Upphävd författning

Förordning (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2003-11-27
Ändring införd
SFS 2003:884 i lydelse enligt SFS 2007:734
Ikraft
2004-01-01
Upphäver
Förordning (1998:417) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ekonomistyrningsverket är central förvaltningsmyndighet för ekonomisk styrning av statlig verksamhet.

[S2]Ekonomistyrningsverket skall, liksom Statskontoret och Verket för förvaltningsutveckling, bistå regeringen med det underlag regeringen behöver för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

[S3]Ekonomistyrningsverket skall utveckla och förvalta regelverk och metoder för en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten. Verket skall även analysera och lämna information om den statliga ekonomin. Förordning (2005:861).

2 §  Ekonomistyrningsverket ska

 1. ansvara för statsredovisningen och utveckla god redovisningssed i staten,
 2. analysera och utveckla formerna för finansiering av statlig verksamhet,
 3. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
 4. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska rapporteringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,
 5. göra prognoser och analyser av den statsfinansiella utvecklingen,
 6. förvalta statens informationssystem för budgetering och uppföljning (Hermes),
 7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system, med därtill hörande stöd,
 8. besluta om inordnande av myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen,
 9. planera för redovisning under kris- och krigsförhållanden,
 10. följa myndigheternas tillämpning av bestämmelserna om konsekvensutredningar i 27 § verksförordningen (1995:1322),
 11. samla in och tillhandahålla uppgifter om myndigheters köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än statliga myndigheter,
 12. utveckla och samordna den statliga internrevisionen,
 13. utveckla och följa upp den statliga inköpssamordningen samt i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning,
 14. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler som staten hyr i de fall regeringen beslutar att ge myndigheten ansvar för detta samt svara för avveckling av lokaler i de fall där staten är hyresgäst men någon myndighet som själv kan svara för avvecklingen inte finns,
 15. samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen samt följa upp uppgifterna,
 16. erbjuda myndigheter stöd i lokalförsörjningsfrågor,
 17. biträda regeringen i internationellt arbete avseende ekonomisk styrning,
 18. vara revisionsmyndighet för
  1. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden som avses i artikel 59.1 c i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,
  2. Europeiska fiskerifonden som avses i artikel 58.1 c i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007-2013,
  3. Fonden för yttre gränser som avses i artikel 27.1 c i Europaparlamentets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar", och
  4. Europeiska integrationsfonden som avses i artikel 23.1 c i rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar",
 19. vara attesterande organ för Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som avses i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,
 20. genomföra substansgranskningar som avses i artikel 62.1 b i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 för de regionala programmen och det nationella programmet och som avses i artikel 61.1 b i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 för det nationella programmet samt säkerställa att sådana granskningar genomförs för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten är placerad i Sverige,
 21. företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses i artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten inte är placerad i Sverige, samt
 22. utarbeta den årliga översikt om tillgängliga revisioner och redovisningar som framgår av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2006/C 139/01). Förordning (2007:734).

3 §  Ekonomistyrningsverket skall inom området ekonomisk styrning ge stöd genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning och rådgivning.

[S2]Verket får på uppdrag utföra utredningar inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2005:861).

Tjänsteexport

4 §  Ekonomistyrningsverket får bedriva tjänsteexport på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192).

Föreskrifter

5 §  Ekonomistyrningsverket får meddela föreskrifter i fråga om den statliga redovisningen, finansieringen och resultatstyrningen.

Rapportering

6 §  Ekonomistyrningsverket skall varje år till regeringen lämna

 1. en sammanställning och analys av utfallet på statsbudgeten och för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,
 2. prognoser över statsbudgeten och ålderspensionssystemet,
 3. underlag inför den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen avseende föregående, innevarande och de tre nästkommande åren för sådana inkomstberäkningar som Finansdepartementet inte gör,
 4. underlag till årsredovisning för staten,
 5. underlag till pris- och löneomräkning,
 6. fastställda ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
 7. en förteckning över de bestämmelser som gäller för varje inkomsttitel,
 8. en redovisning av utvecklingstendenser för statlig avgiftsbelagd verksamhet, samt
 9. en redovisning över den statliga internrevisionen.

[S2]I prognosarbetet över statens inkomster och utgifter skall Ekonomistyrningsverket samarbeta med Konjunkturinstitutet och bistå institutet med att förklara större skillnader mellan myndigheternas prognoser. Förordning (2005:861).

7 §  Ekonomistyrningsverket skall varje år lämna

 1. information om statens finanser till internationella organisationer, samt
 2. underlag för statens finansiella sparande till Statistiska centralbyrån och i det sammanhanget ta fram en redovisning av skillnaden mellan det underlag som lämnas och statsbudgeten. Förordning (2004:1334).

Rätten att få upplysningar

8 §  Ekonomistyrningsverket har rätt att från andra statliga myndigheter få den information som verket behöver för sin verksamhet.

Avgifter

9 §  Ekonomistyrningsverket skall ta ut en avgift för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem, för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) och för samråd enligt 4 § förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

10 §  Ekonomistyrningsverket skall ta ut avgifter för verksamhet hänförlig till de system som avses i 2 § första stycket 6 och 7 samt för tjänsteexport enligt 4 §.

11 §  Ekonomistyrningsverket får ta ut avgifter för sådant stöd och sådana utredningar som avses i 3 §.

Verksförordningens tillämpning

12 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

13 §  Ekonomistyrningsverkets generaldirektör är chef för verket.

Organisation

14 §  Vid Ekonomistyrningsverket skall det finnas ett råd som består av generaldirektören och ytterligare högst nio ledamöter, som utses av regeringen för bestämd tid. Generaldirektören är rådets ordförande.

[S2]Rådet skall biträda generaldirektören med råd för att verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen för verksamheten. Generaldirektören skall löpande informera rådet om verksamheten.

15 §  Vid Ekonomistyrningsverket skall det finnas ett särskilt råd för redovisningsfrågor. Detta råd skall bestå av högst nio personer. Ordförande och andra ledamöter utses av regeringen för bestämd tid.

[S2]Redovisningsrådet skall biträda generaldirektören med råd för att främja utvecklingen av god redovisningssed i staten.

15 a §  Vid Ekonomistyrningsverket skall det finnas ett särskilt råd för internrevisionsfrågor som skall bestå av högst åtta ledamöter. Generaldirektören skall ingå i rådet och vara dess ordförande. Andra ledamöter i rådet utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Internrevisionsrådet skall biträda generaldirektören med råd för att främja utvecklingen av god internrevision i staten. Förordning (2005:861).

Personalföreträdare

16 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1315) om ändring i förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2004:1334) om ändring i förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-03-09

Förordning (2005:861) om ändring i förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§; ny 15 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1225) om ändring i förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:281) om ändring i förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32006R1198
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:712) om ändring i förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:734) om ändring i förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2007. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 16 oktober 2007.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-11-15

Ändring, SFS 2007:761

Omfattning
upph.