Upphävd författning

Förordning (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-09-22
Ändring införd
SFS 1988:1040 i lydelse enligt SFS 2004:1116
Ikraft
1988-12-01
Upphäver
Förordning (1986:424) med instruktion för statens räddningsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • SRVFS 2003:3: Statens räddningsverks föreskrifter om fortsatt giltighet för vissa föreskrifter som beslutats av Sprängämnesinspektionen

Uppgifter

1 §  Statens räddningsverk är central förvaltningsmyndighet för följande frågor, i den mån det inte är en uppgift för någon annan myndighet:

 1. räddningstjänst, olycks- och skadeförebyggande åtgärder samt sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning och
 2. landtransporter av farligt gods.

[S2]Räddningsverket är också central förvaltningsmyndighet för frågor om brandfarliga och explosiva varor samt frågor om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Förordning (2002:495).

2 §  Räddningsverket skall bedriva arbete med olycks- och skadeförebyggande åtgärder med målet att skydda människors liv, säkerhet och hälsa mot olyckor och att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö. I Räddningsverkets arbete med frågor om brandfarliga och explosiva varor skall myndigheten verka för en säker hantering och import av brandfarliga och explosiva varor utan att motverka den tekniska utvecklingen eller handeln med andra länder.

[S2]Räddningsverket skall verka för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa konsekvenserna av dem. Vidare skall Räddningsverket verka för att begränsa konsekvenserna av oljeutsläpp till sjöss när utsläppen når strandnära vattenområden och land. Räddningsverket skall även verka för att miljöaspekter beaktas i samhällets arbete för skydd mot olyckor. Förordning (2001:693).

2 a §  Räddningsverket skall bedriva utbildning som tillgodoser behov hos kommuner och statliga myndigheter av kompetens för utförande av uppgifter angivna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[S2]Räddningsverket skall därutöver kunna erbjuda

 1. risk- och säkerhetsutbildningar som tillgodoser behov av kompetens hos kommuner, landsting och statliga myndigheter samt hos organisationer och företag för att kunna hantera störningar i samhällsviktig verksamhet,
 2. fortbildning inom räddningstjänstområdet, och
 3. annan utbildning med anknytning till myndighetens uppgifter.

[S3]Räddningsverket får ta ut avgifter för utbildningar enligt andra stycket. Den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) gäller inte när Räddningsverket bedriver dessa utbildningar. Förordning (2003:794).

3 §  Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ skall Räddningsverket särskilt

 1. samordna samhällets verksamhet för olycks- och skadeförebyggande åtgärder enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och inom räddningstjänsten samt verka för att organisation, ledning och ledningsmetoder samt materiel utvecklas så att samhällets räddningstjänstorgan arbetar och samverkar effektivt,
 2. följa utvecklingen av forskning och teknik inom verksamhetsområdet, ansvara för att statistik tas fram inom området skydd mot olyckor samt på egen hand eller genom någon annan bedriva forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet,
 3. bevaka riskutvecklingen inom verksamhetsområdet och i samverkan med berörda myndigheter och organisationer medverka till att olyckor förhindras och att skador till följd av olyckor begränsas samt att samhällets riskhantering utvecklas,
 4. svara för utveckling av system för varning av befolkningen under höjd beredskap och vid olyckshändelser i fred och därvid särskilt verka för ändamålsenliga varningssystem runt kärnkraftverken,
 5. tillhandahålla underlag inom verksamhetsområdet för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),
 6. inhämta erfarenheter från allvarliga olyckshändelser och katastrofer i Sverige och i andra länder,
 7. verka för att förebyggande åtgärder mot naturolyckor vidtas,
 8. samordna beredskapsplanläggningen mot kärnenergiolyckor och andra allvarliga olyckor,
 9. planera för att, på regeringens särskilda uppdrag, kunna bistå regeringen vid kärnenergiolyckor och andra allvarliga olyckor med att inhämta expertbedömningar och annat underlag från myndigheter och andra organ,
 10. samordna planläggningen på regional nivå för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning,
 11. samordna säkerhetsföreskrifterna för land-, sjö- och lufttransporter av farligt gods, det svenska arbetet i internationella organ och transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport av farligt gods,
 12. samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet i fråga om landtransporter av farligt gods och svara för tillsyn inom verksamhetsområdet i övrigt,
 13. utveckla och anskaffa materiel för befolkningsskydd och räddningstjänst,
 14. samarbeta med och nyttja resurserna vid Försvarsmakten (Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum) när det gäller forskning och metod- och teknikutveckling avseende minröjning,
 15. informera inom sitt verksamhetsområde, stödja organisationers utbildningsverksamhet samt genom forsknings- och utvecklingsverksamhet sprida kunskap som syftar till att enskilda genom egna åtgärder skall kunna bidra till att skyddet mot olyckor stärks,
 16. underhålla och utveckla regionala resursdepåer för insatser mot oljeutsläpp, kemikalieolyckor, skogsbränder och översvämningar. Förordning (2003:794).

3 a §  Räddningsverket skall följa den internationella utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt i samverkan med berörda myndigheter bemanna arbetsgrupper i det internationella samarbetet på området.

[S2]Räddningsverket skall inom sitt område medverka i Sveriges internationella säkerhets- och förtroendeskapande verksamhet inom ramen för samarbetet Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planeringsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Förordning (2002:988).

3 b §  Räddningsverket skall upprätthålla en beredskap för bistånd vid katastrofer i andra länder och får delta i räddnings- och katastrofinsatser vid katastrofer i andra länder som fordrar omedelbara åtgärder. Räddningsverket får endast besluta om sådana insatser under förutsättning att det finns en extern finansiering av insatserna. Räddningsverket skall före beslut om insats informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd skall Räddningsverket dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

[S2]Räddningsverket skall kunna stödja humanitära minröjningsinsatser avseende ledning och kvalitetssäkring. Förordning (2002:988).

3 c §  Räddningsverket skall, samtidigt som det lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som Räddningsverket ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen. Förordning (2000:335).

4 §  Räddningsverket skall i den utsträckning det behövs samverka med andra myndigheter, kommuner samt näringslivs-, arbetstagar-, frivillig- och andra intresseorganisationer.

[S2]Räddningsverket skall särskilt samverka med övriga myndigheter inom det område som avser åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Förordning (2001:693).

4 a §  Räddningsverket skall, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, fastställa en taxa för de avgifter som får tas ut enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt meddela de närmare föreskrifter som behövs för att ta ut avgifterna. Förordning (2001:693).

5 §  Räddningsverket får, om verksamheten har anknytning till myndighetens uppgifter, mot avgift tillhandahålla konferens- och internattjänster.

[S2]Räddningsverket får på de villkor som tjänsteexportförordningen (1992:192) föreskriver bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde, om detta är förenligt med verkets uppgifter i övrigt.

[S3]Den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) gäller inte när Räddningsverket bedriver sådan verksamhet som sägs i första och andra styckena. Förordning (2002:988).

[S4]5 a Statens räddningsverk får besluta om annan ersättning än skadestånd för skador på egendom som tillhör personal inom det civila försvaret som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig utbildning, om skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena. Räddningsverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1995:646).

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Räddningsverket med undantag av 17, 21 och 32 §§. Förordning (2002:988).

Myndighetens ledning

7 §  Räddningsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1994:28).

8 §  Vid Räddningsverket finns en styrelse som har det ansvar och de uppgifter som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (2002:988).

Organisation

9 §  Räddningsverket bestämmer sin egen organisation i de delar den inte är reglerad i denna instruktion. Förordning (2002:988).

9 a §  Inom Räddningsverket finns Centrum för risk- och säkerhetsutbildning. Centrumet skall

 1. genomföra utbildning som avses i 2 a §,
 2. följa hur samhällets behov av sådana utbildningar som avses i 2 a § utvecklas och anpassa utbildningarna till behoven,
 3. säkerställa kvalitetsutvecklingen inom utbildningsverksamheten. Förordning (2002:988).

9 b §  Centrum för risk- och säkerhetsutbildning har en styrelse som skall besluta om

 1. utbildningsplaner,
 2. föreskrifter om krav på behörighet för att antas till utbildningarna,
 3. dispositionen av de resurser som ställs till förfogande för Centrumets verksamhet.

[S2]Centrumets styrelse består av generaldirektören och högst åtta andra ledamöter. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]Verksamheten vid Centrumet leds av en chef. Centrumets styrelse får överlåta till Centrumets chef att besluta om utbildningsplaner. Förordning (2002:988).

9 c §  En särskild nämnd vid Statens räddningsverk skall pröva frågor om disciplinär åtgärd och avskiljande som avses i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. Nämnden består av generaldirektören, chefen för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning, en företrädare för de vid myndigheten anställda lärarna samt chefsjuristen. De studerande har rätt att vara representerade i nämnden med en ledamot.

[S2]Den ledamot som företräder lärarna skall utses och entledigas av den arbetstagarorganisation som är den största med hänsyn till antalet medlemmar bland den personalkategorin. Ledamoten skall utses för två år. Den ledamot som representerar de studerande skall utses för ett år.

[S3]Generaldirektören är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (2003:478).

10 §  För att bistå Räddningsverket med de upplysningar och synpunkter som kan vara av betydelse för planeringen och beredningen av viktiga ärenden inom respektive sakområde är fyra delegationer knutna till verket, nämligen

[S2]delegationen för samordning av räddningstjänst,

[S3]delegationen för beredskap mot kärnenergiolyckor,

[S4]delegationen för samordning av riskfrågor,

[S5]delegationen för transport av farligt gods.

[S6]Varje delegation består av generaldirektören som ordförande, chefen för den enhet som berörs och högst tolv andra ledamöter samt ersättare för dessa. Enligt beslut av generaldirektören inträder chefen för enheten som ordförande i en delegation.

[S7]Delegationerna sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller när någon annan ledamot begär det. Förordning (1999:1023).

10 a §  För att samordna säkerhetsföreskrifterna för land-, sjö- och lufttransporter av farligt gods, det svenska arbetet i internationella organ samt transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport av farligt gods, är ett råd för transport av farligt gods knutet till Räddningsverket.

[S2]Rådet för transport av farligt gods består av generaldirektören som ordförande samt högst två ledamöter från vardera Räddningsverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Generaldirektören får bestämma att någon annan skall träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger per år. Förordning (2004:1116).

11 § Har upphävts genom förordning (2002:988).

Personalföreträdare

12 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på räddningsverket.

Ärendenas handläggning

13 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, av styrelsen för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning, av Centrumets chef efter delegation av Centrumets styrelse eller av personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som avses i 13 § 1-3 verksförordningen (1995:1322). Förordning (2002:988).

Myndighetens föreskrifter

14 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

[S2]Av 9 b § framgår vilka föreskrifter som skall beslutas av styrelsen för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning. Förordning (2002:988).

Anställningar m.m.

15 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen. Överdirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Andra anställningar beslutas av myndigheten. Chefen för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning anställs i samråd med Centrumets styrelse. Förordning (2002:988).

16 §  Andra ledamöter i styrelsen för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2002:988).

17 § Har upphävts genom förordning (1996:108).

18 §  Ledamöterna i delegationerna utses av räddningsverket för en bestämd tid.

19 § har upphävts genom förordning (1996:108).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988, då förordningen (1986:424) med instruktion för statens räddningsverk skall upphöra att gälla.
  Vad regeringen i en förordning eller ett särskilt beslut har föreskrivit om civilförsvarsstyrelsen eller statens brandnämnd skall i stället avse räddningsverket.
  Ikraftträder
  1988-12-01

Förordning (1989:629) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för statens räddningsverk

  Omfattning
  ändr. 15, 19 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:730) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för statens räddningsverk

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:535) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:260) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1178) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:28) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 7, 9, 10, 13, 15, 19 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:130) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:646) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

  Omfattning
  ny 5 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:108) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

  Omfattning
  upph. 8, 13, 17, 19 §§, rubr. närmast före 8, 13, 19 §§; ändr. 5, 6, 9, 14, 15 §§, rubr. närmast före 15 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1997:150) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

  Omfattning
  ändr. 3, 9 §§
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1998:744) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

Omfattning
ändr. 3 §; ny 10 a §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:872) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1023) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 10 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:335) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

Omfattning
nya 3 b, 3 c §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:693) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då förordningen (1996:62) med instruktion för Sprängämnesinspektionen skall upphöra att gälla.
 2. Föreskrifter som har meddelats av Sprängämnesinspektionen före den 1 oktober 2001 skall upphöra att gälla senast den 30 september 2003, om inte Statens räddningsverk efter den 1 oktober 2001 har föreskrivit att de skall fortsätta att gälla.
 3. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Sprängämnesinspektionen skall i stället avse Statens räddningsverk under förutsättning att besluten gäller frågor som hör till verkets ansvarsområde.
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 3 b, 4 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:495) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:988) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

Omfattning
upph. 11 §; ändr. 3, 3 a, 3 b, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 2 a, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:478) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

Omfattning
ny 9 c §
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2003:794) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

Omfattning
ändr. 2 a, 3 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1116) om ändring i förordningen (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk

Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2005:890

Omfattning
upph.