Förordning (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:990 i lydelse enligt SFS 2012:721
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Högskolans avskiljandenämnd har till uppgift att pröva frågor om avskiljande av

  1. studenter från högskoleutbildning enligt bestämmelser i högskolelagen (1992:1434) och förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning, och
  2. studerande i utbildning inom yrkeshögskolan enligt bestämmelser i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Förordning (2009:137).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden ska bestå av fem ledamöter.

4 §  Ordföranden i nämnden ska vara jurist och ha erfarenhet som domare.

[S2]Av de andra ledamöterna ska en vara psykiatriskt sakkunnig, två ha särskild kunskap om förhållandena inom universitet och högskolor, varav en ska representera studenterna, och en ledamot företräda allmänna intressen.

5 §  För varje ledamot ska det finnas en ersättare, som utses av regeringen för samma tid som ledamoten. För ersättaren gäller samma krav för att utses som för ledamoten.

Organisation

6 §  Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler och sköter administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt nämnden. Förordning (2012:721).

Beslutförhet

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

Beslut av ordföranden

8 §  Ordföranden får fatta beslut som inte innebär ett slutligt avgörande i sak. Sådana beslut som avses i 12 och 13 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning får dock ordföranden fatta bara om ärendet är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det.

[S2]Beslut som har fattats av ordföranden ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

9 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

[S3]14 § andra meningen i fråga om att en ledamot ska vara vice ordförande,

[S4]15 § om beslutförhet,

[S5]23 och 24 §§ om anställningar,

[S6]27 § om rätt att företräda staten vid domstol, och

[S7]28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:137) om ändring i förordningen (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studerande i en kvalificerad yrkesutbildning som bedrivs med stöd av punkten 2 eller 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2012:721) om ändring i förordningen (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-01-01