Lag (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
SFS 2003:1174 i lydelse enligt SFS 2017:1006
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Bestämmelserna i 29 §§ gäller för sådana gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar som inrättas mellan myndigheter i Sverige och myndigheter i en eller flera stater med stöd av

 1. rådets rambeslut 2002/465/RIF av den 13 juni 2002 om gemensamma utredningsgrupper,
 2. konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater,
 3. avtalet av den 19 december 2003 mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna, eller
 4. det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen av den 20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

[S2]I 1014 §§ finns bestämmelser om internationellt samarbete med kontrollerade leveranser.

[S3]Bestämmelserna i 1517 §§ gäller överenskommelser mellan myndigheter i Sverige och myndigheter i en annan stat om samarbete som avser åtgärder i en brottsutredning som utförs av tjänstemän med skyddsidentitet. Lag (2013:837).

1 a §  Denna lag gäller inte om lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder är tillämplig.

[S2]Att lagen gäller vid inrättande av en gemensam utredningsgrupp eller vid bevisinhämtning inom en sådan grupp följer av 1 kap. 5 § andra stycket lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder. Lag (2017:1006).

Prop. 2016/17:218: Att lagen gäller vid inrättande av en gemensam utredningsgrupp eller vid bevisinhämtning inom en sådan grupp följer av 1 kap. 5 § andra stycket lagen (2017:000) om en europeisk utredningsorder.

Paragrafen, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, är ny och reglerar i vilken omfattning den föreslagna lagen om ...

Gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar

Inrättande av en gemensam utredningsgrupp

2 §  En gemensam utredningsgrupp skall inrättas för ett särskilt syfte och för en begränsad tid.

3 §  En överenskommelse om att inrätta en gemensam utredningsgrupp får, om förundersökning pågår i Sverige avseende brottslighet som gruppen ska utreda, ingås av den åklagare eller myndighet som leder förundersökningen.

[S2]Om en gemensam utredningsgrupp inte kan inrättas med stöd av första stycket får en överenskommelse om att inrätta en sådan grupp ingås av

 1. Åklagarmyndigheten,
 2. Polismyndigheten,
 3. Säkerhetspolisen,
 4. Tullverket, eller
 5. Kustbevakningen.

[S3]Av överenskommelsen ska det framgå vilka tjänstemän som ingår i den gemensamma utredningsgruppen och under vilken tid gruppen ska vara verksam. Lag (2014:642).

Utredningsåtgärder i Sverige

4 §  Om det för den gemensamma utredningsgruppens arbete krävs att en utredningsåtgärd vidtas i Sverige och åtgärden inte kan utföras inom ramen för en pågående svensk förundersökning, får en svensk tjänsteman som ingår i utredningsgruppen ansöka om åtgärden. I fråga om en sådan ansökan tilllämpas lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål på motsvarande sätt som om ansökningen hade gjorts av en utländsk myndighet. Ansökningen skall göras direkt hos en åklagare eller domstol som är behörig enligt den lagen.

Villkor för användning av uppgifter m.m.

5 §  Har en svensk myndighet fått uppgifter genom en gemensam utredningsgrupp som inrättats med stöd av denna lag och gäller på grund av en överenskommelse som anges i 1 § första stycket villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna skall myndigheten följa villkoren oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. Lag (2005:494).

6 §  Överlämnande av uppgifter eller bevisning från en svensk myndighet till en gemensam utredningsgrupp som inrättats med stöd av denna lag får i enskilda fall förenas med villkor som är nödvändiga av hänsyn till enskilds rätt eller som är nödvändiga från allmän synpunkt.

[S2]Villkor som avses i första stycket får inte ställas upp om de strider mot den överenskommelse enligt 1 § första stycket som är tillämplig. Lag (2005:494).

7 §  Den svenska myndighet som överlämnat uppgifter eller bevisning och ställt villkor enligt 6 § får på begäran av en myndighet i den andra staten medge undantag från villkoret. Detsamma gäller i fråga om villkor som följer direkt av den överenskommelse enligt 1 § första stycket som är tillämplig. Lag (2005:494).

Skadestånd

8 §  Om en utländsk tjänsteman utför uppgifter i en gemensam utredningsgrupp i Sverige, skall svenska staten i stället för den utländska myndigheten eller tjänstemannen ersätta skada som uppkommer i samband med den gemensamma utredningsgruppens verksamhet i Sverige och för vilken den utländska myndigheten eller tjänstemannen skulle ha varit skadeståndsskyldig om svensk lag varit tillämplig på dem. Svenska staten skall dock inte ersätta skada som drabbar den utländska myndigheten eller tjänstemannen.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket skall Europol och en tjänsteman där jämställas med utländsk myndighet och utländsk tjänsteman. Lag (2006:346).

9 §  Bestämmelser om svenska statens skyldighet att ersätta skador som svenska tjänstemän vållar skall inte vara tillämpliga när skadorna vållas i en annan stat i samband med den verksamhet som en gemensam utredningsgrupp utför i den staten.

Kontrollerade leveranser

10 §  En ansökan från en myndighet i en annan stat om biträde med en kontrollerad leverans i Sverige skall handläggas av åklagare. Lag (2005:494).

11 §  En ansökan om att en kontrollerad leverans ska genomföras utomlands får göras av åklagare eller, sedan åklagare har lämnat sitt tillstånd till åtgärden, av Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen. Lag (2014:642).

12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka åklagare som är behöriga att handlägga ansökningar enligt 10 § eller göra ansökningar och pröva frågor om tillstånd enligt 11 §. Lag (2005:494).

13 §  I fråga om uppgifter som en svensk myndighet har fått i ett ärende om kontrollerad leverans enligt denna lag, skall bestämmelserna i 5 § tillämpas, om detta följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

[S2]Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller även för ärenden om kontrollerad leverans enligt denna lag. Villkor enligt 6 § får dock inte ställas upp om de strider mot en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige. Lag (2005:494).

14 §  Bestämmelserna om skadestånd i 8 § första stycket och 9 § skall tilllämpas i ett ärende om kontrollerad leverans enligt denna lag, om detta följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige. Lag (2006:346).

Brottsutredningar med användning av skyddsidentitet

15 §  En överenskommelse om bistånd i en brottsutredning som genomförs av tjänstemän med skyddsidentitet får, om en förundersökning pågår i Sverige om den brottslighet åtgärden avser, ingås av den åklagare som leder förundersökningen. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har motsvarande rätt om förundersökningen leds av någon av dem.

[S2]Om det inte pågår eller inleds någon förundersökning i Sverige om den brottslighet åtgärden avser, får en överenskommelse som avses i första stycket ingås av

 1. Åklagarmyndigheten,
 2. Polismyndigheten, eller
 3. Säkerhetspolisen.

[S3]Åtgärdens varaktighet och övriga praktiska frågor ska framgå av överenskommelsen. Lag (2014:642).

16 §  I fråga om uppgifter som en svensk myndighet har fått i ett ärende om samarbete enligt 15 §, skall bestämmelserna i 5 § tillämpas, om detta följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

[S2]Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller även för ärenden om samarbete enligt 15 §. Villkor enligt 6 § får dock inte ställas upp om de strider mot en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige. Lag (2005:494).

17 §  Bestämmelserna om skadestånd i 8 § första stycket och 9 § skall tilllämpas vid samarbete enligt 15 §, om detta följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige. Lag (2006:346).

Ändringar

Lag (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:110, Prop. 2003/04:4, Bet. 2003/04:JuU10
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:494) om ändring i lagen (2003:1174) om gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2004/05:275, Prop. 2004/05:144, Bet. 2004/05:JuU33
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 7 §§; nya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 10, 15 §§, rubr. närmast före rubr. före 2 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:495) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2004/05:275, Prop. 2004/05:144, Bet. 2004/05:JuU33
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-06-15

Lag (2006:346) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:244, Prop. 2005/06:118, Bet. 2005/06:JuU28
Omfattning
ändr. 8, 14, 17 §§
Ikraftträder
2007-03-29

Förordning (2007:67) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av ett protokoll om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen), m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 2006:346

Förordning (2013:281) om ikraftträdande av lagen (2005:495) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Omfattning
ikrafttr. av 2005:495

Lag (2013:837) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:30, Prop. 2012/13:170, Bet. 2013/14:JuU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:642) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 3, 11, 15 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:1006) om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2017/18:28, Prop. 2016/17:218, Bet. 2017/18:JuU4
Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2017-12-01