Upphävd författning

Lag (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
SFS 2002:460
Ikraft
2002-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till gemenskapsrättsakter och internationella instrument som reglerar domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av utländska avgöranden på privaträttens område.

[S2]De gemenskapsrättsakter och internationella instrument som avses i första stycket är

  1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område2 (Bryssel I-förordningen),
  2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventioner (Brysselkonventionen), och
  3. konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen).

Prop. 2001/02:146: Paragrafen reglerar lagens tillämpningsområde. De närmare övervägandena beträffande förslaget i denna del redovisas i avsnitt 6.1.

I första stycket anges att lagen innehåller kompletterande bestämmelser till gemenskapsrättsakter och internationella instrument som reglerar domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av utländska avgöranden på privaträttens område.

Andra ...

Reservforum

2 §  Om det finns svensk domsrätt enligt en gemenskapsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § och annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig. En ansökan enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall, om annan behörig kronofogdemyndighet saknas, göras hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm.

Prop. 2001/02:146: Paragrafen reglerar situationer när reglerna om domstols behörighet i gemenskapsrättsakterna och de internationella instrumenten leder till att ett mål skall tas upp i Sverige, men våra interna forumregler inte anvisar någon behörig domstol eller kronofogdemyndighet.

Första meningen överensstämmer i sak med 3 § första meningen lagen om Brysselkonventionen och med 5 § lagen om Luganokonventionen.

Stockholms tingsrätt är behörig domstol om det finns ...

Särskild vägransgrund

3 §  Ett avgörande som rör ett civilrättsligt anspråk skall inte erkännas eller verkställas här, om det har meddelats i en annan stat inom ramen för ett brottmål avseende ett icke uppsåtligt brott mot någon som

  1. varken har hemvist eller är medborgare i den staten,
  2. inte har efterkommit en föreskrift om personlig inställelse, och
  3. inte haft tillfälle att svara i målet.

Prop. 2001/02:146: Artikel 61 i Bryssel I-förordningen ger en möjlighet för medlemsstaterna att i vissa fall vägra erkännande och verkställighet av domar som gäller civilrättsliga anspråk prövade inom ramen för ett utländskt brottmålsförfarande avseende icke uppsåtliga brott. Bestämmelsen är tillämplig när en person blir åtalad i ett annat land än där han är medborgare eller har hemvist. Identiska bestämmelser finns i artikel II andra stycket i Brysselkonventionens protokoll och i artikel II andra stycket i Protokoll ...

Exekvaturförfarandet

4 §  Vid beslut över en ansökan om att ett utländskt avgörande skall erkännas eller förklaras vara verkställbart här i landet skall Svea hovrätt bestå av en lagfaren domare.

Prop. 2001/02:146: Bestämmelserna om exekvaturförfarandet i konventionerna och Bryssel I-förordningen ger möjlighet till en prövning i tre led. Exekvaturprövningen inleds med att en sökande ansöker till Svea hovrätt om att ett utländskt avgörande skall förklaras vara verkställbart i Sverige. Förfarandet kan även användas av den som vill få fastställt att ett utländskt avgörande skall erkännas (artikel 26.2 i konventionerna och artikel 33.2 i Bryssel I-förordningen). Den inledande prövningen regleras av artiklarna ...

  • NJA 2003 s. 666:Frågor om ordningen för prövning av en begäran om rättshjälp i exekvaturförfarande enligt Brysselkonventionen och om innebörden av konventionens bestämmelse om rättshjälp.

5 §  Vid handläggning i Svea hovrätt av en ansökan om ändring av ett beslut enligt 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut, om inte annat följer av en gemenskapsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 §.

[S2]En ansökan om ändring skall, om den görs av den som har gjort ansökan enligt 4 §, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

[S3]En domare som har prövat en ansökan enligt 4 § får inte delta i prövningen av en ansökan om ändring av beslutet.

Prop. 2001/02:146: Beslutet från den inledande prövningen kan överklagas till Svea hovrätt. I detta andra skede gäller rättegångsbalkens vanliga regler om hovrättens sammansättning.

Paragrafen innehåller kompletterande regler om prövningen av ansökan om ändring av beslut som har meddelats vid den inledande prövningen. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag och överensstämmer i sak med vad som gäller enligt ...

  • NJA 2003 s. 666:Frågor om ordningen för prövning av en begäran om rättshjälp i exekvaturförfarande enligt Brysselkonventionen och om innebörden av konventionens bestämmelse om rättshjälp.

6 §  Vid handläggning i Högsta domstolen av ett överklagande av ett beslut enligt 5 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av hovrätts beslut, om inte annat följer av en gemenskapsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 §. Prövningstillstånd krävs vid överklagande.

Prop. 2001/02:146: Enligt konventionerna och Bryssel I-förordningen är Högsta domstolen sista instans vid exekvaturprövningen. I paragrafen finns bestämmelser om förfarandet i detta tredje skede. Paragrafen, som har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, överensstämmer i sak med vad som gäller enligt 6 § lagen om Brysselkonventionen och 4 § lagen om Luganokonventionen.

Första meningen hänvisar till rättegångsbalkens ...

  • NJA 2003 s. 666:Frågor om ordningen för prövning av en begäran om rättshjälp i exekvaturförfarande enligt Brysselkonventionen och om innebörden av konventionens bestämmelse om rättshjälp.

Verkställighet

7 §  Om en ansökan om att ett utländskt avgörande skall förklaras vara verkställbart bifalls, skall avgörandet verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk domstols lagakraftägande dom, om inte annat följer av en gemenskapsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 §.

[S2]Vid verkställighet av ett utländskt avgörande som rör en säkerhetsåtgärd skall i stället bestämmelserna om verkställighet av beslut om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd tillämpas.

Prop. 2001/02:146: Verkställighet kan ske av alla slags avgöranden som faller inom konventionernas eller Bryssel I-förordningens sakliga tillämpningsområde, oavsett avgörandets rubricering och parternas hemvist och nationalitet. Detta innebär att även beslut om säkerhetsåtgärder och andra

interimistiska beslut som har meddelats med stöd av konventionerna eller Bryssel ...

8 §  Om hovrätten vid det förfarande som avses i 4 § bifaller en ansökan om att ett utländskt avgörande skall förklaras vara verkställbart, skall hovrättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap.rättegångsbalken.

Prop. 2001/02:146: Paragrafen ger närmare besked om innebörden av de säkerhetsåtgärder som får vidtas när en ansökan om att ett utländskt avgörande skall förklaras vara verkställbart har bifallits vid det förfarande som avses i 4 §. Rätten till verkställighetsåtgärder är begränsad till säkerhetsåtgärder fram till dess att fristen för att söka ändring har löpt ut och intill dess att ansökan har bifallits efter överklagande. Rätten till säkerhetsåtgärder under denna mellantid regleras av artikel 39 i Lugano- och Brysselkonventionen ...

Ändringar

Lag (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden

Förarbeten
Rskr. 2001/02:278, Prop. 2001/02:146, Bet. 2001/02:LU25
CELEX-nr
32001R0044
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2006:74

Omfattning
upph.