Upphävd författning

Förordning (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
SFS 2001:286 i lydelse enligt SFS 2007:942
Ikraft
2001-07-01
Upphäver
Förordning (1991:1081) med instruktion för Statens institut för handikappfrågor i skolan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Specialpedagogiska institutet skall i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder ge råd och stöd till huvudmän med ansvar för

 • förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
 • utbildning inom det offentliga skolväsendet,
 • sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn enligt 9 kap.skollagen (1985:1100),
 • sådan utbildning som avses i 10 kap.1 och 2 §§skollagen, och
 • utbildning som motsvarar förskoleklassen och inte bedrivs av en godkänd fristående skola.

[S2]Institutet skall därutöver bedriva undervisning för barn och ungdomar som enligt 10 kap. 3 a § skollagen får utbildning vid ett särskilt resurscenter och för barn och ungdomar som avses i punkterna 2, 3, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen.

[S3]Med funktionshinder avses i denna förordning fysiska funktionshinder, medicinskt, psykiskt eller neurologiskt betingade funktionsnedsättningar, svåra läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) samt utvecklingsstörning och andra funktionshinder som avses i 1 kap. 16 § skollagen. Förordning (2004:202).

2 §  Institutet skall särskilt

 • svara för specialpedagogisk rådgivning,
 • arrangera och medverka i kompetensutveckling,
 • sprida information till de huvudmän som avses i 1 § och till vårdnadshavare,
 • bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet,
 • samla in och förmedla forskningsresultat inom området,
 • ta initiativ till och delta i internationell samverkan,
 • samverka med de huvudmän som avses i 1 §, landstingens habilitering för barn och ungdom, den specialpedagogiska utbildningen inom lärarutbildningen, Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande och andra myndigheter som har ansvar inom handikappområdet, samt
 • samråda med handikapporganisationerna. Förordning (2002:1170).

3 §  Institutet skall inom ramen för den rådgivande verksamheten erbjuda specialpedagogisk utredning inom resurscenter för

 1. barn och ungdomar med synskada samt barn och ungdomar med synskada och ytterligare funktionshinder,
 2. barn och ungdomar med grav språkstörning,
 3. döva eller hörselskadade barn och ungdomar som också är utvecklingsstörda, och
 4. barn och ungdomar som är dövblindfödda.

[S2]Vid ett resurscenter får även ingå specialpedagogisk träning. I verksamheten vid ett resurscenter skall ingå information till och utbildning av lärare och annan personal samt av vårdnadshavare.

[S3]Utredning och träning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i de verksamheter som avses i 1 §.

4 §  För sådana barn och ungdomar som avses i punkterna 2, 3, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen (1985:1100) skall institutet vara den styrelse som avses i 7 kap. 5 § skollagen.

5 § Har upphävts genom förordning (2002:239).

6 §  Institutet skall främja utveckling, anpassning, framställning och distribution av läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder inom det offentliga skolväsendet samt för barn och ungdomar med funktionshinder inom motsvarande utbildningar med enskild huvudman. I den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden får institutet också på egen hand utveckla, anpassa, framställa och distribuera sådana läromedel.

[S2]Institutet skall även informera om lämpliga läromedel som finns på marknaden. Förordning (2004:202).

7 § Har upphävts genom förordning (2007:942).

Myndighetens ledning

8 §  Generaldirektören är chef för institutet.

9 §  Institutets styrelse består av högst nio ledamöter, generaldirektören inräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Andra ledamöter än generaldirektören utses av regeringen för högst fyra år.

[S3]Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Styrelsen ska pröva om institutets verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

[S2]Styrelsen ska besluta

 1. om institutets årsredovisning och budgetunderlag,
 2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som institutet ska lämna till regeringen enligt 10 a §,
 3. föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting, och
 4. i strategiska frågor om inriktning av och resurser i verksamheten inom ramen för gällande uppdrag och anslag. Förordning (2007:942).

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

10 a §  Om Riksrevisionens revisionsberättelse över institutets årsredovisning innehåller någon invändning, ska institutet redovisa för regeringen vilka åtgärder institutet har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats. Förordning (2007:942).

Organisation

11 §  Institutets huvudkontor skall ligga i Härnösand.

[S2]Regionkontor skall finnas i Umeå, Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid varje regionkontor skall det finnas en regionchef.

[S3]Vid institutet skall det finnas sådana resurscenter som avses i 1 och 3 §§.

12 §  För ledningen av utbildningen för sådana barn och ungdomar som avses i 1 § andra stycket skall det finnas en rektor. Förordning (2004:202).

12 a §  Inom institutet finns ett läromedelsråd som skall ansvara för att tillgången till och tillgängligheten av läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder främjas.

[S2]Rådet skall se till att

 1. behovsanalyser görs,
 2. utvecklingsarbete bedrivs inom prioriterade områden,
 3. teknikutvecklingen bevakas och att ny teknik tas till vara i utvecklingen av läromedel för funktionshindrade,
 4. forsknings- och utvecklingsarbete bevakas, samt
 5. institutet ger råd till läromedelsproducenterna i fråga om läromedel för funktionshindrade.

[S3]Rådet beslutar om fördelningen av institutets medel för läromedelsproduktion och har ansvar för att fördela statligt stöd till utveckling, anpassning, framställning och distribution av läromedel för funktionshindrade.

[S4]Rådet skall fullgöra sina uppgifter på ett sätt som stimulerar läromedelsproduktion på den kommersiella läromedelsmarknaden. Förordning (2004:202).

12 b §  Läromedelsrådet består av högst nio ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande. Regeringen utser övriga ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2004:202).

12 c §  Läromedelsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. Förordning (2004:202).

13 §  Institutet bestämmer i övrigt självt sin organisation.

Ärendenas handläggning

14 §  Generaldirektören ska avgöra ärenden som inte ska avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller någon annan enligt specialskoleförordningen (1995:401).

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta ska ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som avses i 10 § andra stycket 1 och 2. Förordning (2007:942).

Behörighet till vissa anställningar

16 §  Vid anställning av lärare vid resurscentren skall 2 kap.3, 4 och 5 §§skollagen (1985:1100) tillämpas.

Personalföreträdare

Rådgivande organ

18 §  Vid institutet skall det finnas en samrådsgrupp med företrädare för de funktionshindrades intresseorganisationer. Samrådsgruppens sammansättning bestäms av institutet.

Rätt att ta ut ersättning

19 §  Institutet har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Överklagande

20 §  Beslut som rektor eller lärare har meddelat enligt föreskrifter i specialskoleförordningen (1995:401) får inte överklagas. Förordning (2007:942).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet

Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:873) om ändring i förordningen (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet

Omfattning
ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:239) om ändring i förordningen (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
2002-05-27

Förordning (2002:1170) om ändring i förordningen (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2004:202) om ändring i förordningen (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet

Omfattning
ändr. 1, 6, 12 §§; nya 12 a, 12 b, 12 c §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2007:942) om ändring i förordningen (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för Specialpedagogiska institutet med undantag av 2, 4, 5, 11-13, 15, 17, 21, 27, 28 och 33-35 §§.
Omfattning
upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; ändr. 10, 14, 17, 20 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:390

Omfattning
upph.