Upphävd författning

Lag (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd

Departement
Finansdepartementet KL
Utfärdad
2001-04-05
Ändring införd
SFS 2001:151
Ikraft
2001-07-01
Upphäver
Lag (1986:753) om kommunal tjänsteexport
Lag (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner och landsting får ägna sig åt verksamhet som anges i denna lag oberoende av bestämmelserna i kommunallagen (1991:900). Kommuner och landsting får också besluta att kommunala företag, kommunalförbund eller regionförbund får ägna sig åt sådan verksamhet på samma villkor.

Prop. 2000/01:42: Kommuner och landsting får också besluta att kommunala företag, kommunalförbund eller regionförbund får ägna sig åt sådan verksamhet på samma villkor.

Frågeställningarna behandlas i avsnitten 6.1.2 och 7.1.2. Bestämmelsen är ny och klargör vilka juridiska personer som lagen omfattar. Den fastställer vad som i praktiken redan gäller. Med kommunala företag och kommunalförbund avses sådana företag och förbund som anges i 3 ...

Tjänsteexport

Tjänster

2 §  En kommun får tillhandahålla sådan kunskap och erfarenhet som finns i den kommunala verksamheten (kommunal tjänst) för export (tjänsteexport).

Prop. 2000/01:42: Förslaget behandlas i avsnitten 6.2.2 och 6.3.2. Bestämmelsen, som ger kommunerna den grundläggande rätten att exportera kommunala tjänster, ersätter bestämmelsen i 1 och 2 §§ första stycket lagen (1986:753) om kommunal tjänsteexport. Kommunala tjänster skall även i fortsättningen avse sådana kunskaper och erfarenheter som redan finns i verksamheten. En utgångspunkt är att tjänsterna skall vara av kommunal karaktär och som sådana ...

Varor

3 §  Som ett led i en tjänsteexport får kommunen i begränsad omfattning exportera en vara när varan utgör ett nödvändigt komplement till eller har ett naturligt samband med den tillhandahållna kommunala tjänsten.

Prop. 2000/01:42: Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.2. Bestämmelsen har ingen motsvarighet i gällande lagstiftning. Bestämmelsen avser att klargöra vad som i praktiken redan gäller (jfr prop. 1985/86:154, s. 12).

Villkor

4 §  Kommunal tjänsteexport skall ske på affärsmässiga grunder.

[S2]De produktrisker, kommersiella risker, politiska risker, finansiella risker och valutarisker som tjänsteexporten kan innebära skall beaktas i varje exportaffär och begränsas genom att säkerhet ställs eller genom separata garantier eller försäkringar.

Prop. 2000/01:42: De produktrisker, kommersiella risker, politiska risker, finansiella risker och valutarisker som tjänsteexporten kan innebära skall beaktas i varje exportaffär och begränsas genom att säkerhet ställs eller genom separata garantier eller försäkringar.

Frågeställningarna behandlas i avsnitten 6.4.2. och 6.6.2. Bestämmelsen anger de villkor som lagen ställer på kommunal tjänsteexport.

Första stycket motsvarar 2 § andra stycket i 1986 års lag om kommunal ...

Bistånd

Formerna för biståndet

5 §  En kommun får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.

Prop. 2000/01:42: Förslagen behandlas i avsnitten 7.2.2 och 7.3.2. Bestämmelsen reglerar kommunalt bistånd till länder som får statligt bistånd. Bestämmelsen ersätter delvis 1 § första och andra stycket samt 2 § första och andra stycket lagen (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd. Kravet på att det skall föreligga en nödsituation och att biståndet skall vara humanitärt har tagits ...

6 §  Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får lämnas av en kommun i form av utrustning som kommunen inte längre behöver för sin verksamhet.

[S2]Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan utrustning än som avses i första stycket, rådgivning, utbildning eller på annat sätt lämnas till ett land som inte får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.

Prop. 2000/01:42: Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan utrustning än som avses i första stycket, rådgivning, utbildning eller på annat sätt lämnas till ett land som inte får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.

Förslagen behandlas i avsnitten 7.2.2. och 7.5.2. Bestämmelsen reglerar kommunalt bistånd till länder som inte får statligt bistånd. Första stycket ersätter delvis ...

7 §  En kommun som lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig omfattning använda medel för att transportera och ställa i ordning utrustningen så att den kan tas i bruk.

Prop. 2000/01:42: Förslaget behandlas i avsnitt 7.3.2 och 7.5.2. Bestämmelsen motsvarar i sak vad som gäller enligt 4 § i 1994 års lag. När bistånd lämnas i form av utrustning får kommunen även i fortsättningen i skälig omfattning använda medel för att transportera, ställa i ordning och ta i bruk utrustningen. Uttrycket ”medel” inkluderar också ekonomiskt stöd ...

8 §  Bistånd enligt denna lag får också lämnas till en internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida nödsituation eller i en annan svår situation som är en följd av en nödsituation.

Prop. 2000/01:42: Förslaget behandlas i avsnitt 7.6.2. Bestämmelsen har delvis sin motsvarighet i 1 § tredje stycket och 2 § tredje stycket i 1994 års lag. En skillnad är att regleringen nu har gjorts konsekvent och skall tillämpas på samma sätt oavsett i vilken form biståndet lämnas. Det klargörs också att den är tillämplig inte bara vid en nödsituation utan också när en svår situation som är en följd av en nödsituation föreligger. Det ...

Villkor

9 §  En kommun skall förvissa sig om att bistånd som den lämnar kommer till avsedd användning. Detta gäller dock inte om biståndet avser utrustning som kommunen inte längre behöver för sin verksamhet.

Prop. 2000/01:42: Förslaget behandlas i avsnitten 7.3.2 och 7.5.2. Bestämmelsen, som motsvarar 3 § i 1994 års lag, avser att minska riskerna för att skattemedel används på ett olämpligt sätt. Den nya lydelsen omfattar också den utvidgade möjligheten att ge bistånd till länder som inte får svenskt statligt bistånd. Kommunen eller landstinget kan uppfylla kravet i bestämmelsen genom att till exempel som villkor för att lämna biståndet ställa krav på mottagaren att redovisa hur det har använts.

10 §  En kommun som lämnar bistånd till ett land som får svenskt statligt bistånd skall anmäla åtgärden och omfattningen på biståndet till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan skall dock inte göras om biståndet avser utrustning som kommunen inte längre behöver för sin verksamhet.

Prop. 2000/01:42: Förslaget behandlas i avsnitt 7.4.2. Bestämmelsen är ny och ersätter tidigare krav på regeringens tillstånd för att lämna annat bistånd än sådan utrustning som kommunen kan avvara. I stället för att ansöka om tillstånd skall kommunen nu anmäla vilket bistånd som ges och omfattningen av detsamma till Sida. Syftet med bestämmelsen är att staten fortlöpande skall få kunskap om den kommunala biståndsverksamheten och ett ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1986:753) om kommunal tjänsteexport och lagen (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd.
  3. De upphävda lagarna skall fortfarande tillämpas på tjänsteexport och bistånd där tillstånd har lämnats eller som annars inletts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:162, Prop. 2000/01:42, Bet. 2000/01:KU16
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.