Upphävd författning

Förordning (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2003-04-30
Ändring införd
SFS 2003:188 i lydelse enligt SFS 2011:663
Ikraft
2003-06-17
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) i fråga om behandling av personuppgifter i Kustbevakningens verksamhet som rör

 1. brottsbekämpning,
 2. kontroll och tillsyn, samt
 3. ärenden om vattenföroreningsavgift.

[S2]Förordningen gäller endast om behandlingen av personuppgifter är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S3]Bestämmelserna i denna paragraf, 3-8 och 11-22 §§ gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer.

2 §  Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

3 §  De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i personuppgiftslagen (1998:204).

Ändamål

4 §  Personuppgifter får behandlas i Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet, om det är nödvändigt för att förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott som Kustbevakningen enligt lag eller förordning har som uppgift att ingripa mot eller för att utreda sådana brott.

5 §  Personuppgifter får behandlas i den kontroll- och tillsynsverksamhet som Kustbevakningen enligt lag eller förordning har att genomföra, om det är nödvändigt för att inrikta och genomföra verksamheten.

6 §  Personuppgifter får behandlas vid Kustbevakningens handläggning av ärenden om vattenföroreningsavgift enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, om det är nödvändigt för att

 1. utreda frågan om sådan avgift,
 2. besluta om att påföra någon sådan avgift, eller
 3. besluta om förbud eller förelägganden som avses i 8 kap. lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

7 §  Personuppgifter får utöver vad som anges i 4-6 §§ behandlas av Kustbevakningen om det är nödvändigt för att planera, följa upp och utvärdera verksamhet som anges där. Känsliga personuppgifter och sådana uppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får därvid behandlas bara om uppgifterna har behandlats för ändamål som avses i 4-6 §§.

Personuppgiftsansvar

8 §  Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Behandling av känsliga personuppgifter

9 §  Uppgifter om en person får i den verksamhet som anges i 1 § första stycket 1 och 2 inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får uppgifterna dock kompletteras med sådana uppgifter, om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen.

[S2]För behandling av känsliga personuppgifter i den verksamhet som anges i 1 § första stycket 3 gäller personuppgiftslagen (1998:204).

Behandling i den brottsbekämpande verksamheten av uppgifter om personer som inte är misstänkta för brott

10 §  För att förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet får uppgifter om en person som det inte finns någon misstanke om något visst brott mot behandlas i den brottsbekämpande verksamheten endast om det är nödvändigt för att förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller mer. Behandlingen får ske bara under förutsättning att den inte leder till ett otillbörligt integritetsintrång.

[S2]Uppgifter om en sådan person som avses i första stycket skall förses med en särskild upplysning om att personen inte misstänks för något visst brott. Om personen inte heller skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i första stycket, skall det också anges. Uppgifterna skall dessutom förses med upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak.

[S3]Behandling av personuppgifter som avses i första stycket och som innebär att ett register inrättas som kan antas komma att omfatta fler än 25 personer skall anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen senast tre veckor i förväg. Om det med hänsyn till genomförandet av verksamheten i första stycket inte går att göra anmälan för förhandskontroll inom denna tid, skall anmälan göras så snart det kan ske och senast i samband med att behandlingen påbörjas. Behandling av personuppgifter i kustbevakningsdatabasen behöver inte anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen.

Kustbevakningsdatabasen

Databasens användningsområde

11 §  I Kustbevakningens verksamhet får det finnas en samling uppgifter och handlingar som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 4-7 §§ angivna ändamålen (kustbevakningsdatabasen).

[S2]Inom Kustbevakningen skall åtkomst till personuppgifter i kustbevakningsdatabasen vara förbehållen de personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

Personer om vilka uppgifter får behandlas i databasen

12 §  För att förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller mer får Kustbevakningen i kustbevakningsdatabasen behandla uppgifter om personer som kan antas ha samband med sådan misstänkt brottslig verksamhet. Vid Kustbevakningens behandling av sådana uppgifter gäller bestämmelserna om särskild upplysning i 10 § andra stycket.

[S2]Kustbevakningen får i kustbevakningsdatabasen behandla uppgifter om personer som misstänks bedriva brottslig verksamhet, som innefattar brott för vilket är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, under förutsättning att den brottsliga verksamheten har samband med sådan brottslig verksamhet som avses i första stycket. Uppgifter om en fysisk person som misstänks bedriva sådan brottslig verksamhet skall förses med upplysning om att misstanken endast avser brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

[S3]Uppgifter om en fysisk person skall förses med upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak.

13 §  Kustbevakningen får i kustbevakningsdatabasen behandla uppgifter om personer som förekommer i ett ärende om utredning av brott.

[S2]Uppgifter om en fysisk person som inte är misstänkt för brott skall förses med upplysning om att sådan misstanke saknas. Någon upplysning behövs dock inte om det av sammanhanget klart framgår varför uppgifterna behandlas.

14 §  För att inrikta och genomföra kontroll- och tillsynsverksamhet får Kustbevakningen i kustbevakningsdatabasen behandla uppgifter om personer som har anknytning till ett transportmedel eller en verksamhet som omfattas av kontrollen eller tillsynen.

[S2]Sådana uppgifter skall förses med en upplysning om att misstanke om brott saknas. Någon upplysning behövs dock inte om det av sammanhanget klart framgår varför uppgifterna behandlas.

15 §  Kustbevakningen får i kustbevakningsdatabasen behandla uppgifter om personer som förekommer i ett ärende om vattenföroreningsavgift.

[S2]Sådana uppgifter skall förses med en upplysning om att misstanke om brott saknas. Någon upplysning behövs dock inte om det av sammanhanget klart framgår varför uppgifterna behandlas.

16 §  Personuppgifter skall behandlas på ett sådant sätt att det klart framgår om behandlingen sker med stöd av 12, 13, 14 eller 15 §.

Uppgifter som får behandlas i databasen

17 §  Följande uppgifter får behandlas i kustbevakningsdatabasen om förutsättningar för behandling enligt 4-7, 9, 10 och 12-15 §§ är uppfyllda:

 1. uppgifter om en fysisk persons identitet, arbetsplats och yrke samt adress, telefonnummer och andra liknande uppgifter som behövs för kommunikation med personen,
 2. uppgifter om en juridisk persons identitet, firmatecknare, säte och verksamhet samt adress, telefonnummer och andra liknande uppgifter som behövs för kommunikation med personen,
 3. upplysningar om varifrån en uppgift kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet,
 4. upplysningar om de omständigheter och händelser som är orsaken till att uppgifter om en person behandlas,
 5. uppgifter om särskilda fysiska kännetecken,
 6. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,
 7. varning om att en person tidigare varit beväpnad, våldsam eller flyktbenägen,
 8. ärendenummer, ärendekoder, ärendemening och andra uppgifter som beskriver ett ärende där den enskilde förekommer, och
 9. upplysningar om händelser och åtgärder i ett ärende där den enskilde förekommer.

Direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

18 §  Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Ekobrottsmyndigheten får i den brottsbekämpande verksamheten ha direktåtkomst till kustbevakningsdatabasen.

[S2]Tullverket får i den brottsbekämpande verksamheten ha direktåtkomst till uppgifter i kustbevakningsdatabasen om personer som anges i 12-14 §§. Skatteverket får i den brottsbekämpande verksamheten som bedrivs enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar ha direktåtkomst till uppgifter om personer som anges i 12-14 §§.

[S3]Åklagarmyndigheten får, i en förundersökning som leds av en åklagare vid myndigheten, ha direktåtkomst till uppgifter i kustbevakningsdatabasen om personer som anges i 13 §. Förordning (2004:1285).

19 §  Direktåtkomst till personuppgifter enligt 18 § skall vara förbehållen de personer inom myndigheterna som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Vid Ekobrottsmyndigheten får endast polismän och andra personer som deltar i polisiärt arbete, med undantag för åklagare, ha den direktåtkomst som avses i 18 § första stycket.

20 §  Uppgifter i kustbevakningsdatabasen får lämnas ut på medium för automatiserad behandling under motsvarande förutsättningar som anges i 18 §.

[S2]Utöver vad som anges i första stycket får uppgifter i kustbevakningsdatabasen om personer som har anknytning till ett transportmedel eller en verksamhet som omfattas av Kustbevakningens kontroll eller tillsyn av fisket lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Havs- och vattenmyndigheten, om uppgifterna behövs i den kontroll- eller tillsynsverksamhet som rör fisket som Havs- och vattenmyndigheten enligt lag eller förordning har att genomföra. Förordning (2011:663).

Sökbegrepp

21 §  Vid sökning i kustbevakningsdatabasen efter uppgifter som avses i 17 § får uppgifter som avslöjar ras, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör sexualliv inte användas som sökbegrepp.

22 §  Vid sökning i kustbevakningsdatabasen efter en handling som upprättats i ett ärende får som sökbegrepp endast användas uppgifter om:

 1. namn samt person-, samordnings- eller organisationsnummer,
 2. fordonsnummer och fartygs namn, nummer eller identitet,
 3. datum då handlingen upprättades,
 4. diarienummer eller annan beteckning på handlingen,
 5. till vem handlingen har expedierats, och
 6. i korthet vad handlingen rör.

Rättelse och skadestånd

23 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Gallring

24 §  Personuppgifter skall gallras när de inte längre behövs med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

[S2]Personuppgifter som avses i 10 § första stycket skall gallras senast ett år efter det att behandlingen inleddes.

[S3]Riksarkivet får föreskriva att personuppgifter trots första och andra styckena får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Överklagande

25 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse enligt 23 § denna förordning och om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen

Ikraftträder
2003-06-17

Förordning (2003:1042) om ändring i förordningen (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1285) om ändring i förordningen (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2011:663) om ändring i förordningen (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2011-07-01

Ändring, SFS 2012:146

Omfattning
upph.