Upphävd författning

Förordning (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-02-01
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2002:944
Upphäver
Förordning (1997:844) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För de förrättningar som utförs med stöd av fordonslagen (2002:574) får besiktningsorganen ta ut avgifter i enlighet med vad som sägs i denna förordning. Förordning (2002:944).

2 §  Vägverket skall föreskriva avgifternas storlek.

[S2]Avgifterna skall vara kostnadsbaserade och beräknade så att full kostnadstäckning vid effektivt resursutnyttjande uppnås i respektive besiktningsorgans verksamhet. Verksamheten skall på längre sikt varken ge överskott eller underskott. Avgifterna skall vara lika över hela landet.

3 §  Om en kund som har bokat tid uteblir från förrättningen, får besiktningsorganet ta ut hälften av avgiften för förrättningen, dock högst 1 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

4 §  Innan Vägverket föreskriver avgifternas storlek skall verket samråda med Ekonomistyrningsverket och med det berörda besiktningsorganet.

[S2]Ekonomistyrningsverket får medge undantag från skyldigheten att samråda med verket.

5 §  Ett besiktningsorgan skall på begäran av Vägverket eller Ekonomistyrningsverket lämna uppgifter om sin verksamhet samt om de förrättningar som organet tar ut eller avser att ta ut avgifter för och om hur kostnaderna för förrättningarna beräknats.

6 §  För Vägverkets samråd med Ekonomistyrningsverket enligt 4 § skall besiktningsorganet betala en avgift till Ekonomistyrningsverket. Regeringen fastställer avgiftens storlek.

7 §  Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001, då förordningen (1997:844) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning skall upphöra att gälla.
  2. Den äldre förordningen skall tillämpas till dess att Vägverkets föreskrifter enligt den nya förordningen har trätt i kraft och även därefter för förrättningar som har påbörjats dessförinnan.
Ikraftträder
2001-03-01

Förordning (2002:944) om ändring i förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.
  2. Äldre föreskrifter gäller för förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2008:1136) om ändring i förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:439) om upphävande av förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

Omfattning
upph.