Upphävd författning

Förordning (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

Departement
Finansdepartementet BO
Utfärdad
2000-06-15
Ändring införd
SFS 2000:588 i lydelse enligt SFS 2002:667
Ikraft
2000-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, investeringsbidrag lämnas för anordnande av nya studentbostäder på eller i anslutning till orter där det finns universitet eller högskola.

[S2]Med studentbostad avses i denna förordning bostadslägenhet för studenter vid universitet eller högskola, om bostäderna i huset uteslutande upplåts med hyresrätt.

2 §  Beslut om bidrag enligt denna förordning får meddelas endast i fråga om projekt i vilka ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen före den 1 juli 2004, dock senast sex månader från det att projektet påbörjades. Förordning (2002:667).

3 §  Om ansökningarna om bidrag beräknas komma att överstiga tillgången på medel, lämnas bidrag till dem som erbjuder de förmånligaste villkoren för studenterna med beaktande av tidpunkten för projektets färdigställande. Vid bedömningen av villkoren skall främst hyreskostnaden för de boende beaktas.

Förutsättningar för bidrag

4 §  Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

 1. bostäderna anordnas genom ny- eller ombyggnad som medför ett nytillskott av bostadslägenheter,
 2. projektet genomförs med stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention,
 3. projektet inte får något annat statligt investeringsbidrag än bidrag enligt förordningen (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande,
 4. projektet påbörjas under tiden den 13 april 2000-31 december 2003, dock senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag,
 5. projektet färdigställs inom ett och ett halvt år från dagen för påbörjandet,
 6. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement har F-skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp intyg eller annan handling på att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter som den som här i landet innehar F-skattebevis, och
 7. hyran för studenterna inte överstiger hyran för likvärdiga bostäder på orten eller på andra jämförbara orter. Förordning (2002:667).

5 §  Ett beslut om bidrag skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål.

Bidragets storlek

6 §  Bidrag lämnas med upp till 15 procent av det bidragsunderlag för bostadsbyggnadssubvention som beräknas enligt 10 och 11 §§ förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention, dock med högst 40 000 kronor för varje nytt studentrum i lägenheter för en eller två studenter.

[S2]Länsstyrelsen skall i varje särskilt fall pröva bidragets storlek.

Förfarandet i bidragsärenden

7 §  Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

[S2]Länsstyrelsen prövar ansökningar om bidrag tre gånger om året, i mars, juni och oktober.

8 §  Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen sedan projektet har färdigställts. Sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter färdigställandet.

Återkallelse av beslut om bidrag

9 §  Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om projektet inte uppfyller de krav som uppställts för bidraget. Om projektet inte har påbörjats vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag, behöver återkallelse inte ske om det finns särskilda skäl att medge anstånd med påbörjandet.

Utbetalning av bidrag

10 §  Bidrag betalas ut av Boverket. Bidraget skall betalas ut till den som i fastighetsregistrets inskrivningsdel är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare vid tidpunkten för utbetalningen. Om bidraget har beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som vid utbetalningstidpunkten äger huset. Den som har ansökt om bidrag skall anses som ägare om inte annat visas.

[S2]Mottagaren av bidraget skall förbinda sig att under en tid av fem år, räknat från dagen för utbetalningen, använda de bostäder som bidraget avser för det ändamål och med de villkor som förutsattes när bidraget beviljades. Vidare skall mottagaren förbinda sig att under samma tid inte överlåta det eller de hus som innehåller dessa bostäder till någon som avser att använda bostäderna för annat ändamål eller med andra villkor.

Återkrav av bidrag

11 §  Länsstyrelsen skall besluta om återkrav helt eller delvis av utbetalt bidrag om

 1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. bostäderna används för annat ändamål eller med andra villkor inom den tid som anges i 10 §.

[S2]Om den som tagit emot bidraget har överlåtit det eller de hus som innehåller bostäderna och bostäderna därefter används för annat ändamål eller med andra villkor än som förutsattes när bidraget beviljades, skall bidraget dock återkrävas endast om bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att bostäderna skulle komma att användas för annat ändamål eller med andra villkor.

12 §  Boverket får helt eller delvis befria bidragsmottagaren från återbetalningsskyldighet enligt 11 § om det finns särskilda skäl.

Särskilda uppgifter för Boverket

13 §  Boverket får meddela föreskrifter om

 1. tillämpningen av 3 §,
 2. när ett projekt skall anses påbörjat och färdigställt, och
 3. förfarandet i bidragsärenden.

14 §  Boverket skall ha tillsyn över bidragsverksamheten.

Överklagande

15 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

[S2]Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:262, Prop. 1999/2000:100, Bet. 1999/2000:FiU27
Ikraftträder
2000-07-15

Förordning (2001:1057) om ändring i förordningen (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

Förarbeten
Rskr. 2001/02:65, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:BoU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:667) om ändring i förordningen (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

Förarbeten
Rskr. 2001/02:326, Prop. 2001/02:100, Bet. 2001/02:FiU21
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:508) om upphävande av förordningen (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att förordningen (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter skall upphöra att gälla den 15 augusti 2003. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande
 1. för ärenden i vilka projektet påbörjats före den 15 augusti 2003, och
 2. för ärenden i vilka bidrag beviljats före den 15 augusti 2003.
Om projektet inte påbörjats före den 1 januari 2003 skall beslut om bidrag återkallas om sökanden begär det.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:215, Prop. 2002/03:98, Bet. 2002/03:BoU9
Omfattning
upph.