopp som avser utgivet regionalpolitiskt stöd eller inte betalat förfallna skatteskulder kan dessa avräknas från bidraget innan utbetalning görs. Förordning (1996:1569).

19 §  Ett beslut, varigenom Närings- och teknikutvecklingsverket helt eller delvis har avslagit en ansökan om transportbidrag, och beslut om förhandsbesked som har gått sökanden emot, får överklagas hos regeringen.

[S2]Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1996:1569).

20 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpning av denna förordning meddelas av Närings- och teknikutvecklingsverket. Verket tillhandahåller de blanketter som behövs i ärenden om transportbidrag. Förordning (1996:1569).

21 §  Närings- och teknikutvecklingsverket får föreskriva de avvikelser som behövs i fråga om förfarandet i bidragsärenden enligt denna förordning. Förordning (1991:1221).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:803) om regionalpolitiskt transportbidrag

Förordning (1982:52) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd

Förordning (1982:684) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd

Förordning (1982:959) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1985:857) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:115
  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 12 a §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1988:989) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd

Förordning (1991:1221) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 8, 10, 12 a, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1991:1580) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd

  Omfattning
  ändr. 14 §; ny 18 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1995:892) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Den äldre lydelsen av 2, 3 och 18 a §§ tillämpas fortfarande vid prövning av ansökningar om transportstöd för tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:425, Prop. 1994/95:161, Bet. 1994/95:AU13
  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 17, 18 a, 19, 20 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1569) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på ansökningar som avser tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Rskr. 1996/97:106, Prop. 1996/97:1, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6-17 §§, 18 a, 19, 20 §§; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1999:1225) om ändring i förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om bidrag för transporter av gods som utförts under andra kalenderhalvåret 1999.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:281

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar som avser tid före den 1 januari 2000.
Omfattning
upph.