Inaktuell version

Lag (2003:1174) om gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
SFS 2003
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller för sådana gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar som inrättas mellan myndigheter i Sverige och myndigheter i en eller flera medlemsstater i Europeiska unionen med stöd av rådets rambeslut 2002/465/RIF av den 13 juni 2002 om gemensamma utredningsgrupper.

Inrättande av en gemensam utredningsgrupp

2 §  En gemensam utredningsgrupp skall inrättas för ett särskilt syfte och för en begränsad tid.

3 §  En överenskommelse om att inrätta en gemensam utredningsgrupp får, om förundersökning pågår i Sverige avseende brottslighet som gruppen skall utreda, ingås av den åklagare eller myndighet som leder förundersökningen.

[S2]Om en gemensam utredningsgrupp inte kan inrättas med stöd av första stycket får en överenskommelse om att inrätta en sådan grupp ingås av

  1. Riksåklagaren eller den åklagarmyndighet som Riksåklagaren bestämmer,
  2. Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som Rikspolisstyrelsen bestämmer,
  3. Tullverket, eller
  4. Kustbevakningen.

[S3]Av överenskommelsen skall det framgå vilka tjänstemän som ingår i den gemensamma utredningsgruppen och under vilken tid gruppen skall vara verksam.

Utredningsåtgärder i Sverige

4 §  Om det för den gemensamma utredningsgruppens arbete krävs att en utredningsåtgärd vidtas i Sverige och åtgärden inte kan utföras inom ramen för en pågående svensk förundersökning, får en svensk tjänsteman som ingår i utredningsgruppen ansöka om åtgärden. I fråga om en sådan ansökan tilllämpas lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål på motsvarande sätt som om ansökningen hade gjorts av en utländsk myndighet. Ansökningen skall göras direkt hos en åklagare eller domstol som är behörig enligt den lagen.

Villkor för användning av uppgifter m.m.

5 §  Har en svensk myndighet fått uppgifter genom en gemensam utredningsgrupp som inrättats med stöd av denna lag och innehåller rambeslutet villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna skall myndigheten följa villkoren oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

6 §  Överlämnande av uppgifter eller bevisning från en svensk myndighet till en gemensam utredningsgrupp som inrättats med stöd av denna lag får i enskilda fall förenas med villkor som är nödvändiga av hänsyn till enskilds rätt eller som är nödvändiga från allmän synpunkt.

[S2]Villkor som avses i första stycket får inte ställas upp om de strider mot rambeslutet.

7 §  Den svenska myndighet som överlämnat uppgifter eller bevisning och ställt villkor enligt 6 § får på begäran av en myndighet i den andra staten medge undantag från villkoret. Detsamma gäller i fråga om villkor som följer direkt av rambeslutet.

Skadestånd

8 §  Om en utländsk tjänsteman utför uppgifter i en gemensam utredningsgrupp i Sverige, skall svenska staten i stället för den utländska myndigheten eller tjänstemannen ersätta skada som uppkommer i samband med den gemensamma utredningsgruppens verksamhet i Sverige och för vilken den utländska myndigheten eller tjänstemannen skulle ha varit skadeståndsskyldig om svensk lag varit tillämplig på dem. Svenska staten skall dock inte ersätta skada som drabbar den utländska myndigheten eller tjänstemannen.

9 §  Bestämmelser om svenska statens skyldighet att ersätta skador som svenska tjänstemän vållar skall inte vara tillämpliga när skadorna vållas i en annan stat i samband med den verksamhet som en gemensam utredningsgrupp utför i den staten.

Ändringar

Lag (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:110, Prop. 2003/04:4, Bet. 2003/04:JuU10
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:494) om ändring i lagen (2003:1174) om gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2004/05:275, Prop. 2004/05:144, Bet. 2004/05:JuU33
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 7 §§; nya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 10, 15 §§, rubr. närmast före rubr. före 2 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:495) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2004/05:275, Prop. 2004/05:144, Bet. 2004/05:JuU33
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-06-15

Lag (2006:346) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:244, Prop. 2005/06:118, Bet. 2005/06:JuU28
Omfattning
ändr. 8, 14, 17 §§
Ikraftträder
2007-03-29

Förordning (2007:67) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av ett protokoll om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen), m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 2006:346

Förordning (2013:281) om ikraftträdande av lagen (2005:495) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Omfattning
ikrafttr. av 2005:495

Lag (2013:837) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:30, Prop. 2012/13:170, Bet. 2013/14:JuU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:642) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 3, 11, 15 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:1006) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2017/18:28, Prop. 2016/17:218, Bet. 2017/18:JuU4
Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2017-12-01