Upphävd författning

Förordning (2002:1013) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-11-21
Ändring införd
SFS 2002:1013
Ikraft
2003-01-01
Upphäver
Förordning (1992:601) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Utbildningen

Läroplan

[K1]1 §  För utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande gäller en läroplan.

[S2]Läroplanen fastställs av regeringen.

Kurser

[K1]2 §  Nationellt centrum för flexibelt lärande skall i första hand komplettera kommunernas utbud genom att erbjuda sådana kurser som inte kan anordnas inom den kommunala vuxenutbildningen med tillräcklig spridning och regelbundenhet.

[S2]I övrigt skall föreskrifterna i 1 kap.6-8 §§ och 2 kap.2-7 och 15-20 §§ i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning tillämpas på utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Kursplaner

[K1]3 §  För utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande tillämpas de kursplaner som fastställts av Statens skolverk för den kommunala vuxenutbildningen.

[S2]För lokala kurser fastställs kursplaner av styrelsen för utbildningen efter de riktlinjer som anges i 2 kap. förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. Kursplaner för yrkesämnen skall fastställas efter samråd med parterna på arbetsmarknaden.

[S3]I fråga om gymnasiepoäng skall 2 kap. 12 § förordningen om kommunal vuxenutbildning tillämpas.

Individuella studieplaner

[K1]4 §  I fråga om individuella studieplaner skall bestämmelserna i 2 kap.13 och 14 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning tillämpas på motsvarande sätt när det gäller utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.

2 kap. Deltagare i utbildningen

Behörighet

[K2]1 §  Den som är bosatt i landet, och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor, är behörig att delta i utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande,

  1. från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, eller
  2. när han eller hon har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

[S2]Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte den som är intagen i kriminalvårdsanstalt.

[K2]2 §  För att vara behörig att tas emot till en kurs skall sökanden dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen.

[K2]3 §  En elev i gymnasieskolan är inte behörig att tas emot vid Nationellt centrum för flexibelt lärande i en kurs som eleven under någon del av kurstiden vid Nationellt centrum för flexibelt lärande studerar i gymnasieskolan.

[K2]4 §  En deltagare i kommunal vuxenutbildning är inte behörig att tas emot till motsvarande kurs vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.

[K2]5 §  I övrigt skall i fråga om behörighet 3 kap.3 och 4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning tillämpas.

Urval

[K2]6 §  Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till sådan utbildning skall ett urval ske. Vid detta urval skall företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den som har kort tidigare utbildning och som

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
  4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval.

[K2]7 §  Vid urval bland behöriga sökande till påbyggnadsutbildning skall föreskrifterna i 3 kap. 9 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning tillämpas.

3 kap. Övriga bestämmelser

Betyg m.m.

[K3]1 §  I fråga om betyg, prövningar, intyg, deltagare bosatta i utlandet, avgång, ledighet och disciplinära åtgärder skall föreskrifterna i 4 kap., 5 kap. 1 § och 6 kap.1-7 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning tillämpas på motsvarande sätt när det gäller Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Överklagande

[K3]2 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om skiljande från utbildningen, avstängning eller förvisning får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:1013) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
  2. Punkterna 2-6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning skall tillämpas på motsvarande sätt när det gäller prövning respektive betyg vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.
  3. Genom denna förordning upphävs förordningen (1992:601) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2008:612

Omfattning
upph.