Upphävd författning

Förordning (2003:448) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal inom försäkringssektorn

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-06-18
Ändring införd
SFS 2003:448
Ikraft
2003-08-01
Tidsbegränsad
2010-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning tillämpas på avtal som ingås mellan två eller flera företag inom försäkringssektorn på följande områden:

 1. Att gemensamt utarbeta och sprida
 • beräkningar av genomsnittskostnaden för att i det förflutna täcka en viss risk,
 • dödlighetstabeller samt tabeller över sjukdoms-, olycks- och invalidfrekvenser i samband med försäkringar som innehåller ett sparmoment.
 1. Att gemensamt genomföra undersökningar om de sannolika effekterna av allmänna omständigheter utanför de berörda företagen, antingen om frekvensen eller storleken på framtida försäkringsfall för en viss risk eller riskkategori eller om lönsamheten för olika typer av investeringar samt sprida resultaten av dessa undersökningar.
 2. Att gemensamt utarbeta och sprida icke-bindande standardvillkor för direktförsäkring.
 3. Att gemensamt utarbeta och sprida icke-bindande modeller som beskriver avkastningen från ett försäkringsavtal som omfattar ett sparmoment.
 4. Att bilda och driva grupper av försäkringsföretag eller grupper av försäkrings- och återförsäkringsföretag för gemensam täckning av en viss riskkategori i form av samförsäkring eller samåterförsäkring.
 5. Att utarbeta, erkänna och sprida
 • tekniska specifikationer, regler eller riktlinjer för sådana säkerhetsanordningar för vilka det på gemenskapsnivå inte finns specifikationer, klassifikationssystem, regler, förfaranden eller riktlinjer, harmoniserade i enlighet med gemenskapslagstiftningen om fri rörlighet för varor, eller förfaranden för att bedöma om säkerhetsanordningarna uppfyller specifikationerna, reglerna eller riktlinjerna för att godkänna dessa anordningar.
 • tekniska specifikationer, regler eller riktlinjer för installation och underhåll av säkerhetsanordningar, och förfaranden för att bedöma om företag som installerar och underhåller säkerhetsanordningar uppfyller sådana specifikationer, regler och riktlinjer för att godkänna dessa företag.

[S2]Av 3 § konkurrenslagen (1993:20) följer att vad som i den lagen sägs om avtal också skall tillämpas på beslut av en sammanslutning av företag och på samordnade förfaranden av företag.

2 §  Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för avtal som avses i 1 § gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

3 §  I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens förordning (EG) nr 358/2003 av den 27 februari 2003 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn2 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 1 samt 10-12. Dock skall hänvisningar till undantaget i artikel 1 avse 2 § i förening med 1 §, varvid den bokstavsbeteckning som anges skall avse motsvarande bokstavsbeteckning i 1 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:448) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:200) för vissa avtal inom försäkringssektorn

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003 och gäller till utgången av mars 2010.
 2. Intill utgången av mars 2004 skall förordningen (1996:1368) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn, som gäller till utgången av juli månad 2003, fortfarande tillämpas på avtal som gäller vid ikraftträdandet av denna förordning, om avtalen inte uppfyller villkoren i den här förordningen men villkoren i den äldre förordningen.
CELEX-nr
32003R0358
Ikraftträder
2003-08-01

Ändring, SFS 2008:605

Omfattning
upph.