Upphävd författning

Förordning (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-01-31
Ändring införd
SFS 2002:25 i lydelse enligt SFS 2005:1237
Ikraft
2002-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Universitet och högskolor får samverka under benämningen Sveriges nätuniversitet i enlighet med denna förordning. Sådan samverkan avser kurser och program som

  1. utgör högskoleutbildning,
  2. bedrivs på distans och grundas på informations- och kommunikationsteknik (IT-stödd distansutbildning), och
  3. registrerats hos Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.

[S2]Med universitet eller högskola avses i denna förordning ett universitet eller en högskola som har en offentlig huvudman enligt högskolelagen (1992:1434) eller en enskild utbildningsanordnare i fråga om utbildning som kan leda fram till en examen som utbildningsanordnaren får utfärda enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Förordning (2005:1237).

2 §  De universitet och högskolor som medverkar i Sveriges nätuniversitet skall samverka i frågor som rör utbildningen, såsom antagning, tillgodoräknande, vägledning och information.

[S2]Varje universitet och högskola anordnar och svarar dock själv för den utbildning som ingår i nätuniversitetet. Utbildningen anordnas i enlighet med bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100).

Ändringar

Förordning (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet

Förarbeten
Rskr. 2001/02:98, Prop. 2001/02:15, Bet. 2001/02:UbU4
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2005:1237) om ändring i förordningen (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2006-01-15

Förordning (2008:435) om upphävande av förordningen (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet

Omfattning
upph.