Upphävd författning

Lag (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
2001-03-08
Ändring införd
SFS 2001:85 i lydelse enligt SFS 2003:734
Ikraft
2001-04-01
Upphäver
Lag (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Med Tullverkets brottsbekämpande verksamhet avses

 1. underrättelse, spaning och utredning av brott vilka Tullverket enligt lag eller förordning har befogenhet att ingripa mot, samt
 2. förebyggande av brott som avses i 1.

[S2]Lagen gäller endast om behandlingen av personuppgifter är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter, vilka är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Definitioner

2 §  I denna lag avses med

[S2]underrättelseverksamhet: verksamhet inom Tullverket som består i att samla, bearbeta och analysera information för att klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och som inte utgör förundersökning enligt 23 kap.rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

[S3]allvarlig brottslig verksamhet: verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver och som Tullverket enligt lag eller förordning har befogenhet att ingripa mot,

[S4]särskild undersökning: en undersökning i underrättelseverksamhet som innebär insamling, bearbetning och analys av uppgifter i syfte att ge underlag för beslut om förundersökning eller om särskilda åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

[S5]I övrigt har begrepp som används i denna lag den betydelse som anges i personuppgiftslagen (1998:204).

Ändamål

3 §  Tullverket får behandla personuppgifter för att tillhandahålla den information som behövs i den brottsbekämpande verksamheten enligt 1 §. Tullverket får även inom den brottsbekämpande verksamheten behandla den information som behövs för att fullgöra det arbete som Sverige åtagit sig genom internationella överenskommelser.

Personuppgiftsansvarig

4 §  Tullverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket utför med stöd av denna lag.

Behandling av känsliga personuppgifter

5 §  Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

[S2]Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket, endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Utlämnande av uppgifter

6 §  Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik skall lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

7 §  Uppgifter får, även om de är sekretessbelagda enligt sekretesslagen (1980:100), lämnas ut till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation

 1. i enlighet med rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan de förra och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen, eller
 2. om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller annars är skyldigt att följa.

[S2]Uppgift får vidare lämnas ut enligt vad som framgår av 1 kap. 3 § tredje stycket sekretesslagen (1980:100).

8 §  Regeringen meddelar föreskrifter om att uppgifter får lämnas ut även i andra fall än dem som avses i 6 och 7 §§.

Rättelse och skadestånd

9 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller anslutande författningar.

Underrättelseregistret

Ändamål

10 §  Tullverket får inrätta ett underrättelseregister för verkets underrättelseverksamhet.

11 §  Underrättelseregistret får föras endast för att

 1. ge underlag för beslut om särskilda undersökningar avseende allvarlig brottslig verksamhet och
 2. underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning till underrättelseverksamhet.

Innehåll

12 §  Underrättelseregistret får innehålla uppgifter som kan hänföras till en enskild person endast om uppgifterna ger anledning att anta att allvarlig brottslig verksamhet utövats eller kan komma att utövas och den som avses med uppgifterna skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva den allvarliga brottsliga verksamheten.

[S2]Uppgifter om transportmedel eller varor, som kan antas ha samband med allvarlig brottslig verksamhet, får registreras även om uppgifterna kan hänföras till en enskild person som det inte finns någon misstanke mot. Detsamma gäller vid registrering av uppgifter om hjälpmedel som kan antas ha använts i samband med allvarlig brottslig verksamhet. Uppgifterna skall i båda fallen förses med upplysning om att det inte finns någon misstanke mot den enskilda person som de berör.

13 §  Underrättelseregistret får om förutsättningarna för registrering enligt 11 och 12 §§ är uppfyllda innehålla följande uppgifter om en enskild person:

 1. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet,
 2. identifieringsuppgifter, arbetsplats och yrke,
 3. uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,
 4. de omständigheter och händelser som ger anledning att anta att den registrerade utövat eller kan komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet,
 5. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,
 6. ärendenummer,
 7. hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om den registrerade behandlas och till register som förs av polismyndighet, Skatteverket eller Tullverket i vilket uppgifter om den registrerade förekommer, och
 8. varning om att personen tidigare varit beväpnad, våldsam eller flyktbenägen. Lag (2003:734).

Spaningsregistret

Ändamål

14 §  Tullverket får föra ett spaningsregister för verkets spanings- och kontrollverksamhet.

15 §  Spaningsregistret får användas för att underlätta tillgången till uppgifter med anknytning till brott som begåtts eller kan antas ha begåtts och som Tullverket har befogenhet att ingripa mot.

Innehåll

16 §  Spaningsregistret får innehålla uppgifter som kan hänföras till en enskild person endast om den som avses med uppgiften kan misstänkas för att ha begått brott som avses i 15 § och om registreringen är av särskild betydelse för brottsbekämpningen.

[S2]Uppgifter om transportmedel eller varor som kan antas ha samband med brott som avses i 15 § eller om hjälpmedel som kan antas ha använts i samband med sådant brott får registreras, även om uppgifterna kan hänföras till en enskild person som det inte finns någon misstanke mot. Uppgifterna skall därvid förses med upplysning om att det inte finns någon misstanke mot denne.

17 §  Ett spaningsregister får om förutsättningarna för registrering enligt 15 och 16 §§ är uppfyllda innehålla följande uppgifter om en enskild person:

 1. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet,
 2. identifieringsuppgifter, arbetsplats och yrke,
 3. uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,
 4. de omständigheter och händelser som ger upphov till misstanke om brott som Tullverket har befogenhet att ingripa mot,
 5. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,
 6. ärendenummer,
 7. hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om den registrerade behandlas och till register som förs av polismyndighet, Skatteverket eller Tullverket i vilket uppgifter om den registrerade förekommer, och
 8. varning om att personen tidigare varit beväpnad, våldsam eller flyktbenägen. Lag (2003:734).

Underrättelseverksamhet

18 §  I Tullverkets underrättelseverksamhet får personuppgifter behandlas endast om

 1. en särskild undersökning har inletts och
 2. det finns anledning att anta att allvarlig brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas.

[S2]Uppgifter om en enskild person, som det inte finns någon misstanke mot, skall förses med upplysning om detta förhållande.

[S3]Personuppgifter får också behandlas i underrättelseregister enligt 10-13 §§.

19 §  Tullverkets beslut om sådan behandling av personuppgifter som avses i 18 § skall innehålla uppgift om ändamålet med behandlingen och de villkor i övrigt som behövs för att förebygga otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet.

[S2]Tullverket skall föra en förteckning över besluten som avses i första stycket.

Uppgifter om kvarstående misstankar

20 §  Om en förundersökning mot en person har lagts ned på grund av bristande bevisning, får uppgifter om brottsmisstanken behandlas för annat ändamål än arkivering endast om

 1. den misstänkte enligt förundersökningsledarens bedömning fortfarande är skäligen misstänkt för brottet och
 2. uppgifterna behövs för att förundersökningen skall kunna tas upp på nytt.

21 §  Om åtal mot en person har lagts ned eller om denne genom lagakraftvunnen dom har frikänts, får uppgifter om brottsmisstanken behandlas för annat ändamål än arkivering endast

 1. om förundersökningen tas upp på nytt eller
 2. för prövning av särskilt rättsmedel enligt 58 kap.rättegångsbalken.

Gallring

22 §  Uppgifter som inte längre behövs för sitt ändamål skall gallras, om inte annat anges i andra-fjärde styckena. Detta gäller dock inte uppgifter i en förundersökning.

[S2]Uppgifter i ett underrättelseregister om en registrerad person skall gallras senast tre år efter det att registret senast tillfördes uppgifter om att personen skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller kunna komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet. Om en särskild undersökning av den registrerade personen har inletts, behöver uppgifterna dock inte gallras förrän undersökningen har avslutats.

[S3]Uppgifter som behandlas enligt 18 § skall gallras senast ett år efter det att beslutet om behandlingen av personuppgifter fattades. Om det är av särskild betydelse för att den särskilda undersökningen skall kunna avslutas, får uppgifterna dock behandlas under längre tid.

[S4]Uppgifterna i ett spaningsregister skall gallras senast när

 1. misstanke som antecknats inte längre finns mot den registrerade eller
 2. domstol har meddelat dom eller beslut som har vunnit laga kraft eller strafföreläggande har godkänts med anledning av misstanken och det inte finns någon misstanke mot den registrerade om annat brott som får föras in i registret.

23 §  Utan hinder av vad som föreskrivs i 22 § får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att uppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Överklagande

24 §  Tullverkets beslut om rättelse och information i fråga om personuppgifter i verkets brottsbekämpande verksamhet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2001, då lagen (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet upphör att gälla.
 2. För de register i den brottsbekämpande verksamheten som Tullverket för med stöd av tillstånd från Datainspektionen skall lagen tillämpas från och med den 1 oktober 2001.
 3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.
 4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:146, Prop. 2000/01:54, Bet. 2000/01:SkU21
Ikraftträder
2001-04-01

Lag (2003:734) om ändring i lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 13, 17 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2005:787

Omfattning
upph.