Upphävd författning

Lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-12-20
Ändring införd
SFS 2001:1276 i lydelse enligt SFS 2005:847
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det skall finnas en kassaservice i hela landet som innebär att alla har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser.

[S2]Den i första stycket angivna kassaservicen skall tillhandahållas genom ett statligt ägt aktiebolag som regeringen bestämmer. Regeringen får meddela föreskrifter om de tjänster som skall ingå i kassaservicen. Lag (2005:847).

Prop. 2001/02:34: Första stycket är identiskt med nuvarande 1 a § postlagen (1993:1684) och innebär att staten ansvarar för att det finns en grundläggande kassaservice. I andra stycket anges att det är genom det statligt ägda bolag som också har till uppgift att genomföra röstmottagning enligt 11 kap....

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall bevaka att kassaservicen motsvarar samhällets behov.

Prop. 2001/02:34: Paragrafen innehåller vad som stadgas i nuvarande 2 § postlagen (1993:1684) om kassaservicen. Se närmare avsnitt 4.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:1276) om grundläggande kassaservice

Förarbeten
Rskr. 2001/02:125, Prop. 2001/02:34, Bet. 2001/02:TU01
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2005:847) om ändring i lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice

Förarbeten
Rskr. 2005/06:33, Prop. 2004/05:163, Bet. 2005/06:KU9
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:605) om upphävande av lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice

Övergångsbestämmelse

  1. Det statligt ägda bolag som skall tillhandahålla kassaservice enligt lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice får börja avveckla denna verksamhet tidigast från och med den 1 juli 2008.
  2. Om bolaget avser att påbörja en avveckling av verksamheten innan lagen upphör att gälla, skall bolaget senast den 1 oktober 2007 ge in en avvecklingsplan till Post- och telestyrelsen.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:205, Prop. 2006/07:55, Bet. 2006/07:TU16
Omfattning
upph.