Upphävd författning

Förordning (2002:26) med instruktion för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2002-01-31
Ändring införd
SFS 2002:26
Ikraft
2002-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten för Sveriges nätuniversitet skall ansvara för vissa uppgifter i anslutning till Sveriges nätuniversitet och i samverkan med universitet och högskolor främja utveckling av utbildning som bedrivs på distans och som grundas på informations- och kommunikationsteknik (IT-stödd distansutbildning).

2 §  Myndigheten skall särskilt

  • registrera sådan IT-stödd distansutbildning som anmälts enligt förordningen (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet,
  • presentera nätuniversitetets utbud av IT-stödd distansutbildning elektroniskt,
  • svara för administration och samordning av nätuniversitetets verksamhet,
  • fördela medel för att främja nätuniversitetets utveckling och stimulera utveckling av IT-stödd distansutbildning, och
  • verka för en ökad tillämpning av nationella och internationella kunskaper och erfarenheter av IT-stödd distansutbildning.

[S2]Myndigheten skall vid fullgörande av sina uppgifter beakta studenternas perspektiv.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2, 4, 5, 14, 19, 20, 34 och 35 §§.

Myndighetens ledning

4 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

5 §  Vid myndigheten skall det finnas en styrelse som skall bestå av högst tolv ledamöter, ordföranden och generaldirektören inräknade.

[S2]Styrelsen skall utse vice ordförande inom sig.

6 §  Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden och generaldirektören, är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall, om möjligt, samtliga ledamöter vara närvarande.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om

  1. strategiska frågor om inriktningen av myndighetens verksamhet och om användningen av myndighetens resurser,
  2. föreskrifter enligt 3 § förordningen (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet,
  3. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, och
  4. disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning av anställda.

Medelsfördelning

8 §  Myndigheten skall vid beslut om beviljande av medel ange vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för att medlen används enligt de villkor som uppställts.

[S2]Myndigheten kan besluta att medlen inte längre skall betalas, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som uppställts. En upplysning om detta skall tas in i beslutet att bevilja medel.

Överklagande

9 §  Myndighetens beslut om fördelning av medel och beslut i ärenden om registrering får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (2002:26) med instruktion för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Förarbeten
Rskr. 2001/02:98, Prop. 2001/02:15, Bet. 2001/02:UbU4
Ikraftträder
2002-03-01

Ändring, SFS 2005:1236

Omfattning
upph.