Upphävd författning

Förordning (2003:397) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003:397
Ikraft
2003-07-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-06-01

1 §  Post- och telestyrelsen skall ompröva skyldigheter som avses i 19 § lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

2 §  Post- och telestyrelsen får förlänga giltighetstiden för de rättigheter och skyldigheter som avses i 20 § lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

[S2]Post- och telestyrelsen skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om sådana förlängningar.

3 §  Post- och telestyrelsen får enligt 22 § lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation upphäva sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av telelagen (1993:597).

Ändringar

Förordning (2003:397) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ikraftträder
2003-07-25

Ändring, SFS 2022:511

Omfattning
upph.