lagen.nu

/Rubriken upphör att gälla U:2017-07-01/ Lag (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar /Rubriken träder i kraft I:2017-07-01/ Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:453
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-15

Inledande bestämmelser

(Upphör att gälla 2017-07-01 00:00:00)

1 § Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta. Lag (2014:846).

(Träder i kraft 2017-07-01 00:00:00)

1 § Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta. Lag (2017:453).

Förundersökning

2 § Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning av brott innan förundersökning har inletts.

Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte verkställa beslut om tvångsmedel. Lag (2006:580).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:665, 2006:580

Tvångsmedel

3 § Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken i de fall våld mot person inte behöver användas. Lag (2006:580).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:665, 2006:580, 2006:580

4 § Om husrannsakan verkställs av en polisman, får åklagaren uppdra åt Skatteverket att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål för husrannsakan. Lag (2006:580).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Förenklad brottsutredning

5 § Skatteverket får, utan att biträde begärs av åklagare, i fall som avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan brottslighet som anges i 1 § första stycket, om den misstänkte kan antas erkänna gärningen.

Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett år. Lag (2006:580).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:580, 2003:665

Spaning m.m.

Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet

(Upphör att gälla 2017-07-01 00:00:00)

6 § Skatteverket får i fråga om brott som avses i 1 § första stycket bedriva

  • 1. spaning och
  • 2. verksamhet som består i att samla, bearbeta och analysera information för att klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och som inte utgör förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken.

Skatteverket skall verka för att förebygga brottslighet som avses i 1 § första stycket. Lag (2006:580).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:580, 2017:453
(Träder i kraft 2017-07-01 00:00:00)

6 § Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar, utöver vad som föreskrivs i 2–5 §§, även att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket. Lag (2017:453).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:580, 2017:453

Ändringar och övergångsbestämmelser

1997:1024

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ikraft
1998-01-01
SFS-nummer
1997:1024

Lag (1998:517) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312
Ikraft
1998-07-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
1998:517
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (1998:517) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Lag (1999:95) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:95
Rubrik
Lag (1999:95) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Lag (2003:665) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §;ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:665
Rubrik
Lag (2003:665) om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Lag (2005:924) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2005:924
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2005:924) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Lag (2006:580) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Omfattning
nuvarande 3, 4 §§ betecknas 5, 6 §§;ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3, 4 §§ sätts närmast före 5, 6 §§;nya 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:580
Rubrik
Lag (2006:580) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Lag (2014:846) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-08-02
SFS-nummer
2014:846
Rubrik
Lag (2014:846) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Lag (2017:453) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 6 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:453
Rubrik
Lag (2017:453) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation