Upphävd författning

Förordning (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-05-18
Ändring införd
SFS 1995:625 i lydelse enligt SFS 2006:1333
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1989:759) med instruktion för Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd
Förordning (1988:852) med instruktion för Försvarets personalnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Överklagandenämnden för totalförsvaret har till uppgift att enligt vad som föreskrivs särskilt pröva överklaganden av beslut som rör totalförsvarspliktiga. Överklagandenämnden skall även pröva överklaganden av beslut enligt 10 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor samt enligt 35 § verksförordningen (1995:1322) pröva överklaganden av beslut i anställningsärenden. Förordning (2006:1333).

Sammansättning

2 §  Överklagandenämnden består av ordförande och högst sex andra ledamöter. I den utsträckning det behövs skall det finnas ersättare för ledamöterna. Ordföranden och ordförandens ersättare skall vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

3 §  Överklagandenämnden skall ha ett kansli hos Styrelsen för psykologiskt försvar. Överklagandenämndens kansligöromål utförs av personal vid Styrelsen för psykologiskt försvar i enlighet med vad nämndens ordförande begär. Förordning (2002:918).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Överklagandenämnden:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]15 § om revisionsberättelse,

[S4]18 § om interna föreskrifter,

[S5]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S6]27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S8]30 § om ärendeförteckning,

[S9]31 § om myndighetens beslut. Förordning (2006:1333).

5 §  Överklagandenämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:119).

Ärendenas handläggning

6 §  Överklagandenämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

[S2]Vid avgörande av överklaganden av beslut rörande auditörer och av beslut om anställning är Överklagandenämnden dock beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Två av ledamöterna skall ha särskild kompetens på det arbetsrättsliga området.

[S3]När ett ärende av principiell betydelse handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

8 §  Överklagandenämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller de befattningshavare hos Styrelsen för psykologiskt försvar som avses i 10 § att avgöra ärenden

 1. som avses i 1 § när ärenden har återkallats,
 2. som är administrativa och som inte behöver prövas av Överklagandenämnden. Förordning (2002:918).

9 §  Ordföranden eller de befattningshavare hos Styrelsen för psykologiskt försvar som avses i 10 § får avgöra frågor om utlämnande av handlingar. Förordning (2002:918).

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning eller efter muntlig förhandling. Föredragningen utförs av personal vid Styrelsen för psykologiskt försvar.

[S2]Styrelsen för psykologiskt försvar utser efter samråd med Överklagandenämndens ordförande befattningshavare för sådana uppgifter.

[S3]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att ärenden som avgörs enligt 8 eller 9 § inte behöver föredras. Förordning (2002:918).

11 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

Anställningar m. m.

12 §  Regeringen utser ledamöter för en bestämd tid.

[S2]Ordförande och ordförandens ersättare utses av regeringen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Överklagande

13 §  Överklagandenämndens beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas. Förordning (2006:1333).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:119) om ändring i förordningen (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1998:1233) om ändring i förordningen (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:156) om ändring i förordningen (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret

Omfattning
upph. 13 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2002:918) om ändring i förordningen (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret

Omfattning
ändr. 3, 8, 9, 10, §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:802) om ändring i förordning (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:968) om ändring i förordningen (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1333) om ändring i förordningen (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 4 §§; ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:835

Omfattning
upph.