Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:1024 i lydelse enligt SFS 2022:319
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

Inledande bestämmelser

1 §  Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

 1. skattebrottslagen (1971:69),
 2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
 3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 4. 4 kap. 6 b §, 14 kap.1-4 och 10 §§ och 15 kap.10-13 §§brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,
 5. 9 kap.1-3 och 11 §§brottsbalken, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt
  • lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
  • lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller
  • lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik,
 6. 11 kap. 5 § brottsbalken,
 7. lagen (2014:836) om näringsförbud,
 8. folkbokföringslagen (1991:481),
 9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och
 10. lagen (2020:548) om omställningsstöd.

[S2]Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta. Lag (2020:1067).

Prop. 2019/20:181: I paragrafen regleras vilka brott som omfattas av Skatteverkets verksamhet enligt lagen. I första stycket införs en ny punkt 10 som hänvisar till lagen om omställningsstöd. Därigenom kommer Skatteverkets skattebrottsenhet att ha möjlighet att arbeta mot brott enligt den lagen. Dessa avser omställningsstödsbrott av normalgraden och grovt brott samt vårdslöst omställningsstödsbrott i fall av grov oaktsamhet.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2019/20:181#S7-8" ...

Prop. 2017/18:145: Ändringen ska träda i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2016/17:89: I paragrafen regleras vilka typer av brott som omfattas av lagen. I första stycket fjärde punkten har gjorts ett tillägg för brott enligt 9 kap.13 och 11 §§brottsbalken, ...

Prop. 2005/06:169: Ändringen i paragrafen innebär att överträdelse av näringsförbud skall få utredas av skattebrottsenheterna samt att dessa skall få bedriva spaning och underrättelseverksamhet när det gäller detta brott.

Prop. 2018/19:12: I första stycket punkt 4, har gjorts ett tillägg för följande brott: olovlig identitetsanvändning (4 kap. 6 b § brottsbalken), urkundsförfalskning, förvanskning av urkund, grov urkundsförfalskning, hindrande av urkunds bevisfunktion, brukande av falsk urkund (14 kap.1–<a href="https://lagen.nu/1962:700#K14P4" ...

Förundersökning

2 §  Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap.rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

[S2]Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning av brott innan förundersökning har inletts.

[S3]Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte verkställa beslut om tvångsmedel. Lag (2006:580).

Prop. 2005/06:169: Som en följd av att skattebrottsenheterna föreslås få verkställa beslut om tvångsmedel i vissa fall har ett förbehåll gjorts i tredje stycket.

Tvångsmedel

3 §  Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken i de fall våld mot person inte behöver användas. Lag (2006:580).

Prop. 2005/06:169: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen ges skattebrottsenheterna befogenhet att verkställa beslut om beslag i de fall verkställigheten kan ske utan att våld mot person behöver användas.

Bestämmelsen innebär en möjlighet för åklagaren att låta skattebrottsenheterna verkställa beslag i dessa fall. Åklagaren får i det enskilda fallet göra en bedömning om det finns risk för att förrättningsmannen kommer att mötas av våld eller hot om våld vid förrättningen eller om tvång kommer att ...

4 §  Om en husrannsakan eller en genomsökning på distans verkställs av en polisman, får åklagaren ge Skatteverket i uppdrag att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål för husrannsakan eller det avläsningsbara informationssystem som genomsökningen på distans avser. Lag (2022:319).

Prop. 1998/99:34: Ändringen innebär att definitionen av underrättelseverksamhet anpassas till den som föreslås i 2 § lagen om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar.

Prop. 2005/06:169: Genom bestämmelsen, som är ny, utsträcks skattebrottsenheternas befogenheter att biträda vid husrannsakan i förhållande till 28 kap. 7 § rättegångsbalken. Vid medverkan som sker med stöd av 4 § skall det vara möjligt för tjänstemannen vid skattebrottsenheten att aktivt medverka vid husrannsakan även om den verkställs av en polisman. Tjänstemannen skall i princip ha samma befogenhet som polismannen, dock med det undantaget att ...

Förenklad brottsutredning

5 §  Skatteverket får, utan att biträde begärs av åklagare, i fall som avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan brottslighet som anges i 1 § första stycket, om den misstänkte kan antas erkänna gärningen.

[S2]Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett år. Lag (2006:580).

Prop. 2002/03:99: Upphävandet av paragrafen föranleds av att den nuvarande skatteförvaltningens verksamhet tas över av Skatteverket.

Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet

6 §  Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar, utöver vad som föreskrivs i 25 §§, även att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket. Lag (2017:453).

Prop. 2016/17:89: Paragrafen innehåller bestämmelser om skattebrottsenhetens verksamhet utanför en förundersökning eller förutredning. Bestämmelsen har omformulerats för att motsvara hur brottsbekämpande verksamhet som inte avser en utredning av ett konkret brott numera brukar beskrivas. Det som avses med att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet är framför allt den s.k. underrättelseverksamheten. Sådan verksamhet utförs med anledning av misstankar om pågående brottslig verksamhet som inte kan konkretiseras, ...

Skyldighet att lämna uppgifter inom Skatteverket

7 §  Uppgifter som förekommer i Skatteverkets beskattningsverksamhet, folkbokföringsverksamhet eller verksamhet för utfärdande av identitetskort för folkbokförda i Sverige ska lämnas till den brottsbekämpande verksamheten, om uppgifterna kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket och som

 1. innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer, eller
 2. sker systematiskt. Lag (2020:376).

8 §  Uppgifter som förekommer i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och som kan antas ha särskild betydelse för ett ärende i en sådan annan verksamhet hos Skatteverket som avses i 7 § ska lämnas till den verksamheten.

[S2]Medan det pågår en förundersökning avgör förundersökningsledaren om och i så fall när det är lämpligt att lämna uppgifterna. Lag (2020:376).

Prop. 2019/20:166: I första stycket anges under vilka förutsättningar uppgifter som förekommer hos skattebrottsenheten ska lämnas till nämnda verksamheter. För att uppgiftsskyldigheten ska inträda krävs att uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för ett ärende om beskattning, folkbokföring eller idkort. Att endast uppgifter som kan antas ha särskild betydelse får lämnas innebär att det ska röra sig om en uppgift som den brottsbekämpande verksamheten kan anta att det finns ett konkret behov av i den mottagande ...

9 §  En uppgift enligt 7 eller 8 § som omfattas av sekretess ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut. Lag (2020:376).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:70, Prop. 1997/98:10, Bet. 1997/98:SkU10
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:517) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:312, Prop. 1997/98:100, Bet. 1997/98:SkU28
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:95) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:145, Prop. 1998/99:34, Bet. 1998/99:SkU9
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2003:665) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:924) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. I fråga om utredning om brott enligt 19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385) tillämpas 1 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:580) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:349, Prop. 2005/06:169, Bet. 2005/06:SkU29
Omfattning
nuvarande 3, 4 §§ betecknas 5, 6 §§; ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3, 4 §§ sätts närmast före 5, 6 §§; nya 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2014:846) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2017:453) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Förarbeten
Rskr. 2016/17:270, Prop. 2016/17:89, Bet. 2016/17:SkU29
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 6 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:688) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:317, Prop. 2017/18:145, Bet. 2017/18:SkU19
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:317) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2018/19:207, Prop. 2018/19:12, Bet. 2018/19:SkU16
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2020:376) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:276, Prop. 2019/20:166, Bet. 2019/20:FiU59
Omfattning
ändr. 1 §; nya 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2020-06-01

Lag (2020:549) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:351, Prop. 2019/20:181, Bet. 2019/20:FiU61
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-06-22

Lag (2020:1067) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2020/21:63, Prop. 2020/21:1, Bet. 2020/21:FiU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2022:319) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2021/22:243, Prop. 2021/22:119, Bet. 2021/22:JuU15
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2022-06-01