Upphävd författning

Förordning (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
2001-03-08
Ändring införd
SFS 2001:88 i lydelse enligt SFS 2004:214
Ikraft
2001-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Uttryck eller beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i lagen. Förordning (2003:1020).

Förhandskontroll

2 §  Automatiserad behandling av personuppgifter som ger upplysning om att en person är dömd eller misstänkt för brott skall anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen tre veckor innan behandlingen skall utföras.

[S2]Första stycket gäller inte om behandlingen utförs

  1. i Tullverkets diarium över inkomna ärenden,
  2. till följd av Tullverkets skyldighet enligt 2 kap.tryckfrihetsförordningen att lämna ut en allmän handling,
  3. till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:728) eller arkivförordningen (1970:446),
  4. i spaningsregistret, i en förundersökning, i en särskild undersökning i underrättelseverksamhet eller i underrättelseregister,
  5. för hantering av ärenden i samband med förundersökning och förenklad brottsutredning,
  6. i ett ärende som rör en enskild person hos Tullverket,
  7. i löpande text och endast avser enstaka personuppgifter.

Underrättelseverksamhet

3 §  Tullverkets chef eller efter förordnande annan chefstjänsteman skall underrättas om beslut att behandla personuppgifter automatiserat i en särskild undersökning.

4 §  En förteckning som förs enligt 19 § lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet får inte innehålla uppgifter om namn eller personnummer.

Särskilda undersökningar

5 §  Ett beslut enligt 19 § lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet skall fattas av Tullverkets chef eller, efter chefens förordnande, av någon annan chefstjänsteman vid verket. Förordning (2004:214).

6 §  Endast de personer som arbetar med en särskild undersökning får ha direkt åtkomst till de uppgifter som behandlas automatiserat i undersökningen.

7 §  Uppgifter som behandlas automatiserat i en särskild undersökning får lämnas ut till en annan tulltjänsteman, annan enhet inom Tullverket, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, polismyndighet eller Skatteverket endast om uppgiften kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1020).

Underrättelseregister

8 §  Tullverket och Rikspolisstyrelsen får ha direktåtkomst till underrättelseregistret. Polismyndigheterna och Kustbevakningen får ha direktåtkomst till underrättelseregistret i de delar som avser förslag till åtgärder och allmänna strategiska uppgifter.

[S2]Åtkomsten till underrättelseregistret skall vara förbehållen de personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till information som behandlas i underrättelseregistren.

9 §  Uppgifter ur ett underrättelseregister får lämnas ut till Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning i respektive myndighets brottsutredande verksamhet eller för andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1020).

Spaningsregister

10 §  Tullverket, Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Kustbevakningen får ha direkt åtkomst till spaningsregistret.

[S2]Åtkomsten till spaningsregistret skall vara förbehållen de personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till information som behandlas i underrättelseregistren.

11 §  Uppgifter ur ett spaningsregister får lämnas ut till Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för pågående undersökning i respektive myndighets brottsutredande verksamhet eller för andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1020).

Behandling av uppgifter om kvarstående brottsmisstankar

12 §  Om uppgifter om kvarstående brottsmisstankar skall behandlas enligt 20 eller 21 § lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, skall den personuppgiftsansvarige särskilt besluta om vem som får ha direkt åtkomst till uppgifterna.

Undantag från gallring

13 §  Riksarkivet får, efter samråd med Tullverket, meddela föreskrifter om att uppgifter som skall gallras enligt 22 § lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Verkställighetsföreskrifter

14 §  Tullverket får efter samråd med Datainspektionen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och denna förordning. Förordning (2003:1020).

Ändringar

Förordning (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2003:1020) om ändring i förordningen (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Omfattning
nuvarande 15 § betecknas 14 §; rubr. närmast före 15 § sätts närmast före 14 §; ändr. 1, 7, 9, 11 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:214) om ändring i förordningen (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-07-01

Ändring, SFS 2005:791

Omfattning
upph.