Upphävd författning

Förordning (2000:338) om biocidprodukter

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2000-05-18
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2010:5
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning är meddelad

 1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 3, 5-7, 24-28, 31, 32, 34, 36-41, 44-49 och 50 §§,
 2. med stöd av 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 9, 10, 12- 17, 19-23, 30, 33 och 36 §§,
 3. med stöd av 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 11, 18, 29, 35, 40 och 42 §§, och
 4. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen. Förordning (2008:258).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]biociddirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/31/EG,

[S3]biocidprodukt: kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel enligt definitionerna i 14 kap.miljöbalken och som inte är växtskyddsmedel enligt förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel,

[S4]lågriskbiocidprodukt: biocidprodukt som inte innehåller några andra verksamma ämnen än sådana som är förtecknade i bilaga IA till biociddirektivet och som inte innehåller något potentiellt skadligt ämne,

[S5]allmänkemikalie: kemiskt ämne som är förtecknat i bilaga IB till biociddirektivet och som inte huvudsakligen används som bekämpningsmedel men som i begränsad omfattning används som en biocidprodukt antingen direkt eller utspädd med ett enkelt spädningsmedel i en kemisk produkt som varken saluförs för bekämpningsändamål eller innehåller något ämne i övrigt som inger betänkligheter från hälso- eller miljöskyddssynpunkt,

[S6]potentiellt skadligt ämne: ämne som inte är ett verksamt ämne men som har den egenskapen att det kan ha negativ effekt på människor, djur eller miljön och som finns eller bildas i en biocidprodukt i tillräckligt hög koncentration för att ge upphov till en sådan effekt,

[S7]verksamt ämne: ämne eller mikroorganism, däribland virus eller svamp, som har en allmän eller specifik verkan på eller mot organismer vars närvaro är oönskad eller skadlig för människor, för mänsklig verksamhet, för produkter som människor använder eller producerar, för djur eller för miljön, och

[S8]ramformulering: specifikation för en grupp biocidprodukter med samma användningsområde och samma användarkategori.

[S9]I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i 14 kap.miljöbalken. Förordning (2008:258).

3 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om bekämpningsmedel i miljöbalken och från bestämmelserna i denna förordning, om det behövs med anledning av biociddirektivet. Förordning (2006:1049).

Krav på godkännande eller registrering

4 §  Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande av biocidprodukter enligt 14 kap. 10 § miljöbalken. Förordning (2008:258).

5 §  Kemikalieinspektionen får, utöver vad som följer av 3 §, meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från kravet på godkännande

 1. i fråga om lågriskbiocidprodukter, om kravet på godkännande ersätts med krav på registrering,
 2. i fråga om allmänkemikalier som används som biocidprodukter,
 3. i fråga om användning för forsknings- och utvecklingsändamål,
 4. i fråga om begränsad och kontrollerad användning under högst 120 dagar, om åtgärden framstår som nödvändig på grund av en oförutsedd fara som inte kan bekämpas på annat sätt,
 5. i fråga om biocidprodukter vars verksamma ämne inte fanns på marknaden före den 14 maj 2000 och som ännu inte prövats för upptagande i bilaga I eller IA till biociddirektivet, om kravet på godkännande ersätts med krav på tillfälligt godkännande enligt bestämmelserna i artikel 15.2 i biociddirektivet,
 6. i fråga om biocidprodukter vars verksamma ämne fanns på marknaden före den 14 maj 2000 men som inte tagits upp i bilaga I eller IA till biociddirektivet, om kravet på godkännande ersätts med krav på tillfälligt godkännande i enlighet med övergångsbestämmelserna i artikel 16 i biociddirektivet, eller
 7. om det annars finns särskilda skäl och ett undantag är förenligt med biociddirektivet.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 5 och 6 skall ett verksamt ämne anses finnas på marknaden endast om det finns på marknaden för annan användning än vetenskaplig eller processorienterad forsknings- eller utvecklingsverksamhet. Föreskrifter eller dispens enligt första stycket 6 förutsätter dessutom att det verksamma ämnet finns i en biocidprodukt som är avsedd för en sådan annan användning. Förordning (2006:1049).

6 §  I fråga om föreskrifter eller dispenser som avses i 5 § skall Kemikalieinspektionen tillämpa bestämmelserna i biociddirektivets

 1. artikel 3.2 om förutsättningar för och om skyldighet att tillåta att lågriskbiocidprodukter och allmänkemikalier släpps ut på marknaden,
 2. artikel 17 om förutsättningar för användning av biocidprodukter för forsknings- och utvecklingsändamål,
 3. artikel 15.2 om dokumentation och bedömning av en biocidprodukt och dess verksamma ämne i samband med att tillfälligt godkännande meddelas enligt 5 § 5.

[S2]Om en dispens ges, skall den förenas med de villkor som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön eller med anledning av biociddirektivet. Förordning (2006:1049).

7 §  Det krävs inte ett nytt godkännande för att under ett annat namn få släppa ut en biocidprodukt på marknaden som i allt väsentligt är likadan som en produkt som är godkänd enligt denna förordning, om den likadana produkten

 1. innehåller samma verksamma ämne i samma halt som den godkända produkten,
 2. är framställd enligt samma metod som den godkända produkten,
 3. har samma funktion och egenskaper som den godkända produkten,
 4. uppfyller samma krav på säkerhet som den godkända produkten,
 5. har en benämning som inte kan leda till förväxling med den godkända produkten eller annars skulle strida mot 10 §, och
 6. är anmäld till Kemikalieinspektionen och anmälan innehåller de dokument som behövs för att visa att kraven i 1-5 är uppfyllda.

[S2]Kemikalieinspektionen skall föra ett register över de namn som anmäls enligt första stycket. Förordning (2006:1049).

Förutsättningar för godkännande

8 §  En ansökan om godkännande eller om ändring av ett godkännande skall göras av den eller på uppdrag av den som ansvarar eller kommer att ansvara för att produkten först släpps ut på marknaden i Sverige. Den som ansöker skall ha ett fast kontor i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2006:1049).

9 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om de förutsättningar för godkännande som ska gälla enligt 14 kap. 10 § miljöbalken i fråga om produktens sammansättning, verkningssätt och egenskaper i övrigt samt behovet utifrån bekämpningsändamål. Förordning (2008:258).

10 §  En biocidprodukt får inte godkännas, om dess benämning kan anses vilseledande med hänsyn till produktens sammansättning, verkningssätt eller egenskaper i övrigt eller kan leda till förväxling med ett annat bekämpningsmedel. Förordning (2006:1049).

Krav på dokumentation

11 §  En ansökan om godkännande skall innehålla en dokumentation om produkten och dess verksamma ämne.

[S2]Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter om dokumentation och prover som behövs med anledning av biociddirektivet eller som i övrigt behövs för att inspektionen skall kunna fullgöra sin prövning. Förordning (2006:1049).

Användning av dokumentation som lämnats in av andra sökande

12 §  I fråga om verksamma ämnen som inte fanns på marknaden före den 14 maj 2000 gäller följande. Uppgifter i dokumentation som har bifogats en ansökan om godkännande får användas till förmån för andra sökande endast om en period av femton år har förflutit sedan det verksamma ämnet för första gången togs upp i bilaga I eller IA till biociddirektivet.

13 §  I fråga om biocidprodukter som innehåller ett verksamt ämne som inte fanns på marknaden före den 14 maj 2000 gäller följande. Uppgifter i dokumentation som har bifogats en ansökan om godkännande får användas till förmån för andra sökande endast om en period av tio år har förflutit sedan produkten för första gången godkändes i något land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

14 §  I fråga om verksamma ämnen som fanns på marknaden före den 14 maj 2000 och i fråga om biocidprodukter som innehåller ett sådant verksamt ämne gäller följande. Uppgifter i dokumentation som har bifogats en ansökan om godkännande får användas till förmån för andra sökande endast efter den 13 maj 2010.

[S2]Om uppgifterna är skyddade enligt bestämmelser i lag eller annan förordning och det skyddet upphör före den 14 maj 2010, utgör första stycket inte hinder mot att uppgifterna används efter den tidigare tidpunkten.

[S3]I fråga om uppgifter som för första gången lämnats in för att ett verksamt ämne eller en ny produkttyp för ämnet skall tas upp i bilaga I eller IA till biociddirektivet gäller följande i stället för första stycket. Uppgifterna får användas till förmån för andra sökande endast om en period av tio år har förflutit sedan det verksamma ämnet togs upp i bilaga I eller IA till biociddirektivet.

15 §  I fråga om ytterligare uppgifter om ett verksamt ämne som avses i 12 eller 14 § och som för första gången lämnats in för att ändra de villkor som är förenade med upptagandet i bilaga I eller IA till biociddirektivet eller för fortsatt upptagande i bilagorna gäller följande. Uppgifterna får användas till förmån för andra sökande endast om den skyddstid som anges i 12 eller 14 § har löpt ut och en period av fem år har förflutit från tidpunkten för det beslut om villkor eller fortsatt upptagande som meddelats med anledning av de nya uppgifterna.

16 §  I fråga om uppgifter om en biocidprodukt som har lämnats in för första gången för att ändra de villkor som godkännandet är förenat med eller för att ett verksamt ämne skall fortsätta att vara upptaget i bilaga I eller IA till biociddirektivet gäller följande. Uppgifterna får användas till förmån för andra sökande endast om den skyddstid som anges i 13 eller 14 § har löpt ut och en period av fem år har förflutit sedan de nya uppgifterna lämnades in.

17 §  Bestämmelserna i 12-16 §§ gäller inte om sökanden har tillstånd att använda uppgifterna från den som ursprungligen gav in dokumentationen eller från någon vars rätt att ge tillstånd till användning av dokumentationen kan härledas till den som ursprungligen gav in den. Förordning (2006:1049).

18 §  Bestämmelserna i 12-16 §§ hindrar inte att uppgifterna används av Europeiska gemenskapernas kommission, dess rådgivande vetenskapliga kommittéer eller Kemikalieinspektionen, när det är fråga om att vägra ta upp ett verksamt ämne i bilaga I, IA eller IB till biociddirektivet eller att ta bort ett ämne från bilagorna.

Användning av uppgifter i ärenden om godkännande av produkter som liknar tidigare godkända produkter

19 §  I stället för att kräva dokumentation får Kemikalieinspektionen godta att sökanden hänvisar till uppgifter som lämnats beträffande en tidigare godkänd biocidprodukt, om sökanden visar att den nya produkten liknar den tidigare och innehåller samma verksamma ämnen med samma renhetsgrad och typ av föroreningar.

[S2]Första stycket får inte tillämpas i strid mot bestämmelserna i 12-17 §§.

20 §  I samband med godkännandet av en biocidprodukt får Kemikalieinspektionen fastställa en ramformulering. Inspektionen skall fastställa en ramformulering, om sökanden begär det.

[S2]I stället för att kräva dokumentation får Kemikalieinspektionen lägga ramformuleringen till grund för senare godkännanden av biocidprodukter. Detta förutsätter att den senare produkten jämfört med den tidigare godkända produkten

 1. har samma användningsområde och användarkategori, samt
 2. endast skiljer sig på så sätt att halten av det verksamma ämnet är lägre än i den tidigare produkten och innehållet i övrigt av icke verksamma ämnen, pigment, färgämnen eller parfymer varierar eller har ändrats utan att risknivån har höjts eller produktens effektivitet minskat.

[S3]Beslut med anledning av ansökan om godkännande enligt andra stycket skall meddelas inom 60 dagar från det att ansökan har kommit in.

[S4]Andra stycket får inte tillämpas i strid mot bestämmelserna i 12-17 §§. Tillämpning av andra stycket förutsätter också att sökanden visar att han har behörighet att lägga ramformuleringen till grund för sin ansökan.

Ömsesidigt erkännande

21 §  En biocidprodukt som är godkänd eller registrerad i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall på en sökandes begäran godkännas eller registreras, om produktens verksamma ämne finns med i förteckningen i bilaga I eller IA till biociddirektivet och uppfyller kraven i förteckningen.

[S2]När Kemikalieinspektionen har tagit emot en ansökan som avses i första stycket, skall inspektionen besluta om godkännande inom 120 dagar eller besluta om registrering inom 60 dagar.

[S3]Första stycket får inte tillämpas i strid mot bestämmelserna i 12-17 §§ eller bestämmelser som till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen gäller till skydd för människors hälsa eller miljön.

22 §  Trots bestämmelsen i 21 § får Kemikalieinspektionen besluta att tillfälligt vägra godkännande eller registrering. I så fall gäller bestämmelserna i denna paragraf.

[S2]Om Kemikalieinspektionen anser att produkten inte är en lågriskbiocidprodukt och att registreringen i ett annat land därför inte kan erkännas, gäller följande. Inspektionen skall omedelbart underrätta den myndighet som ansvarar för att kontrollera den dokumentation som finns om produkten och försöka komma överens med den myndigheten om vilka villkor som skall gälla för produkten. Om myndigheterna inte kommer överens inom 90 dagar, skall ärendet överlämnas till Europeiska gemenskapernas kommission för avgörande.

[S3]Om Kemikalieinspektionen anser att produkten inte uppfyller de förutsättningar som avses i 9 § och att godkännandet eller registreringen i ett annat land därför inte kan erkännas eller kan erkännas endast med ytterligare villkor, gäller följande. Inspektionen skall överlämna ärendet till Europeiska gemenskapernas kommission för avgörande. Inspektionen skall också underrätta de andra länderna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överlämnandet och underrättelsen skall innehålla en redogörelse för inspektionens bedömning. Redogörelsen skall också lämnas till sökanden.

23 §  Trots bestämmelsen i 21 § får Kemikalieinspektionen besluta att vägra godkännande eller registrering av biocidprodukter som är avsedda för bekämpning av fåglar, fisk eller andra ryggradsdjur än gnagare. Ett sådant beslut förutsätter att en vägran kan motiveras och inte motverkar biociddirektivets syfte.

24 §  Trots bestämmelsen i 21 § får Kemikalieinspektionen förena ett godkännande med särskilda villkor, om sådana villkor är förenliga med artikel 4 biociddirektivet.

[S2]Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om sådana villkor som avses i första stycket.

Villkor som ett godkännande skall förenas med

25 §  När en biocidprodukt godkänns skall dess hälso- och miljöfarliga egenskaper bedömas med hänsyn till användningsområdet. På grundval av en sådan bedömning skall produkten hänföras till någon av följande klasser.

[S2]Klass 1: Produkt som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.

[S3]Klass 2: Produkt som får användas endast för yrkesmässigt bruk.

[S4]Klass 3: Produkt som får användas av var och en.

26 §  För att säkerställa att sådana föreskrifter som avses i 9 § följs, får Kemikalieinspektionen efter samråd med andra berörda myndigheter besluta att godkännandet ska vara förenat med särskilda villkor utöver det som följer av gällande föreskrifter om hantering, klassificering, förpackning, märkning och annan produktinformation. De särskilda villkoren ska anges i godkännandet. Förordning (2008:258).

Godkännandets giltighetstid

27 §  Ett godkännande får ges endast för en bestämd tid. Av 14 kap. 10 § miljöbalken framgår att tiden får bestämmas till högst tio år.

[S2]Om ett verksamt ämne i biocidprodukten är förtecknat i bilaga I eller IA till biociddirektivet, får godkännandet ges endast för tid då ämnet, enligt vad som anges i förteckningen, ska finnas med i förteckningen. Förordning (2008:258).

28 §  Giltighetstiden för ett godkännande får förlängas om förutsättningarna för godkännande i 9 § fortfarande är uppfyllda. Kemikalieinspektionen får besluta att godkännandet förlängs för den tid som behövs för denna prövning. Förordning (2006:1049).

Skyldighet att underrätta om nya uppgifter

29 §  Sådana underrättelser om skadliga verkningar som avses i 14 kap. 18 § miljöbalken ska göras till Kemikalieinspektionen.

[S2]Den som släpper ut en godkänd eller registrerad biocidprodukt på marknaden eller som har fått en sådan produkt godkänd eller registrerad, har därutöver skyldighet att omedelbart underrätta Kemikalieinspektionen, om det kommer fram nya uppgifter i fråga om

 1. en biocidprodukts sammansättning,
 2. ett verksamt ämnes ursprung eller sammansättning,
 3. utveckling av resistens,
 4. hur produkten är förpackad, eller
 5. andra omständigheter som kan ha betydelse för det fortsatta godkännandet.

[S3]Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om underrättelseskyldigheten. Förordning (2008:258).

Omprövning, ändring och upphävande av ett godkännande

30 §  Ett godkännande får omprövas, om det finns uppgifter som tyder på att någon förutsättning som avses i 9 § inte är uppfylld.

[S2]Vid omprövning får Kemikalieinspektionen kräva de uppgifter som behövs för omprövningen. Inspektionen får besluta att godkännandet förlängs för den tid som behövs för omprövningen och för lämnandet av de uppgifter som krävs.

31 §  Ett godkännande får ändras i fråga om villkor för användningen, om en ändring mot bakgrund av ny vetenskaplig och teknisk kunskap är motiverad från hälso- eller miljösynpunkt.

[S2]En ändring får också göras, om den som ansökt om godkännandet begär det och uppger skälen för det.

[S3]En ändring får beviljas endast om de förutsättningar som avses i 9 § fortfarande är uppfyllda.

32 §  Ett godkännande får ändras i fråga om produktens användningsområde. En utvidgning av användningsområdet får inte beviljas i strid mot villkor som enligt bilaga I eller IA till biociddirektivet gäller för det verksamma ämnet.

[S2]En ändring får beviljas endast om de förutsättningar som avses i 9 § fortfarande är uppfyllda.

33 §  Ett godkännande skall upphävas om

 1. de förutsättningar som avses i 9 § inte längre är uppfyllda,
 2. oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats beträffande omständigheter som legat till grund för godkännandet, eller
 3. ett verksamt ämne i produkten har tagits bort från bilaga I eller IA till biociddirektivet.

[S2]Ett godkännande får också upphävas om den som ansökt om godkännandet begär det och uppger skälen för det.

34 §  I samband med att ett godkännande upphävs får Kemikalieinspektionen besluta att kvarvarande lager av produkten får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas under viss tid. Tiden skall bestämmas med hänsyn till vad som orsakat upphävandet.

[S2]Beslutet får inte innebära att en produkt släpps ut på marknaden eller används i strid mot andra bestämmelser som är tillämpliga på produkten.

[S3]Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket.

Verksamma ämnen

35 §  Kemikalieinspektionen skall fullgöra de uppgifter som åligger Sverige enligt biociddirektivets bestämmelser om upptagande av verksamma ämnen i bilaga I, IA eller IB till direktivet.

[S2]Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter och beslut som behövs för fullgörandet av de uppgifter som avses i första stycket.

36 §  Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter som föranleds av beslut om att ämnen skall tas upp i eller tas bort från en bilaga till biociddirektivet.

37 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om villkor för att ett verksamt ämne skall få släppas ut på marknaden.

Samarbete om information

38 §  Den som avser att ansöka om godkännande av en biocidprodukt vars verksamma ämne finns upptaget i bilaga IA eller IB till biociddirektivet skall, innan djurförsök genomförs, fråga Kemikalieinspektionen om en likadan produkt redan är godkänd och, om så är fallet, försöka nå en överenskommelse enligt andra stycket.

[S2]Alla rimliga åtgärder skall vidtas, av den som har fått en biocidprodukt godkänd och den som avser att ansöka om godkännande för en likadan produkt, för att komma överens om hur uppgifterna om den godkända produkten och dess verksamma ämne kan användas gemensamt för båda produkterna. Syftet med en sådan överenskommelse skall vara att undvika onödiga upprepningar av djurförsök. Bestämmelser om godkännande av djurförsök finns i djurskyddsförordningen (1988:539). Förordning (2006:1049).

39 §  Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av 38 §.

Förpackning och produktinformation

40 §  Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter om förpackning och märkning som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön eller som behövs med anledning av biociddirektivet. Förordning (2006:1049).

41 §  Biocidprodukter och verksamma ämnen avsedda för användning i biocidprodukter får inte släppas ut på marknaden om de inte är förpackade och märkta enligt de föreskrifter som avses i 40 §. Förordning (2006:1049).

42 §  Den som släpper ut en biocidprodukt på marknaden eller avser att överlåta en sådan produkt skall informera produktens köpare och användare om att produkten måste användas på ett säkert sätt. Informationen skall innehålla en uppmaning att alltid före användning läsa den etikett som finns på produktens förpackning och annan produktinformation.

[S2]Informationen skall lämnas på ett sådant sätt att den tydligt kan urskiljas från annan information.

43 § Har upphävts genom förordning (2006:1049).

Tillverkning, lagring och transport i vissa fall

44 §  Att en biocidprodukt inte är godkänd enligt bestämmelserna i 14 kap.miljöbalken och denna förordning får inte läggas till grund för att hindra att produkten tillverkas, lagras eller transporteras, om den är godkänd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är avsedd att användas i ett sådant land.

[S2]Trots första stycket får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om vad den som tillverkar, lagrar eller transporterar biocidprodukter måste göra för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att produkten inte släpps ut på marknaden i strid med bestämmelserna om godkännande. Förordning (2008:258).

Användning

45 §  Vid tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.2-4 §§miljöbalken ska man särskilt se till att biocidprodukter används på ett sätt som är förenligt med

 1. de förutsättningar för godkännande som avses i 9 § denna förordning,
 2. de villkor som har beslutats enligt 26 §, och
 3. de märkningskrav som avses i 40 §.

[S2]Genom att kombinera fysikaliska, biologiska, kemiska eller andra metoder ska användningen av biocidprodukter, på lämpligt sätt, begränsas till det som är absolut nödvändigt. Förordning (2008:258).

Kunskapskrav m.m. i vissa fall

46 §  En biocidprodukt som hänförs till klass 1 i 25 § får användas endast av någon som uppfyller särskilda kunskapskrav.

[S2]Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att en biocidprodukt som hänförs till klass 2 i 25 § får användas endast av den som uppfyller särskilda kunskapskrav. Föreskrifterna får innebära krav på att användaren ska ha uppnått en viss ålder. Förordning (2008:258).

47 §  Den myndighet som enligt 48 § prövar frågor om tillstånd får meddela närmare föreskrifter om vilka kunskaper som krävs och om åldersgränser för användning. Innan en föreskrift meddelas, ska myndigheten samråda med Kemikalieinspektionen. Förordning (2008:258).

Tillstånd för användning

48 §  En biocidprodukt som hänförs till klass 1 i 25 § får användas endast med särskilt tillstånd. Ett tillstånd skall avse viss tid.

[S2]Frågan om tillstånd prövas av Socialstyrelsen, när det är fråga om åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 § miljöbalken, och av Arbetsmiljöverket, när det är fråga om annan verksamhet. Förordning (2000:969).

 • SOSFS 2013:29: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

49 §  Den myndighet som enligt 48 § prövar frågan om tillstånd får meddela närmare föreskrifter om villkoren för ett sådant tillstånd. Föreskrifterna skall avse förhållanden som har betydelse för uppfyllande av bestämmelserna i 45 § eller föreskrifter som avses i 46 §. Innan en föreskrift meddelas skall myndigheten samråda med Kemikalieinspektionen.

 • SOSFS 2013:29: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

Dispens från förbud

49 a §  Om det finns synnerliga skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken mot spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg. Innan Kemikalieinspektionen ger en sådan dispens, ska inspektionen samråda med Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen.

[S2]En dispens ska förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Förordning (2008:258).

Tillfälliga begränsningar och förbud

50 §  Om det finns anledning att misstänka att en godkänd biocidprodukt eller en produkt som Kemikalieinspektionen är skyldig att godkänna utgör en oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön, får inspektionen tillfälligt begränsa eller förbjuda användningen eller försäljningen av produkten. Om inspektionen meddelar ett sådant beslut, skall inspektionen genast underrätta Europeiska gemenskapernas kommission och de andra medlemsstaterna inom Europeiska unionen.

[S2]I fråga om registrerade lågriskbiocidprodukter och produkter som inspektionen är skyldig att registrera skall första stycket tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (2006:1049).

Tillsyn och avgifter

51 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (2010:5).

Överklagande, straff och förverkande

52 §  I 19 kap. 1 § och 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om överklagande samt straff och förverkande. Förordning (2006:1049).

53 § Har upphävts genom förordning (2006:1049).

Informationsutbyte inom Europeiska unionen m.m.

54 §  I fråga om meddelanden, underrättelser och annan information till Europeiska gemenskapernas kommission och övriga länder i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall Kemikalieinspektionen fullgöra de uppgifter som åligger Sverige enligt biociddirektivets

 1. övergångsbestämmelser,
 2. bestämmelser om att tillhandahålla uppgifter om ansökningar och om att göra dokumentation tillgänglig,
 3. bestämmelser om informationsutbyte när det gäller beslut i ärenden om godkännande, registrering, dispens och återkallelse samt förteckningar över godkända och registrerade produkter,
 4. bestämmelser om att lämna upplysningar om vad som kommer fram vid granskningen av en ansökan om godkännande,
 5. bestämmelser om att lämna upplysningar om sådana skadliga verkningar och andra uppgifter som avses i 29 §,
 6. bestämmelser om avvikelser från märkningskrav,
 7. bestämmelser om rapportering av tillsynsåtgärder och eventuella förgiftningsfall som orsakats av biocidprodukter. Förordning (2006:1049).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur

CELEX-nr
31998L0008
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:969) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
ändr. 48 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:20) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
ny 49 a §, rubr. närmast före 49 a §
Ikraftträder
2001-02-15

Förordning (2006:1049) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 43, 53 §§, rubr. närmast före 53 §; ändr. 1-11, 17, 28, 38, 40, 41, 44, 45, 49 a, 50, 52, 54 §§, rubr. närmast före 40, 52 §§
CELEX-nr
32006L0050
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2008:258) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 9, 26, 27, 29, 44, 45, 46, 47, 49 a §§
CELEX-nr
32008L0031
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2010:5) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
ändr. 51 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:709) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
ändr. 14 §
CELEX-nr
32009L0107
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2010:1191) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
ändr. 18, 22, 50, 54 §§
Ikraftträder
2010-12-21

Förordning (2011:33) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
ändr. 51 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:1199) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
ändr. 49 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:705) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
upph. rubr. närmast före 4 §; ändr. 3, 4, 5, 54 §§, rubr. närmast före 54 §; ny rubr. närmast före 3 §
CELEX-nr
32012R0528
Ikraftträder
2013-09-12

Förordning (2013:897) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
ändr. 48 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:237) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2014-05-14

Förordning (2014:429) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Omfattning
upph. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 35, 36, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 12, 35, 38 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 3 §; ny rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2014-07-15

Ändring, SFS 2016:402

Omfattning
upph.