Upphävd författning

Telelag (1993:597)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:597 i lydelse enligt SFS 2002:282
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om televerksamhet och abonnentupplysning.

[S2]I lagen avses med

[S3]abonnent: den som har ingått avtal med en teleoperatör om tillhandahållande av en teletjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät,

[S4]abonnentupplysning: förvärvsmässig verksamhet för upplysning om abonnentuppgifter till allmänheten eller för förmedling av abonnentuppgifter för sådant ändamål,

[S5]användare: den som använder eller efterfrågar teletjänster inom ett allmänt tillgängligt telenät,

[S6]gränssnitt: nätanslutningspunkt varigenom en användare får tillgång till ett allmänt tillgängligt telenät eller radiogränssnitt som anger förbindelsen mellan radioutrustningar samt tekniska specifikationer för dessa,

[S7]hyrd förbindelse: nätkapacitet mellan nätanslutningspunkter som avses i rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/51/EG,

[S8]mobil teletjänst: teletjänst där abonnentanslutning tillhandahålls via radio i en mobil nätanslutningspunkt,

[S9]nätkapacitet: överföringskapacitet i telenät eller del därav,

[S10]samtrafik: fysisk och logisk sammankoppling av telenät som möjliggör att teletjänster som tillhandahålls i telenäten fungerar mellan alla användares nätanslutningspunkter, såväl fasta som mobila, och där användarna ges möjlighet att få tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten,

[S11]telefonitjänst: teletjänst bestående i överföring av tal och som medger överföring av telefaxmeddelanden samt datakommunikation via låghastighetsmodem,

[S12]telemeddelande: ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio eller genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt anordnad ledare,

[S13]telenät: anläggning avsedd för förmedling av telemeddelanden,

[S14]teleoperatör: den som förvärvsmässigt bedriver televerksamhet,

[S15]teletjänst: förmedling av telemeddelande för någon annan,

[S16]televerksamhet: förmedling av telemeddelanden via telenät eller tillhandahållande av nätkapacitet.

[S17]Med televerksamhet avses inte utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket första meningen yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2002:282).

2 §  Bestämmelserna i lagen syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Häri ligger bl.a.5

 1. att var och en skall få möjlighet att från sin stadigvarande bostad eller sitt fasta verksamhetsställe utnyttja telefonitjänst till ett rimligt pris inom ett allmänt tillgängligt telenät,
 2. att alla skall få tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor, samt
 3. att telekommunikationerna skall vara uthålliga och tillgängliga under kriser och krig.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att enskilda och myndigheter skall tillförsäkras tillgång till teletjänster eller nätkapacitet genom statlig upphandling. Lag (1997:397).

3 §  Vid tillämpningen av lagen skall en strävan vara att skapa utrymme för och upprätthålla en effektiv konkurrens inom alla delar av telekommunikationsområdet såsom ett medel att uppnå de i 2 § angivna syftena.

4 §  För sådan televerksamhet som innefattar användning av radiosändare gäller, utöver denna lag, lagen (1993:599) om radiokommunikation.

[S2]Om anslutning av utrustning till ett allmänt tillgängligt telenät finns bestämmelser i lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning. Lag (2000:123).

Anmälningsplikt

5 §  Följande tjänster får inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahållas först efter anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten):

 1. telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt,
 2. mobil teletjänst,
 3. annan teletjänst som kräver tilldelning av kapacitet ur nummerplan för telefoni enligt 37 §, samt
 4. nätkapacitet.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikten. Lag (1999:578).

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall hos Europeiska gemenskapernas kommission anmäla de företag som bedriver televerksamhet och har ett betydande inflytande på den svenska marknaden. Lag (1997:397).

Tillståndsplikt m.m.

7 §  Förutom anmälan enligt 5 § krävs tillstånd enligt denna lag för rätten att inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt, mobil teletjänst eller nätkapacitet, om verksamheten har en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

[S2]Tillstånd får avse ett visst område eller hela landet. Lag (1999:578).

8 §  Frågor om tillstånd prövas av tillsynsmyndigheten. Lag (1997:397).

9 §  Tillsynsmyndigheten skall efter ansökan meddela förhandsbesked om tillstånd enligt 7 § behövs för viss televerksamhet. Ett förhandsbesked gäller för den tid och under de förutsättningar i övrigt som anges i beskedet. Lag (1999:578).

10 §  Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från tillståndsplikten enligt 7 §, om det finns särskilda skäl.

[S2]Om det behövs för att följa utvecklingen på telekommunikationsområdet, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddela föreskrifter om att den som inom ett allmänt tillgängligt telenät bedriver televerksamhet som inte omfattas av anmälningsplikten enligt 5 § skall lämna upplysningar om verksamheten. Lag (1999:578).

11 §  Ett tillstånd skall gälla tills vidare. Tillstånd som avser tillhandahållande av mobil teletjänst eller av nätkapacitet för sådan verksamhet får dock tidsbegränsas. Lag (2000:210).

Prop. 1999/2000:57: Möjligheten att tidsbegränsa tillstånd enligt lagen utvidgas till att omfatta även tillstånd som avser tillhandahållande av nätkapacitet för mobila teletjänster. Sådana tillstånd har inte tidigare meddelats men kan framöver komma att meddelas av tillsynsmyndigheten. Av skäl som redovisats i avsnitt 7.3 bör även sådana tillstånd kunna tidsbegränsas.

12 §  Ett tillstånd skall återkallas om verksamheten bedrivs i strid med denna lag eller i strid med föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen och avvikelsen inte kan anses vara av mindre betydelse. Om inte särskilda skäl föreligger får dock återkallelse ske först sedan tillståndshavaren har lämnats tillfälle att vidta rättelse.

[S2]Gäller avvikelsen endast en viss del av verksamheten får återkallelsen begränsas till denna del.

[S3]Återkallelse får även ske om förutsättningarna för att meddela tillstånd inte längre föreligger eller om tillståndshavaren begär det.

[S4]Om tillståndet återkallas, får tillsynsmyndigheten besluta hur verksamheten skall avvecklas. Lag (1997:397).

Tillståndsprövning

13 §  Tillstånd enligt 7 § skall beviljas om inte den sökande saknar förutsättningar att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet och kvalitet. Särskilda bestämmelser om tillstånd att tillhandahålla mobil teletjänst i vissa fall finns i 14 §. Lag (1999:578).

14 §  När fråga uppkommer om att meddela tillstånd att inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla nya eller väsentligt ändrade mobila teletjänster eller nätkapacitet för sådan verksamhet och det kan antas att det frekvensutrymme som kan avsättas för verksamheten inte är tillräckligt för att ge tillstånd åt alla som vill driva sådan verksamhet, skall prövningen ske efter ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan.

[S2]Detsamma gäller när det frekvensutrymme som avsatts för verksamheter enligt första stycket utökas eller på annat sätt medger att ytterligare tillstånd meddelas utan att pågående användning begränsas. Inbjudningsförfarandet skall då avse endast det frekvensutrymme som härigenom blivit tillgängligt.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de sakliga grunder som skall tillämpas vid prövning enligt denna paragraf. Lag (2000:210).

Prop. 1999/2000:57: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.3 och innebär att det i paragrafen anvisade inbjudningsförfarandet skall användas även i det fall att tillstånd skall meddelas för tillhandahållande av nätkapacitet för nya eller väsentligt ändrade mobila teletjänster och det kan antas att det tillgängliga frekvensutrymmet inte är tillräckligt för att ge tillstånd åt alla som vill driva sådan verksamhet.

Tillståndsvillkor

15 §  Tillstånd enligt 7 § att driva televerksamhet får förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare

 1. att på vissa villkor tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt åt var och en som efterfrågar denna tjänst,
 2. att med beaktande av tillgänglig kapacitet tillhandahålla annan nätkapacitet än för mobila teletjänster på vissa villkor åt den som efterfrågar sådan,
 3. att tillhandahålla information om verksamhetens ägare,
 4. att bedriva verksamheten varaktigt och med god kapacitet, tillgänglighet och kvalitet, och så att ett effektivt frekvensutnyttjande främjas,
 5. att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 23, 34 eller 66 §,
 6. att på skäliga villkor i egen telekatalog publicera uppgifter om enskildas teleabonnemang hos anmälningspliktig i den utsträckning de inte omfattas av tystnadsplikt enligt lag,
 7. att utan särskild ersättning upprätthålla telefonautomater i en omfattning som i fråga om antal och geografisk utbredning tillgodoser allmänhetens behov, samt
 8. att på skäliga villkor tillhandahålla telefonisttjänster.

[S2]Tillstånd enligt 7 § att driva televerksamhet skall förenas med villkor att på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 17 §.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om det sätt på vilket tillståndsvillkoren skall fullgöras. Lag (2002:282).

Prop. 1999/2000:57: Som har anförts i avsnitt 7.3 omfattar tillsynsmyndighetens möjlighet enligt andra punkten i förevarande bestämmelse att meddela tillståndsvillkor om skyldighet att tillhandahålla nätkapacitet enligt sin lydelse alla former av nätkapacitet, såväl fast som mobil. Eftersom upplåtelse av mobil nätkapacitet regleras särskilt i 23 a § bör motsvarande inskränkning göras här och omfatta annan nätkapacitet än för mobila teletjänster.

16 §  Tillståndsvillkor skall gälla för en bestämd tid. Ändring av tillståndsvillkor under löpande villkorsperiod får ske endast enligt förbehåll i meddelade villkor eller efter medgivande av tillståndshavaren och efter hörande av annan tillståndshavare vars verksamhet direkt påverkas av ändringen.

Hemlig teleavlyssning m.m.

17 §  Den som beviljas tillstånd enligt 7 § skall bedriva denna televerksamhet så att beslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning kan verkställas och så att verkställandet inte röjs.

[S2]Innehållet i och uppgifter om de avlyssnade eller övervakade telemeddelandena skall göras tillgängliga så att informationen enkelt kan tas om hand. Lag (1999:578).

Tillhandahållande av teletjänster m.m.

18 §  Den som inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller teletjänster eller nätkapacitet skall se till att verksamheten uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet. Lag (1997:397).

19 §  En operatör av ett allmänt tillgängligt telenät skall informera tillsynsmyndigheten om vilka tekniska specifikationer som skall följas vid anslutning till nätet samt offentliggöra noggranna och adekvata tekniska specifikationer för de gränssnitt som erbjuds. Lag (2000:123).

20 §  Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 § får, vid sidan av normala kommersiella villkor, inte ställa upp andra krav för anslutning till telenät än sådana som är nödvändiga för att möjliggöra samverkan mellan teletjänster eller som behövs för att förebygga att nätet eller dess användare skadas eller att nätets drift störs.

[S2]Om anslutning till telenät avbryts eller begränsas skall teleoperatören på begäran upplysa om skälen till detta. Lag (1999:578).

21 §  Den som tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt och är anmäld enligt 6 § skall i god tid före genomförandet till tillsynsmyndigheten och till användare som berörs av åtgärden anmäla sådana åtgärder som avbryter, avslutar, avsevärt förändrar eller begränsar tillgängligheten av teletjänster i nätet. Lag (1999:578).

22 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt 18-21 §§. Lag (1999:578).

23 §  Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt 5 § är skyldig

 1. att bedriva verksamheten under de förutsättningar som följer av de internationella överenskommelser som Sverige har biträtt,
 2. att i verksamheten ta hänsyn till handikappades behov av särskilda teletjänster,
 3. att medverka till att telemeddelanden, utan kostnad för användaren, kan förmedlas till samhällets alarmerings- och räddningstjänst,
 4. att beakta totalförsvarets behov av telekommunikationer under höjd beredskap,
 5. att årligen redovisa sin verksamhet i de delar som omfattas av anmälningsplikten efter principer som är särskilt avpassade för verksamheten samt ställa redovisningen till förfogande för tillsynsmyndigheten eller den som anvisas av myndigheten, samt
 6. att på begäran av en myndighet lämna upplysningar om verksamheten för statistikändamål.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om i vilken utsträckning krav enligt första stycket skall fullgöras och det sätt på vilket detta skall ske. Lag (2002:282).

23 a §  Den som innehar ett telenät för mobila teletjänster och som har tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster eller nätkapacitet skall tillgodose en begäran om att på marknadsmässiga villkor upplåta nätkapacitet i nätet för tillhandahållande av mobila teletjänster inom ett allmänt tillgängligt telenät. En sådan skyldighet föreligger dock endast i den mån det finns tillgänglig kapacitet i nätet och om det kan ske utan att nätet eller dess användare skadas eller att nätets drift störs. Skyldigheten gäller inte i förhållande till andra tillståndshavare som innehar telenät för mobila teletjänster. Framställs begäran av flera och finns det inte tillgänglig kapacitet för samtliga, avgör tillståndshavaren vems eller vilkas begäran som skall tillgodoses.

[S2]Upplåtelse enligt första stycket skall ske på villkor som är icke-diskriminerande i förhållande till vad tillståndshavaren tillämpar för sin egen verksamhet och, om upplåtelse sker till flera, är konkurrensneutrala i förhållandet mellan dessa. Lag (2000:210).

Prop. 1999/2000:57: Förpliktelsen omfattar sådana teleoperatörer som innehar ett telenät för mobila teletjänster och som har tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster eller nätkapacitet. Således omfattas inte den som innehar ett sådant telenät enbart för eget behov eftersom något tillstånd enligt telelagen inte krävs i ett sådant fall. Utanför tillämpningsområdet för bestämmelsen faller även telenät för mobila teletjänster som en tillståndshavare ...

23 b §  Den som innehar ett telenät för mobila teletjänster och som har tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster eller nätkapacitet skall tillgodose en begäran av en annan tillståndshavare om att på marknadsmässiga villkor låta abonnenter hos denne via detta nät sända och ta emot telemeddelanden. Skyldigheten gäller bara under förutsättning att

 1. den andre tillståndshavaren innehaft tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster eller nätkapacitet i högst sju år,
 2. fråga är om område där telemeddelanden inte kan förmedlas via den andre tillståndshavarens telenät för mobila teletjänster,
 3. fråga är om tjänst som båda tillståndshavarna tillhandahåller, och
 4. fråga är om tjänst för vilken den som skall tillgodose en begäran har innehaft tillstånd i mer än fem år.

[S2]En begäran enligt första stycket skall tillgodoses på villkor som är icke-diskriminerande i förhållande till vad tillståndshavaren tillämpar för sin egen verksamhet och, om det finns flera andra tillståndshavare, är konkurrensneutrala i förhållandet mellan dessa.

[S3]Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten enligt första stycket om det finns särskilda skäl.

[S4]Om flera juridiska personer inom samma koncern beviljats tillstånd skall de anses som en enda tillståndshavare vid tillämpning av denna paragraf. Lag (2000:546).

24 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får föreskriva att den som har tillstånd enligt 7 § och har en dominerande ställning på den svenska marknaden skall redovisa viss del av den verksamhet som berörs av tillståndet avskild från annan verksamhet. Lag (1999:578).

25 §  Avtal om anslutning till ett allmänt tillgängligt telenät skall innehålla uppgifter om

 1. leveranstid för anslutningen,
 2. de underhållstjänster som erbjuds,
 3. den kvalitetsnivå som erbjuds,
 4. det system för ersättning som är tillämpligt om tjänsten inte tillhandahålls enligt avtalet, och
 5. hur ett tvistlösningsförfarande enligt 58-60 §§ inleds.

[S2]Om avtalet inte innehåller de uppgifter som avses i första stycket får tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter anmälan av en sammanslutning av användare förelägga parterna att ändra avtalet. Lag (1999:578).

 • RH 1999:97:Hovrätten har funnit att bestämmelserna om husrannsakan inte, vid sidan av vad som gäller enligt bl.a. telelagen, är tillämpliga då åklagaren har begärt att hos telebolag få tillgång till uppgift som angår ett särskilt telemeddelande.

26 §  Villkoren för tillhandahållande av telefonitjänst till fast eller mobil nätanslutningspunkt inom ett allmänt tillgängligt telenät skall vara allmänt tillgängliga. Information om villkoren skall vara korrekt och tydlig.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav och information enligt första stycket. Lag (1999:578).

27 § har upphävts genom lag (2001:166).

Taxor för teletjänster m.m.

28 §  Taxor för användning av telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät och för tillhandahållande av en hyrd förbindelse inom ett sådant nät skall grunda sig på kostnaderna, om tjänsten tillhandahålls av en teleoperatör som har ett betydande inflytande på marknaden för sådana tjänster och är anmäld enligt 6 §.

[S2]Teleoperatören skall offentliggöra de rabattsystem som tillämpas och lämna information om taxeförändringar i god tid innan ändringarna genomförs. Lag (1999:578).

29 §  En teleräkning som gäller användning av teletjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät skall innehålla tillräckliga uppgifter för att medge kontroll av kostnaderna för användningen om inte abonnenten har begärt att räkningen skall vara ospecificerad. Samtal som är avgiftsfria för den abonnent som ringer upp får inte anges på teleräkningen.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om uppgifter enligt första stycket. Lag (1999:578).

30 §  Tillhandahållande av telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt får avbrytas om tjänsten inte betalas i rätt tid.

[S2]Innan tillhandahållandet avbryts skall abonnenten uppmanas att betala inom viss skälig tid. Abonnenten skall också underrättas om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas. Betalas tjänsten får tillhandahållandet inte avbrytas.

[S3]Gäller utebliven betalning viss tjänst skall avbrottet begränsas till den tjänsten om det är tekniskt möjligt och om abonnenten inte tidigare fått en betalningsuppmaning eller har vilselett teleoperatören. Lag (1999:578).

31 §  Regeringen får, utan hinder av 28 §, föreskriva att taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter inom ett allmänt tillgängligt telenät inte får överstiga en viss nivå. Lag (1999:578).

Samtrafik

32 §  Den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 5 § är skyldig att på begäran bedriva samtrafik med annan som tillhandahåller teletjänst som är anmäld enligt nämnda paragraf. Detsamma gäller den som inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller annan teletjänst i en omfattning som med avseende på utbredningsområde, antalet användare eller annat jämförbart förhållande är betydande.

[S2]Ersättning för samtrafik avseende telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt skall vara rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna för prestationen. Detsamma gäller för samtrafik avseende telefonitjänst till mobil nätanslutningspunkt, om den bedrivs av någon som har ett betydande inflytande på marknaden för samtrafik och är anmäld enligt 6 §. För annan samtrafik får marknadsmässiga villkor bestämmas.

[S3]Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten enligt första stycket om den begärda samtrafiken i beaktansvärd utsträckning skulle begränsa den samtrafikskyldiges verksamhet. Lag (1999:578).

33 §  Den som bedriver samtrafik skall anmäla sådana tekniska förändringar i nätet som påverkar samtrafiken till tillsynsmyndigheten i god tid före genomförandet. Lag (1997:397).

[S2]34 §6 Utöver vad som följer av 32 § är den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 5 § och är anmäld enligt 6 § skyldig

 1. att tillgodose varje rimlig begäran om sammankoppling med telenät för samtrafik,
 2. att offentliggöra sina villkor för samtrafik,
 3. att erbjuda likvärdiga villkor till alla som begär samtrafik,
 4. att på begäran lämna sådan information som är nödvändig för överenskommelser om samtrafik,
 5. att ge in avtal om samtrafik till tillsynsmyndigheten, samt
 6. att i sin redovisning av rörelsen hålla intäkter och kostnader för samtrafik avskilda från intäkter och kostnader för annan verksamhet.

[S3]Första stycket 2 och 6 gäller inte den som tillhandahåller mobila teletjänster.

[S4]Den som är anmäld enligt 6 § skall på begäran av tillsynsmyndigheten styrka att ersättning för samtrafik är sådan som sägs i 32 § andra stycket första meningen.

[S5]Om ett villkor som avses i första stycket 2 inte stämmer överens med denna lag eller med tillståndsvillkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får tillsynsmyndigheten besluta att villkoret skall ändras på ett visst sätt.

[S6]Den som inte tillgodoser en begäran om sammankoppling skall upplysa om skälen till detta. Lag (1999:578).

35 §  Om det finns synnerliga skäl, får tillsynsmyndigheten för att tillgodose ändamål av väsentligt allmänt intresse besluta att den som tillhandahåller teletjänst som är anmälningspliktig enligt 5 § skall bedriva samtrafik med annan som utövar sådan verksamhet.

[S2]Tillsynsmyndigheten får därvid fastställa nödvändiga villkor för samtrafiken. Lag (1999:578).

[S3]36 §7 Den som tillhandahåller nätkapacitet inom ett allmänt tillgängligt telenät är skyldig att på begäran, av någon annan som tillhandahåller sådan nätkapacitet, medverka till sammankoppling av telenätet med dennes telenät för att upprätta sammanhängande förbindelser i näten.

[S4]Beträffande sådan sammankoppling skall bestämmelserna om samtrafik i 33, 34 första stycket 3-5 och tredje stycket samt 35 §§ tillämpas. Lag (1999:578).

Nummerplanering

37 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten fastställer nummerplaner och får meddela föreskrifter om planerna och deras användning. Planerna skall vara utformade så att teleoperatörers telenät och teletjänster kan nås på ett likvärdigt sätt. Lag (1999:578).

38 §  Den som tillhandahåller teletjänster inom ett allmänt tillgängligt telenät eller i samtrafik med ett sådant telenät är skyldig att följa fastställda nummerplaner.

39 §  Den som tillhandahåller teletjänst enligt 5 §1 eller 3, digital mobiltelefonitjänst eller mobil teletjänst som består i överföring av text skall se till att telenätet medger att en abonnent kan behålla sitt telefonnummer vid byte av teleoperatör.

[S2]Om abonnenten begär det skall telefonnummer som används för sådan tjänst överlämnas till en annan teleoperatör för att denne skall tillhandahålla tjänsten. Telefonnummer som används för tjänst som avses i 5 § 1 behöver överlämnas endast för tillhandahållande inom samma riktnummerområde. Lag (2001:166).

39 a §  Den som överlämnar ett telefonnummer enligt 39 § skall till den som tillsynsmyndigheten bestämmer genast lämna de uppgifter som är nödvändiga för dirigering av telemeddelanden till telefonnumret. Andra uppgifter som kan vara direkt eller indirekt hänförliga till en fysisk person än uppgifter om telefonnummer och berörda teleoperatörer får inte lämnas utan samtycke från personen.

[S2]Tillsynsmyndigheten får utse någon att i en databas sammanställa sådana uppgifter som avses i första stycket och lämna dem till teleoperatörer, i den mån dessa behöver uppgifterna för dirigering av telemeddelanden, och andra som tillsynsmyndigheten bestämmer. Den utsedda databasoperatören skall i förhållande till teleoperatörerna tillämpa villkor som är konkurrensneutrala och får ta ut den ersättning som är skälig med hänsyn till kostnaderna.

[S3]Bestämmelserna i denna lag om televerksamhet och teleoperatörer gäller i tillämpliga delar för den databasverksamhet som avses i andra stycket. Lag (2001:166).

40 §  Tillståndshavare som inom ett allmänt tillgängligt telenät tillhandahåller telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt eller digital mobiltelefonitjänst, skall se till att abonnenten kan få tillgång till teletjänster som tillhandahålls av någon annan som tillståndshavaren bedriver samtrafik med. Abonnenten skall kunna välja en sådan tjänst genom ett stående val (förval). Det skall vara möjligt att välja bort förvalet vid enstaka telefonsamtal. Lag (1999:578).

41 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning kraven enligt 39 och 40 §§ skall fullgöras och hur detta skall ske.

[S2]Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten enligt 39 och 40 §§ om det finns särskilda skäl.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om kraven enligt 39 a §. Lag (2001:166).

42 §  Ersättning för att överlämna telefonnummer enligt 39 § får grundas endast på driftskostnader för överlämnandet. Detsamma gäller ersättning för förval enligt 40 §.

[S2]Den som har överlämnat ett telefonnummer har inte rätt till ersättning för mer än hälften av de driftskostnader som utgörs av ökade trafikkostnader för ett telemeddelande till telefonnumret. Sådan ersättning får tas ut endast från den teleoperatör som den anropande abonnenten har ingått avtal med om förmedling av telemeddelandet.

[S3]Den som överlämnar telefonnummer eller ändrar förval har inte rätt till ersättning från abonnenten för överlämnandet eller ändringen.

[S4]Beträffande sådana frågor skall i övrigt bestämmelserna om samtrafik i 33 och 34 §§ tillämpas. Lag (2002:282).

Avgift för myndighetsverksamheten

43 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får föreskriva om skyldighet att betala avgift för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag för den som enligt lagen

 1. bedriver verksamhet som är anmäld enligt 5 §,
 2. anmäler sådan verksamhet,
 3. ansöker om tillstånd, eller
 4. ansöker om förhandsbesked.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 5 § skall betala avgift för finansiering av beredskapsåtgärder på telekommunikationsområdet. Lag (1999:578).

Tystnadsplikt m.m.

44 §  Ett telemeddelande får avlyssnas i televerksamhet endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att verksamheten skall kunna drivas.

45 §  Den som i televerksamhet har fått del av eller tillgång till

 1. uppgift om teleabonnemang,
 2. innehållet i ett telemeddelande, eller
 3. annan uppgift som angår ett särskilt telemeddelande

[S2]får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till.

[S3]Tystnadsplikt enligt första stycket gäller inte i förhållande till den som har tagit del i utväxlingen av ett telemeddelande eller som på annat sätt har sänt eller tagit emot ett sådant meddelande. Tystnadsplikt i fråga om uppgifter som avses i första stycket 1 och 3 gäller inte heller i förhållande till innehavare av ett abonnemang som använts för ett telemeddelande.

46 §  Tystnadsplikt enligt 45 § första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till

 1. åtgärden att kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken och
 2. angelägenhet som avser användning av hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning enligt 27 kap.18 eller 19 §rättegångsbalken. Lag (1999:578).

47 §  Den som driver televerksamhet och därvid har fått del av eller tillgång till uppgift som avses i 45 § första stycket skall på begäran lämna

 1. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,
 2. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter,
 3. uppgift som avses i 45 § första stycket 3 och som angår misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
 4. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en kronofogdemyndighet som behöver uppgiften i exekutiv verksamhet, om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,
 5. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till en skattemyndighet som behöver uppgiften i verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift eller i utredning om rätt folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481), om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,
 6. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till polismyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efterforskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndigheten skall kunna fullgöra uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),
 7. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 till polismyndighet eller åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall för att myndigheten skall kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 33 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
 8. uppgift som avses i 45 § första stycket 1 och 3 till regional alarmeringscentral som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler.

[S2]Ersättning för att lämna ut uppgifter enligt första stycket 8 skall vara skälig med hänsyn till kostnaderna för utlämnandet. Lag (2002:282).

Prop. 2000/01:56: om teleabonnemang m.m.I punkten 7 görs en följdändring med anledning av att regeln i 31 § tredje stycket lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare om underrättelse till den unges vårdnadshavare har flyttats till 33 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare....

48 §  Om det vid tillhandahållande av teletjänst inom ett allmänt tillgängligt telenät finns särskilda risker för säkerheten för telehemligheten skall teleoperatören informera abonnenten om sådana risker, samt om och till vilken kostnad de kan avhjälpas. Lag (1999:578).

49 §  Den som i televerksamhet har fått tillgång till uppgifter som gäller ett särskilt telemeddelande skall utplåna eller avidentifiera uppgifterna vid samtalets slut eller när meddelandet nått mottagaren.

[S2]Uppgifter som är nödvändiga för fakturering av abonnenter och betalning av samtrafikavgifter får dock behandlas till dess fordringen är betald eller preskriberad. Sådana uppgifter får behandlas även för marknadsföring av teletjänster i den egna verksamheten om abonnenten har lämnat sitt samtycke till behandlingen. Lag (2002:282).

50 §  Vad som anges i 49 § första stycket gäller inte

 1. för telemeddelanden som befordras eller har expedierats eller beställts till eller från en viss teleadress som omfattas av beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning,
 2. i den utsträckning det är nödvändigt för att förhindra och avslöja obehörig användning av telenätet, och
 3. om abonnenten, för att kunna identifiera störande telemeddelanden, begär att uppgifter om de teleadresser från vilka telemeddelanden kommer skall lagras under viss tid.

[S2]Uppgifter som avses i första stycket 3 skall på begäran hållas tillgängliga för abonnenten. Lag (1999:578).

51 §  Uppgifter som avses i 49 § första och andra styckena får i televerksamhet behandlas endast av behöriga personer. Behandlingen skall begränsas till sådana uppgifter som är nödvändiga för verksamheten. Lag (1999:578).

52 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får i fråga om behandling av personuppgifter i televerksamhet meddela närmare föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som får behandlas enligt 49 § andra stycket, och
 2. de krav som skall ställas på teletjänster som medger identifiering av det anropande eller det uppringda telefonnumret eller vidarekoppling. Lag (2002:282).

53 §  I det allmännas verksamhet skall, i stället för 45-47 §§, bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) tillämpas. Lag (2002:282).

54 §  Den som i annat fall än som avses i 45 § första stycket och 46 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat telemeddelande som inte är avsett för honom själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare. Lag (1999:578).

55 § Har upphävts genom lag (2002:282).

Erkännande av teleoperatör

56 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs i fråga om erkännande av teleoperatör enligt den internationella telekonventionen.

Tillsyn m.m.

57 §  Tillsynsmyndigheten skall ha tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Tillsynsmyndigheten har rätt att för tillsynen

 1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och
 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet som omfattas av denna lag bedrivs.

[S3]Tillsynsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos kronofogdemyndigheten av beslut som avser åtgärder för tillsynen enligt andra stycket. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken. Lag (1997:397).

58 §  Tillsynsmyndigheten skall vid tillsynen ägna särskild uppmärksamhet åt att avtal om samtrafik och om upplåtelse och sammankoppling av nätkapacitet träffas i enlighet med denna lag och meddelade tillståndsvillkor samt åt att användningen av nummerkapacitet sker enligt fastställda nummerplaner.

[S2]Uppkommer tvist som rör tillämpning av lagen eller av föreskrifter eller tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen, skall tillsynsmyndigheten skyndsamt undersöka förhållandena och, om särskilda skäl inte talar för annat, medla mellan parterna. Myndigheten får i en sådan tvist yttra sig på begäran av en part. Lag (1997:397).

59 §  Om det pågår förhandling om samtrafikvillkor, överlämnande av telefonnummer enligt 39 § eller förval enligt 40 §, skall tillsynsmyndigheten på begäran av en part bestämma när förhandlingen skall vara avslutad. Om förhandlingen inte är avslutad inom utsatt tid, skall myndigheten medla mellan parterna. Lag (1999:578).

60 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av denna lag eller av tillståndsvillkor eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Vid tvist om samtrafikvillkor, villkor för sammankoppling av nätkapacitet enligt 36 §, överlämnande av telefonnummer enligt 39 § eller förval enligt 40 § skall tillsynsmyndigheten på ansökan av en part besluta vad som skall gälla mellan parterna i de frågor som tvisten gäller, i den mån detta är nödvändigt för att lagen eller tillståndsvillkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Lag (1999:578).

61 §  Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver anmälningspliktig verksamhet i strid mot denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen att helt eller delvis upphöra med verksamheten. Myndigheten får därvid besluta hur verksamheten skall avvecklas. Lag (1997:397).

Straff m.m.

62 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 54 § döms till böter. I ringa fall döms inte till ansvar.

[S2]Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 45 eller 46 § finns i brottsbalken. Lag (1999:578).

63 §  Förelägganden och förbud enligt denna lag får förenas med vite.

[S2]Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 26 § konkurrenslagen (1993:20) eller dömts att betala vite enligt 59 § samma lag, får vite enligt denna lag inte dömas ut för samma förfarande. Lag (2000:210).

Prop. 1999/2000:57: En överträdelse av förbuden i 6 eller 19 § konkurrenslagen (1993:20) kan leda till att ett företag drabbas av sanktioner enligt den lagen i form av att företaget åläggs att betala konkurrensskadeavgift eller genom att det utdöms ett vite. En samordning bör ske så att ett förfarande som blivit föremål för åtgärder enligt konkurrenslagen inte medför att sanktioner påförs ...

Överklagande

64 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut som inte avser återkallelse av tillstånd eller påförande av avgift, gäller omedelbart om inte annat har bestämts.

[S4]Tillsynsmyndigheten och domstol som prövar ett överklagande får bestämma att ett beslut om återkallelse av tillstånd skall gälla omedelbart, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2000:546).

Televerksamhet i krig m.m.

65 §  Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen meddela de föreskrifter om televerksamhet som behövs med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i övrigt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av telekommunikationer under sådana förhållanden som anges i första stycket.

Abonnentupplysning

66 §  En teleoperatör som har tilldelat abonnenter telefonnummer skall tillgodose varje rimlig begäran om att lämna ut de abonnentuppgifter som inte omfattas av tystnadsplikt enligt 45 § första stycket till den som bedriver eller avser att bedriva abonnentupplysning. Uppgifterna skall lämnas ut på villkor som är rättvisa, kostnadsorienterade och icke-diskriminerande.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas ut. Lag (2002:282).

67 §  Abonnentuppgifter får vid abonnentupplysning behandlas bara om abonnenten lämnat sitt samtycke. Återkallar abonnenten sitt samtycke får ytterligare uppgifter om denne därefter inte behandlas. Lag (2002:282).

68 §  En abonnent skall ha möjlighet att kostnadsfritt i en telekatalog som är tillgänglig för allmänheten

 1. ange att hans eller hennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring,
 2. få sin adress delvis utelämnad, och
 3. få sådana uppgifter utelämnade som visar hans eller hennes kön.

[S2]Avgift för att en annan abonnentuppgift än som avses i första stycket utelämnas i en sådan telekatalog skall grunda sig på kostnaden för att uppgiften utelämnas. Lag (2002:282).

Förhållandet till personuppgiftslagen

69 §  Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter i televerksamhet och vid abonnentupplysning, om inte annat följer av denna lag.

[S2]Bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag. Lag (2002:282).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Telelag (1993:597)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:443, Prop. 1992/93:200, Bet. 1992/93:TU30
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1995:465) om ändring i telelagen (1993:597)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:271, Prop. 1994/95:128, Bet. 1994/95:TU17
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-06-01

Lag (1995:1368) om ändring i telelagen (1993:597)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:73, Prop. 1995/96:56, Bet. 1995/96:SkU14
  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:416) om ändring i telelagen (1993:597)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. Även tillstånd enligt 5 § som har beviljats före ikraftträdandet skall förenas med villkor enligt 13 § tredje stycket. I fråga om dessa tillstånd tillämpas bestämmelserna i 14 a § från den dag då sex månader har förflutit efter det att tillståndsvillkoren enligt 13 § tredje stycket fastställdes, dock tidigast den 1 juli 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:233, Prop. 1995/96:180, Bet. 1995/96:JuU20
  Omfattning
  ändr. 13 §; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:397) om ändring i telelagen (1993:597)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:201, Prop. 1996/97:61, Bet. 1996/97:TU5
  Omfattning
  upph. 34 §; ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37 §§; nya 4 a, 4 b, 17 a, 17 b, 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 32 a, 33 a §§, rubr. närmast före 4 a §; omtryck
  CELEX-nr
  397L0013
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:305, Prop. 1997/98:126, Bet. 1997/98:TU14
Omfattning
ändr. 1, 21, 32 a, 33 §§; nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d §§
CELEX-nr
397L0051
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1998:728) om ändring i telelagen (1993:597)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 28 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (1998:1569) om ändring i telelagen (1993:597)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:30, Prop. 1997/98:167, Bet. 1998/99:TU3
Omfattning
ändr. 20 b, 20 d §§
CELEX-nr
397L0033
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:577) om ändring i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:238, Prop. 1998/99:92
Omfattning
upph. 1998:486

Lag (1999:578) om ändring i telelagen (1993:597)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:238, Prop. 1998/99:92, Bet. 1998/99:TU12
Omfattning
nuvarande 4 a-15, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19-22, 23-27, 28, 29, 30-33 a, 35-38 §§ betecknas 5-18, 20, 22, 23, 24, 28, 31-38, 43-47, 53, 54, 56-61, 62-65 §§, rubr. närmast före 4 a, 5, 11, 13, 14 a, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 34, 37, 38 sätts närmast före 5, 7, 13, 15, 17, 18, 28, 32, 37, 43, 44, 56, 57, 62, 64, 65 §§; ändr. 1 §, de nya 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 46, 47, 53, 54, 59, 60, 62 §§; nya 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 55, rubr. närmast före 55 §; omtryck
CELEX-nr
398L0061
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1197) om ändring i telelagen (1993:597)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:85, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:TU1
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:123) om ändring i telelagen (1993:597)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:167, Prop. 1999/2000:51, Bet. 1999/2000:TU7
Omfattning
ändr. 1, 4, 19 §§
CELEX-nr
399L0005
Ikraftträder
2000-04-08

Lag (2000:210) om ändring i telelagen (1993:597)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.
 2. Föreskrifterna i 23 a § tillämpas även på tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:189, Prop. 1999/2000:57, Bet. 1999/2000:TU8
Omfattning
ändr. 11, 14, 15, 63 §§; ny 23 a §
Ikraftträder
2000-05-01

Lag (2000:546) om ändring i telelagen (1993:597)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Skyldigheten i 23 b § tillämpas bara på tillståndshavare som efter ikraftträdandet beviljas ett tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster eller nätkapacitet. Skyldigheten gäller inte gentemot tillståndshavare som då har bedrivit sådan verksamhet i mer än sju år.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:262, Prop. 1999/2000:100, Bet. 1999/2000:FiU27
Omfattning
ändr. 64 §; ny 23 b §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:154) om ändring i telelagen (1993:597)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:170, Prop. 2000/01:56, Bet. 2000/01:JuU18
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:166) om ändring i telelagen (1993:597)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:173, Prop. 2000/01:74, Bet. 2000/01:TU10
Omfattning
upph. 27 §; ändr. 39, 41, 42 §§; ny 39 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:282) om ändring i telelagen (1993:597)

Förarbeten
Prop. 2001/02:98, Bet. 2001/02:TU11
Omfattning
upph. 55 §, rubr. närmast före 55 §; ändr. 1, 15, 23, 42, 47, 49, 52, 53 §§; nya 66, 67, 68, 69 §§, rubr. närmast före 66, 69 §§
CELEX-nr
31998L0010
Ikraftträder
2002-06-01

Ändring, SFS 2003:390

Omfattning
upph.