Upphävd författning

Förordning (2003:587) om ursprungsgarantier avseende förnybar el

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2003-09-18
Ändring införd
SFS 2003:587
Ikraft
2003-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en anmälan enligt 5 § lagen (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el.

2 §  I de fall som avses i 6 § lagen (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el skall anläggningens innehavare särskilt beräkna och till Affärsverket svenska kraftnät rapportera den elproduktion som skett med användande av sådana energikällor som berättigar anläggningens innehavare att få ursprungsgarantier. Detta gäller dock bara om anläggningens innehavare har gjort en sådan anmälan som avses i 5 § lagen (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el.

[S2]Närmare föreskrifter om sådan mätning och rapportering får meddelas av Statens energimyndighet.

3 §  I de fall som avses i 7 § andra stycket lagen (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el skall innehavaren av produktionsanläggningen mäta och rapportera den inmatade mängden el. Detta gäller dock bara om anläggningens innehavare har gjort en sådan anmälan som avses i 5 § lagen (2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el.

[S2]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om sådan mätning och rapportering som avses i första stycket.

4 §  Ytterligare föreskrifter om mätning och rapportering av sådan elproduktion som avses i denna förordning finns i 9 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

5 §  En elproducent som får en ursprungsgaranti skall betala en avgift om 100 kronor till Affärsverket svenska kraftnät. Detta gäller dock inte om ansökan om ursprungsgaranti har överförts elektroniskt.

Ändringar

Förordning (2003:587) om ursprungsgarantier avseende förnybar el

Ikraftträder
2003-10-01

Ändring, SFS 2006:331

Omfattning
upph.