Upphävd författning

Lag (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003:390
Ikraft
2003-07-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30

Allmänna bestämmelser

1 §  Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

2 §  Genom lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation upphävs

  1. telelagen (1993:597), och
  2. lagen (1993:599) om radiokommunikation.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 26.

Prop. 2021/22:136: Paragrafen innebär att den hittillsvarande lagen om elektronisk kommunikation (nedan LEK) och LEK:s införandelag upphävs. Övervägandena finns i avsnitt 27.1.

3 §  Förelägganden, förbud och andra beslut som avser skyldighet enligt telelagen (1993:597) och som meddelats med stöd av den lagen eller motsvarande äldre bestämmelser före ikraftträdandet av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall, om skyldigheterna kan åläggas enligt den lagen, fortsätta att gälla under den tid som anges i 7 §1 samt 8, 13, 15 och 19 §§.

Prop. 2002/03:110: Skyldigheter på områdena förval, sammankoppling av nät, särredovisning, tillhandahållande av nätkapacitet för mobila teletjänster, roaming, samtrafik, tillhandahållande av nätkapacitet i fasta nät samt skyldighet att iaktta viss taxa för telefonitjänst och hyrda förbindelser skall fortsätta att gälla, till dess dessa skyldigheter regleras i nytt myndighetsbeslut eller upphävs. Med denna bestämmelse kommer även sådana förelägganden, förbud och andra beslut som meddelats för att precisera skyldigheterna ...

Prop. 2021/22:136: Paragrafen innebär att beslut som har meddelats enligt LEK eller motsvarande äldre bestämmelser som utgångspunkt fortsätter att gälla och anses meddelade enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation. Övervägandena finns i avsnitt 27.2.

Anmälan och tillstånd

4 §  Den som vid ikraftträdandet av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation är anmäld enligt 5 § telelagen (1993:597) skall anses anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen om elektronisk kommunikation.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 26.

Prop. 2021/22:136: Paragrafen innebär att tillstånd enligt den upphävda telelagen, eller motsvarande äldre bestämmelser, för tillhandahållande av mobila teletjänster eller nätkapacitet för sådana tjänster med tillhörande villkor fortsätter att gälla och anses meddelade enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation. Den motsvarar 5 § andra stycket och 7 § 2 LEK:s införandelag (se prop. ...

5 §  Den som vid ikraftträdandet av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har tillstånd enligt 7 eller 14 § telelagen (1993:597) eller motsvarande äldre bestämmelser skall anses anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen om elektronisk kommunikation.

[S2]Tillstånd för tillhandahållande av mobila teletjänster eller nätkapacitet för sådana tjänster skall anses meddelade enligt 3 kap. 1 § lagen om elektronisk kommunikation för samma radioanvändning som tillståndet enligt telelagen eller motsvarande äldre bestämmelser avser.

Prop. 2002/03:110: I andra stycket klargörs att tillstånd enligt telelagen, eller motsvarande äldre bestämmelser, för tillhandahållande av mobila teletjänster eller nätkapacitet för sådana tjänster skall anses meddelade enligt 3 kap. 1 § lagen om elektronisk kommunikation för samma radioanvändning. Detta är i överensstämmelse med vad som anges i 9 § samma kapitel om att tillstånd att använda radiosändare för viss radioanvändning får meddelas ...

Prop. 2021/22:136: Paragrafen innebär bl.a. att den som redan har anmält sin verksamhet till tillsynsmyndigheten inte behöver göra någon ny anmälan enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation. Paragrafen motsvarar i huvudsak 4 § och 5 § första stycket LEK:s införandelag (se prop. 2002/03:110 s. 336 f. och 410). Övervägandena finns i avsnitt 27.2.

6 §  Tillstånd som meddelats med stöd av 3 § lagen (1993:599) om radiokommunikation eller motsvarande bestämmelse i äldre lag skall anses meddelade med stöd av 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

[S2]Tillståndsvillkor som meddelats med stöd av 11 § lagen om radiokommunikation eller motsvarande bestämmelser i äldre lag skall anses meddelade med stöd av 3 kap. 11 § lagen om elektronisk kommunikation.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen innebär att radiotillstånd som meddelats med stöd av LRK kommer att fortsätta gälla med stöd av den nya lagen och för den tillståndstid som anges i det ursprungliga beslutet. Beträffande teletillstånd för verksamhet som förutsätter användning av radiosändare och tilldelning av frekvensutrymme, såsom är fallet för NMT-, GSM- och UMTS-tillstånden, gäller särskilda bestämmelser, se 7 § 2.

Bestämmelsen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:110#S26" ...

7 §  För beslut om tillståndsvillkor som meddelats med stöd av 15 § telelagen (1993:597) gäller följande.

  1. Skyldighet som beslutats med stöd av 15 § första stycket 2 och 5, 23 § första stycket 5 samt 34 § första stycket 1telelagen skall fortsätta att gälla till dess beslut om motsvarande skyldigheter som meddelats med stöd av 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation vunnit laga kraft. Beslut som helt eller delvis upphäver sådan skyldighet skall dock gälla omedelbart.
  2. Skyldighet som beslutats med stöd av 15 § första stycket 3 och 4 telelagen skall, i fråga om mobila teletjänster eller nätkapacitet för sådana tjänster, anses ha beslutats med stöd av 3 kap. 11 § lagen om elektronisk kommunikation.

Prop. 2002/03:110: Det nya regelverket innebär en övergång från ett system som förutsätter tillstånd för att bedriva televerksamhet, till ett system med anmälningsplikt för att bedriva motsvarande verksamhet inom området elektronisk kommunikation. Tidigare beviljade teletillstånd upphör att gälla. Såvitt avser tillstånd för televerksamhet som inte förutsätter frekvensutnyttjande, innebär övergången från tillstånd till anmälan att de tidigare meddelade tillståndsvillkoren måste upphöra och vid behov ersättas av motsvarande ...

Prop. 2021/22:136: Paragrafen innebär att de särskilda bestämmelserna om tillståndstid och förlängning av tillståndstiden för tillstånd att använda radiosändare i ett harmoniserat frekvensutrymme avsett för trådlösa bredbandstjänster bara kan tillämpas på tillstånd som beviljas efter det att den nya lagen om elektronisk kommunikation har trätt i kraft. Övervägandena finns i avsnitt 27.2. ...

Andra frågor enligt telelagen (1993:597)

8 §  Beslut som meddelats med stöd av 6 eller 24 § telelagen (1993:597) skall fortsätta att gälla till dess att beslut som meddelats med stöd av 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation vunnit laga kraft. Beslut som helt eller delvis upphäver skyldighet enligt 24 § telelagen skall dock gälla omedelbart.

Prop. 2021/22:136: Paragrafen innebär bl.a. att skyldigheten för regleringsmyndigheten att förena ett beslut med en skyldighet att anmäla planer på att avveckla eller byta ut nätdelar inte gäller i fråga om ålagda SMP-skyldigheter enligt LEK. Övervägandena finns i avsnitt 27.2.

9 §  Beslut som meddelats med stöd av 56 § telelagen (1993:597) eller motsvarande äldre bestämmelse skall anses meddelade med stöd av 2 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Prop. 2021/22:136: Paragrafen innebär att sådana personuppgifter som har inhämtats enligt äldre bestämmelser utan att iaktta kraven på information till abonnenten och samtycke för behandling av personuppgifter enligt 6 kap. 15 och 16 §§ LEK får stå kvar i en allmänt tillgänglig abonnentförteckning, så länge inte abonnenten invänder mot detta. Paragrafen motsvarar 18 § LEK:s införandelag (se prop. ...

10 §  Beslut som meddelats med stöd av 60 § andra stycket telelagen (1993:597) i tvist om samtrafikvillkor, om villkor för sammankoppling av nätkapacitet enligt 36 § eller om förval enligt 40 § den lagen skall fortsätta att gälla till dess motsvarande skyldigheter om samtrafik, om sammankoppling av nät eller om förval meddelats i eller följer av beslut med stöd av 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och sådant beslut vunnit laga kraft.

Prop. 2021/22:136: Paragrafen innebär att tillsynsbestämmelserna i den nya lagen om elektronisk kommunikation ska tillämpas i fråga om äldre bestämmelser som fortfarande gäller för tillstånd att använda radiosändare för viss radioanvändning som har beviljats före den 1 augusti 2010, se 6 § andra stycket. Övervägandena finns i avsnitt 27.2. ...

11 §  Beslut om fastställande av nummerplaner som meddelats med stöd av 37 § telelagen (1993:597) skall anses meddelade med stöd av 3 kap. 15 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

12 §  Beslut som meddelats med stöd av 39 a § andra stycket telelagen (1993:597) skall anses meddelade med stöd av 5 kap. 11 § andra stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

13 §  Skyldighet som följer av 40 § telelagen (1993:597) och bestämmelserna om ersättning för förval i 42 § den lagen skall gälla till dess beslut enligt 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation avseende identifiering av företag med betydande inflytande på den marknad som anges i 5 kap. 12 § samma lag har vunnit laga kraft, eller beslut om fastställande av att effektiv konkurrens råder på den marknaden meddelats.

14 §  Beslut som meddelats med stöd av 41 § andra stycket telelagen (1993:597) skall, i fråga om undantag från 39 § den lagen, anses meddelade med stöd av 5 kap. 9 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

15 §  Skyldigheter som följer av följande bestämmelser i telelagen (1993:597) skall gälla till dess att beslut om motsvarande skyldigheter som meddelats med stöd av 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation vunnit laga kraft eller annat meddelats:

[S2]20 §, 23 § första stycket 5, 23 a §, 23 b §, 28 § första stycket, 32 §, 33 §, 34 § första stycket1-4 och 6 samt tredje och fjärde styckena, och 36 §.

Tillsyn m.m.

16 §  Bestämmelserna om tillsyn m.m. i 7 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall tillämpas på sådana skyldigheter som skall gälla enligt 7 §1 samt 8, 13 och 15 §§ denna lag.

[S2]Om medling enligt 58 eller 59 § telelagen (1993:597) redan har inletts på parts begäran vid ikraftträdandet av lagen om elektronisk kommunikation, skall medlingen slutföras enligt äldre bestämmelser.

Övriga bestämmelser

17 §  Beslut i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2887/2000 av den 18 december 2000 om tillträde till accessnät3 i fråga om utseende av anmälda operatörer med betydande inflytande på vissa marknader skall gälla längst till dess att beslut om samma marknader enligt 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har vunnit laga kraft.

18 §  Sådana personuppgifter om en abonnent av fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster som har införts i en allmänt tillgänglig abonnentförteckning före ikraftträdandet av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, får stå kvar i abonnentförteckningen om inte abonnenten meddelar annat.

19 §  Den myndighet som regeringen bestämmer skall så snart som möjligt ompröva sådana skyldigheter som enligt 7 §1 samt 8, 13, 15 och 17 §§ skall gälla till dess att det finns ett lagakraftvunnet beslut enligt 8 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Har beslut inte meddelats före den 25 juli 2004 upphör skyldigheten i fråga.

20 §  Om en förpliktelse enligt 5 kap.1-4 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skulle innebära en inskränkning av de rättigheter eller en utvidgning av de skyldigheter som följer av tillståndsvillkor meddelade med stöd av följande bestämmelser i telelagen (1993:597), får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer förlänga giltighetstiden för dessa rättigheter och skyldigheter till längst den 24 april 2004:

[S2]15 § första stycket 1, 4 i fråga om skyldighet att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet, tillgänglighet och kvalitet, 6 och 7, samt

[S3] 23 § första stycket 2.

[S4]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om sådana förlängningar och motivera dem.

21 §  En skyldighet som beslutats med stöd av 15 § första stycket 5 och 23 § första stycket 4telelagen (1993:597) skall anses meddelad med stöd av 1 kap. 9 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 26.

22 §  Föreskrifter som har meddelats av Post- och telestyrelsen med stöd av telelagen (1993:597) och som inte har upphävts före ikraftträdandet får upphävas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer när beslut enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation i fråga om sådan skyldighet som föreskriften avser har vunnit laga kraft.

Prop. 2002/03:110: Om Post- och telestyrelsen tidigare har utfärdat föreskrifter och dessa strider mot nya föreskrifter som riksdagen eller regeringen beslutat, bör givetvis myndighetens föreskrifter upphävas så att inga missförstånd uppstår. Skulle så inte ske kan myndigheten själv upphäva sina föreskrifter endast så länge myndigheten har kvar sitt bemyndigande. Bestämmelsen innebär att det även därefter finns stöd i lag för att regeringen skall kunna upphäva myndighetens föreskrifter, för att undvika att de myndighetsföreskrifter ...

Ändringar

Lag (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2002/03:228, Prop. 2002/03:110, Bet. 2002/03:TU6
CELEX-nr
32002L0058
Ikraftträder
2003-07-25

Ändring, SFS 2022:483

Omfattning
upph.
Ikraftträder
2022-06-03