Inaktuell version

Förordning (2000:836) om Schengens informationssystem

Version: 2008:1218

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2000-11-02
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2008:1218
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-13

Definitioner

1 §  I denna förordning avses med

  • SIS: Schengens informationssystem såsom det anges i 1 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
  • Schengenstater: de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985, som har slutit avtal om samarbete enligt konventionen med dessa stater eller med Europeiska unionens råd, eller som efter beslut av Europeiska unionens råd helt eller delvis tillämpar konventionens bestämmelser.

Framställningar i Schengens informationssystem

2 §  En framställning enligt 3 § 1 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem om omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande eller utlämning får registreras i SIS på begäran av en åklagare, Rikspolisstyrelsen eller en allmän domstol. Förordning (2003:1184).

3 §  En framställning enligt 3 § 2 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem om att en person skall nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengenstaterna får registreras i SIS, om det finns en dom eller ett beslut om avvisning eller utvisning av personen från Sverige som även innehåller ett förbud att återvända hit.

4 §  En framställning enligt 3 § 3 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem med begäran om uppgift om uppehållsort för en person som har anmälts försvunnen får registreras i SIS på begäran av en polismyndighet.

5 §  En framställning enligt 3 § 4 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem om tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes eller någon annans säkerhet får registreras i SIS, om det finns ett beslut om omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

6 §  En framställning enligt 3 § 5 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem med begäran om uppgift om uppehållsort för en person som har förelagts att inställa sig för att höras vid en domstolsförhandling i brottmål, eller som skall dömas till påföljd för brott eller som skall inställa sig för verkställighet av frihetsberövande får registreras i SIS på begäran av en åklagare eller en allmän domstol. En framställning med begäran om uppgift om uppehållsort för en person som skall inställa sig för verkställighet av frihetsberövande får vidare registreras i SIS på begäran av en polismyndighet eller Kriminalvården. Förordning (2005:1024).

7 §  En framställning enligt 3 § 6 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem med begäran om dold övervakning får registreras i SIS på begäran av en polismyndighet.

8 §  En framställning enligt 3 § 7 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem med begäran om en åtgärd beträffande ett fordon eller föremål som har efterlysts för att tas i beslag eller för att användas som bevismaterial vid en rättegång i brottmål får registreras i SIS på begäran av en åklagare eller en polismyndighet.

Rätt att få uppgifter ur registret

9 §  För prövning av ansökningar om visering och uppehållstillstånd ska Regeringskansliet, Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och svenska utlandsmyndigheter ha tillgång till uppgifter som avses i 3 § 2 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

[S2]För prövning av ansökningar om registrering av fordon ska Transportstyrelsen ha tillgång till uppgifter som avses i 3 § 7 lagen om Schengens informationssystem och som gäller

  1. motorfordon med en cylindervolym som överstiger 50 cc,
  2. släpvagnar och husvagnar med en tjänstevikt som överstiger 750 kg,
  3. registreringsbevis för fordon, eller
  4. registreringsskyltar för fordon. Förordning (2008:1218).

10 §  Polismyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen får ha direktåtkomst till registret.

[S2]Migrationsverket och svenska utlandsmyndigheter får ha direktåtkomst till de uppgifter som avses i 9 § första stycket. Vidare får Migrationsverket ha direktåtkomst till övriga delar av registret när verket bistår en polismyndighet i gränskontrollverksamhet.

[S3]Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till de uppgifter som avses i 9 § andra stycket. Förordning (200(:1218).

Bemyndigande

11 §  Rikspolisstyrelsen får efter samråd med Datainspektionen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2000:344) om Schengens informationssystem och denna förordning.

Ändringar

Förordning (2000:836) om Schengens informationssystem

Ikraftträder
2000-12-01

Förordning (2003:1184) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förording (2005:1024) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:104) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

Omfattning
ändr. 9, 10 §§
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:349) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

Omfattning
ändr. 9, 10 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2008:1218) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

Omfattning
ändr. 9, 10 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2013:131) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

Omfattning
nuvarande 11 § betecknas 25 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 11 § sätts närmast före 25 §; nya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 §§
CELEX-nr
32006R1987
Ikraftträder
2013-04-09

Förordning (2014:1161) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

Omfattning
upph. 4 §; ändr. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2019:443) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

Omfattning
ändr. 21, 22 §§
Ikraftträder
2019-06-30