Inaktuell version

Förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003 i lydelse enligt SFS 2004:1009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Statens räddningsverk skall bedriva utbildning som leder fram till examen i säkerhets- och räddningsarbete samt examen som skorstensfejare. Räddningsverket skall även bedriva vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker och påbyggnadsutbildning i räddnings- tjänst för brandingenjörer. Förordning (2004:1009).

Antagning

2 §  Statens räddningsverk skall besluta om utbildnings- och kursplaner, om antagning till utbildningarna samt om betyg. Räddningsverket får meddela föreskrifter om de krav på behörighet som uppställs för antagning till utbildningarna. Förordning (2004:1009).

3 §  Om antalet platser inom en utbildning är mindre än antalet behöriga sökande, får Statens räddningsverk göra ett urval. Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter.

[S2]Vid urvalet får urvalsgrunderna betyg, arbetslivserfarenhet och resultat från högskoleprov som avses i 7 kap. 17 § högskoleförordningen (1993:100) användas. Vid likvärdiga meriter får urval också göras med hänsyn till kön i syfte att öka andelen studenter från det underrepresenterade könet. Förordning (2004:1009).

Studerandeinflytande

4 §  De studerande skall ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningarnas uppläggning och genomförande. Förordning (2004:1009).

Disciplinär åtgärd

5 §  En särskild nämnd vid Statens räddningsverk får vidta disciplinär åtgärd i form av varning mot en studerande som

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, eller
  3. utsätter en annan studerande eller en arbets- eller uppdragstagare vid Räddningsverket för allvarliga trakasserier.

[S2]Bestämmelser om den särskilda nämnden finns i 9 c § förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk.

Avskiljande

6 §  Den särskilda nämnd som anges i 5 § får avskilja en studerande från utbildningen, om den studerande

  1. inte rättar sig efter en varning enligt 5 §,
  2. lider av psykisk störning,
  3. missbrukar alkohol eller narkotika,
  4. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, eller
  5. på annat sätt visat sig olämplig för fortsatt utbildning.

[S2]Ett beslut om avskiljande skall alltid innebära att den studerande tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.

7 §  Om den särskilda nämnden finner att det till följd av något sådant förhållande som avses i 6 § första stycket bedöms finnas en påtaglig risk för att den studerande under utbildningen kan komma att skada sig själv, en annan person eller värdefull egendom får nämnden besluta att med omedelbar verkan avstänga den studerande från utbildningen i avvaktan på att ärendet slutligt avgjorts.

8 §  När ett beslut om avskiljande har fattats, skall underrättelse om detta genast lämnas till Centrala studiestödsnämnden.

9 §  Ett beslut om avskiljande skall, på skriftlig begäran av den som beslutet avser, omprövas av den särskilda nämnden sedan två år förflutit från det att beslutet meddelades.

[S2]När ett beslut om avskiljande upphävs får den studerande utan särskild ansökan återuppta utbildningen och tillgodoräkna sig den tidigare fullgjorda utbildningen.

Överklagande

10 §  Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till en utbildning enligt denna förordning får överklagas till Överklagandenämnden för totalförsvaret. Detsamma gäller för beslut i ärenden enligt 5-7 §§. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

[S2]Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2004:1009).

Ändringar

Förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2004:1009) om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 10 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:92) om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 §§; nya 1 a, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 a, 4 b §§
Ikraftträder
2006-04-10

Förordning (2007:439) om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:863) om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 5, 10 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1020) om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 1, 1 a, 2, 3, 4 a, 4 b, 5, 10 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:581) om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-07-11