Upphävd författning

Förordning (2001:1300) om friåret

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-12-20
Ändring införd
SFS 2001:1300 i lydelse enligt SFS 2005:173
Ikraft
2002-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om friåret. Utöver vad som anges i denna förordning gäller bestämmelserna om programmet projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

2 § har upphävts genom förordning (2004:758).

Vad som avses med friåret

3 §  Med friåret avses att en arbetstagare under längst ett år får ledigt från sin anställning för personlig utveckling eller kompetensutveckling och att en arbetslös person som är inskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen i stället anställs hos arbetsgivaren.

Anvisningar till friåret

4 §  Länsarbetsnämnden prövar frågor om anvisningar till friåret.

5 §  Den som skall vara ledig från en anställning får, i mån av tillgång på platser, anvisas till friåret om

[S2]-– det finns en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om ledigheten,

[S3]-– arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste två åren, och

[S4]-– arbetsgivaren i samråd med länsarbetsnämnden anställer någon som är arbetslös eller som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program och är inskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen som vikarie för den friårsledige eller för en annan arbetstagare som vikarierar för den ledige.

[S5]Arbetsgivaren väljer vem som skall anställas som vikarie för den friårsledige efter förslag från länsarbetsnämnden. Länsarbetsnämnden skall i första hand föreslå någon som är långtidsinskriven som arbetssökande vid arbetsförmedlingen, som har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller som är invandrare. Strävan efter att föreslå vikarier ur de grupperna får dock inte gå ut över någons möjligheter att anvisas friåret. Den som anställs skall anställas med minst samma sysselsättningsgrad som den friårsledige har.

[S6]Om någon annan än den som är tänkt att anställas gör anspråk på företrädesrätt till anställningen enligt 25 eller 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd får anvisningen inte göras. Förordning (2005:173).

6 §  En anvisning skall gälla under minst tre månader och längst tolv månader. Om någon som tidigare anvisats friåret anvisas igen får den sammanlagda tiden med friår uppgå till längst 12 månader. Förordning (2004:758).

7 §  Anvisningen skall återkallas om den ledige under ledigheten efter överenskommelse med sin arbetsgivare återupptar arbetet hos denne eller tar ny anställning hos en annan arbetsgivare.

Aktivitetsstöd

8 §  Till den friårsledige lämnas aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Överklagande

9 §  Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning får överklagas till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) av den som beslutet rör. AMS beslut får inte överklagas. Andra beslut av länsarbetsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

10 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:1300) om friåret

Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2004:758) om ändring i förordningen (2001:1300) om friåret

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:173) om ändring i förordningen (2001:1300) om friåret

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-05-17

Förordning (2006:1559) om upphävande av förordningen (2001:1300) om friåret

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om anvisningar till friåret som skett före den 1 januari 2007.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:88, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:AU5
Omfattning
upph.