Upphävd författning

Förordning (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-12-13
Ändring införd
SFS 2001:1201 i lydelse enligt SFS 2008:400
Ikraft
2002-01-01
Upphäver
Förordning (2001:281) med instruktion för Statens skolor för vuxna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nationellt centrum för flexibelt lärande ska stödja användningen av distansmetoder i folkbildning och vuxenutbildning samt komplettera den kommunala vuxenutbildningen genom att erbjuda utbildning av i huvudsak samma slag i form av distansundervisning. I uppgifterna ligger att

 • utveckla och tillhandahålla vuxenutbildning på främst gymnasial nivå i form av distansutbildning,
 • fördela medel till och på annat sätt stödja projekt inom folkbildning och vuxenutbildning som syftar till att utveckla distansutbildning och flexibelt lärande,
 • utveckla och sprida kunskap om arbetssätt och metoder vid användningen av medieburet material som stöd för ett flexibelt lärande,
 • tillhandahålla fortbildning för lärare, skolledare och cirkelledare som ska arbeta som handledare och lärare för deltagare i distansutbildning,
 • tillhandahålla beskrivande information om det aktuella utbudet av internetbaserad programvara, som har relevans för vuxnas lärande i första hand på gymnasial nivå,
 • vara en nätburen informationscentral för IT-stödd distansutbildning,
 • följa och informera om forskning och utvecklingsarbete som rör distansutbildning och flexibelt lärande i andra länder, och
 • i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten utveckla och tillhandahålla stöd för vuxenstuderande, som har teckenspråk som första språk. Förordning (2008:400).

2 § Har upphävts genom förordning (2007:945).

Organisation

3 §  Nationellt centrum för flexibelt lärande skall bedriva verksamhet i Härnösand och Norrköping samt vid ett kansli i Hässleholm.

[S2]Vid centrumet skall det finnas ett planeringsråd med uppgift att bereda ärenden som rör folkbildningen. Rådet skall bestå av en ordförande och högst fyra andra ledamöter.

[S3]Därutöver bestämmer myndigheten sin egen organisation.

4 §  Ordföranden och andra ledamöter i planeringsrådet utses av styrelsen. Ordföranden skall därvid utses bland ledamöterna i styrelsen.

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

6 §  Styrelsen för Nationellt centrum för flexibelt lärande består av högst elva ledamöter, generaldirektören inräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Andra ledamöter än generaldirektören utses av regeringen på högst fyra år.

[S3]Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Personalföreträdare

7 §  Nationellt centrum för flexibelt lärande ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008. Förordning (2007:945).

Anställningar

8 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Övrig personal anställs av myndigheten. Vid anställning av rektorer och lärare gäller de behörighetskrav som anges i 2 kap. 2 § andra stycket, 3, 4 och 5 §§skollagen (1985:1100).

Uppgiftsskyldighet

9 §  Nationellt centrum för flexibelt lärande skall för uppföljning och utvärdering av skolväsendet lämna de statistiska uppgifter och den verksamhetsredovisning för sin skolverksamhet som Statens skolverk föreskriver. Detsamma gäller för sådana uppgifter som behövs för verkets nationella utvärderingsprojekt.

[S2]Nationellt centrum för flexibelt lärande skall också på begäran av Statens skolverk eller Riksrevisionen lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för granskning av de uppgifter som lämnats enligt första stycket. Förordning (2003:287).

Rätt att ta ut ersättning och avgifter

10 §  Nationellt centrum för flexibelt lärande har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

11 §  Utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande skall vara avgiftsfri för eleverna när det gäller utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning inom komvux, om inte annat följer av 11 §.

[S2]Myndigheten får bestämma att läroböcker, skrivmaterial, verktyg, skyddskläder och andra därmed jämförliga hjälpmedel, som varje elev har för eget bruk och behåller som sin egendom, skall anskaffas av eleverna själva på egen bekostnad eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar statens anskaffningskostnader. Myndighetens beslut får inte överklagas.

[S3]I övrigt skall hjälpmedel som används i Nationellt centrum för flexibelt lärande tillhandahållas utan kostnad för eleverna.

12 §  Styrelsen får, när det gäller utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning inom komvux, ta ut en ansökningsavgift av den som ansöker om att få delta i utbildningen.

[S2]Avgiften skall vara skälig.

[S3]Ansökningsavgiften skall betalas tillbaka om den sökande

 1. inte kommer in på den kurs som avgiften avser, eller
 2. slutför och får betyg från den kurs som avgiften avser.

[S4]Styrelsens beslut i fråga om ansökningsavgifter får inte överklagas.

13 § Har upphävts genom förordning (2006:1364).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande

Förarbeten
Rskr. 2001/02:98, Prop. 2001/02:15, Bet. 2001/02:UbU4
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:287) om ändring i förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:1364) om ändring i förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:945) om ändring i förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för Nationellt centrum för flexibelt lärande med undantag av 2, 4, 5, 17 och 32-35 §§.
Omfattning
upph. 2 §, rubr. närmast före 2 §; ändr. 7 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:400) om ändring i förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Ändring, SFS 2008:612

Omfattning
upph.