Förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2002-11-21
Ändring införd
SFS 2002:869 i lydelse enligt SFS 2016:316
Ikraft
2003-01-01
Upphäver
Förordning (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Statens tjänstepensionsverk betalar ut följande förmåner som ska bekostas av staten, nämligen

 1. tjänstepensionsförmåner enligt statliga pensionsavtal eller andra statliga pensionsbestämmelser,
 2. pensionsersättning eller särskild pensionsersättning enligt det statliga avtalet om omställning och enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser,
 3. reservpension eller engångsbelopp som motsvarar reservpension till personal i försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren,
 4. tjänstegrupplivförmåner enligt statliga grupplivavtal eller andra statliga grupplivbestämmelser, och
 5. statliga tjänstepensionsförmåner som ska överföras till Europeiska gemenskapernas pensionssystem enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

[S2]Förmåner som avses i första stycket 1 och 2 men som inte ska bekostas av staten betalas ut av Statens tjänstepensionsverk eller någon annan pensionsutbetalare på uppdrag av den som ska bekosta förmånen.

[S3]Statens tjänstepensionsverk betalar också ut förmåner enligt särskilda beslut av regeringen.

[S4]I fråga om förmåner som avses i andra stycket och som betalas ut av annan pensionsutbetalare än Statens tjänstepensionsverk gäller 5 §. Förordning (2014:1446).

2 §  Om inte annat följer av 3 § gäller följande om utbetalning av belopp enligt denna förordning. Belopp som avser en förmånsberättigad som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 18:e i utbetalningsmånaden. Belopp som avser en förmånsberättigad som är född någon av dagarna den 16-31 i månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 19:e i utbetalningsmånaden.

[S2]Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag, skall pensionen kunna lyftas närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall pensionen kunna lyftas närmast föregående vardag.

3 §  Statens tjänstepensionsverk ska besluta om sättet och tiden för utbetalning av

 1. förmån till den som vistas utom riket,
 2. delpension enligt kollektivavtal,
 3. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om förmån eller om ökning av fömån,
 4. tjänstegrupplivförmåner och
 5. statlig tjänstepensionsförmån enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna. Förodrning (2010:557).

4 §  Vid utbetalning av förmåner som avses i 1 § första stycket avrundas förmånens månadsbelopp till närmaste hela krontal. Därvid avrundas 50 öre till närmaste högre krontal.

5 §  Vid tillämpning av de avtal och bestämmelser som avses i 1 § första stycket 1 eller 3 skall som basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller pensionspristal enligt äldre lag om folkpensionering för åren 1959, 1960, 1961 och 1962 gälla ett belopp av 4 100, 4 200, 4 300 respektive 4 500 kronor.

6 §  Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät ska varje månad betala till Statens tjänstepensionsverk sin del av kostnaden för de förmåner som avses i 1 § första stycket 1, 2 och 5. Denna del beräknas enligt andra stycket.

[S2]Myndigheten ska betala den del av förmånen som grundas på anställningstid efter den 31 december 2002 i myndigheten. Myndigheten ska dessutom betala hela den del av förmånen som grundas på anställningstid före den 1 januari 2003, om förmånen tjänats in av en person som var anställd i myndigheten den 31 december 2002 eller av en person som tidigare hade varit anställd i myndigheten och därefter inte har haft någon annan anställning med statlig pensionsrätt före den 1 januari 2003. Förodrning (2010:557).

7 §  Arbetsförmedlingen ska, för gruppliversättningar till personer som avses i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, betala till Statens tjänstepensionsverk vad som motsvarar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 § första stycket 4 och som förskotterats från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. Förordning (2010:557).

8 §  Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät ska betala till Statens tjänstepensionsverk vad som motsvarar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 § första stycket 4 och som förskotterats från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m., om all anställningstid som grundar rätt till förmån infallit före den 1 januari 1998. Förordning (2012:632).

9 §  Föreskrifterna i 6 § gäller också andra myndigheter i fråga om ökade pensionskostnader som följer av att en arbetsgivare, med stöd av bestämmelser i statliga pensionsavtal, har medgett en arbetstagare förmånligare villkor än vad som framgår av avtalet.

[S2]Detta gäller även för sådana arbetstagare hos andra myndigheter som har beviljats pensionsersättning enligt det statliga avtalet om omställning eller enligt det statliga trygghetsavtalet. Den myndighet där arbetstagaren var anställd då rätten till pensionsersättning uppkom ska betala pensionsersättningen.

[S3]Om den kostnad som en myndighet ska betala enligt första stycket är endast en del av en arbetstagares pension, ska kostnaden i stället betalas med premier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Regeringen kan besluta att kostnaden ska betalas med premier även i andra fall då kostnaden för pension eller pensionsersättning ska betalas av en myndighet enligt första eller andra stycket. Statens tjänstepensionsverk ska underrätta regeringen om verket anser att det finns särskilda skäl till att en förmån bör betalas med premier. Förordning (2016:316).

10 §  Om Statens tjänstepensionsverk betalar ut förmåner som inte slutligt ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. i andra fall än som avses i 69 §§, ska verket komma överens med den som bekostar förmånen hur betalningen till verket ska ske. Verket svarar för att ränta tillförs statsbudgeten för belopp som förskotterats. Förodrning (2010:557).

11 §  Statens tjänstepensionsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2010:557).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Genom förordningen upphävs förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner. Ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (1998:1816) om ändring i den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas.
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:60) om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2003.
Omfattning
ändr. 3, 9 §§
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2004:380) om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2007:893) om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:557) om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Den äldre lydelsen av 6 § ska fortsätta att gälla för Exportkreditnämnden i fråga om pernsionsförmåner som börjat betalas ut före ingången av år 2004.
Omfattning
ändr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2012:632) om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2012-12-01

Förordning (2014:1446) om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

Omfattning
ändr, 1, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:316) om ändring i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2016.
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2016-05-01