Finansinspektionens tillkännagivande (2003:1151) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
2003-12-30
Ändring införd
SFS 2003:1151
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (2003:576) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2004 den 10 december 2003 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (FI Dnr 03-8179-320) enligt följande.
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:
  1. trafiklivränta ökas med 1,81 procent (jfr SFS 1967:663 och SFS 2003:832),
  2. skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas med 1,81 procent (jfr SFS 1971:14),
  3. annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med ytterligare indextillägg om fem procent (jfr SFS 1973:214).
Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som har fastställts före den 1 januari 2004.
 1. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter utgången av år 1973:
  1. Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 2004. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts senare, om dom i målet i första instans meddelats före denna dag.
  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

Ändringar

Finansinspektionens tillkännagivande (2003:1151) om ändring av vissa skadelivräntor

Ikraftträder
2004-01-01